You are currently viewing Μηνύματα συμπάθειας του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Μητροπολίτη και τον Δήμαρχο Σύμης

Μηνύματα συμπάθειας του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Μητροπολίτη και τον Δήμαρχο Σύμης

  • Reading time:1 mins read

Την συμπαράσταση του στους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Σύμη εξέφρασε με Πατριαρχικά Γράμματα προς τον Μητροπολίτη Σύμης Χρυσόστομο και τον Δήμαρχο της νήσου, κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος, από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν τα ακραία φαινόμενα, ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και τις προσπάθειες όλων των αρμοδίων φορέων για την αποκατάσταση των ζημιών και προσεύχεται για την ανακούφιση των πληγέντων.

«Πληροφορηθέντες μετά λύπης πολλής τας ως εκ της σφοδράς βροχοπτώσεως επισυμβάσας καταστροφάς και ζημίας εις την νήσον Σύμην και έδραν της Επαρχίας υμών σπεύδομεν διά της παρούσης ίνα συμπαρασταθώμεν ηθικώς προς την υμετέραν λίαν αγαπητήν Ιερότητα και, μέσω αυτής, προς τον ευαγή κλήρον και τον φιλότιμον και φιλόχριστον λαόν, και εκφράσωμεν, τόσον από μέρους της Μητρός Εκκλησίας, όσον και ημών προσωπικώς, την συμπάθειαν και το στοργικόν ενδιαφέρον ημών», σημειώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ σε άλλο σημείο της επιστολής τονίζει: «Όθεν, από του Φαναρίου, του φάρου θέσιν επέχοντος εις τας πνευματικάς κακοκαιρίας και ταραχάς, εκφράζομεν προς υμάς πάντας το αμέριστον ειλικρινές ενδιαφέρον και την συμπάθειαν ημών, επιδαψιλεύοντες προς το υμέτερον πνευματικόν ποίμνιον του Χριστού την Πατριαρχικήν ημών ευχήν και ευλογίαν, ίνα τάχιστα αντιμετωπισθούν αι συνέπειαι των φαινομένων και επανέλθη η γαλήνη και η ηρεμία εις τα καθαρά και ολογάλανα νερά της νήσου του

προσφάτως εορτάσαντος Πανορμίτου και των πέριξ πεφιλημένων νήσων».

Στην επιστολή του προς τον Δήμαρχο Σύμης ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει τη θλίψη του για τις τραγικές συνέπειες από τα καταστρεπτικά καιρικά φαινόμενα στη ζωή της τοπικής κοινωνίας.

«Κινούμενοι, όθεν, εκ πατρικού ενδιαφέροντος διά τον υμέτερον Δήμον, ο οποίος αποτελεί υπερήφανον και ηρωϊκόν τμήμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκφράζομεν την ηθικήν ημών συμπαράστασιν και την στοργήν της Μητρός Εκκλησίας, προσευχόμενοι υπέρ ταχείας αποκαταστάσεως των υλικών και φυσικών φθορών, προς εξισορρόπησιν της διαταραχθείσης ζωής εις το υμέτερον γεωγραφικόν διαμέρισμα της ελληνικής επικρατείας. Διά τούτο, συμπάσχοντες και συναλγούντες εκ της Βασιλευούσης των Πόλεων, διαπέμπομεν προς υμάς μήνυμα ενισχύσεως, παραμυθίας και επιστηριγμού, κατά τας κρισίμους αυτάς στιγμάς της δοκιμασίας, γνωρίζοντες υμίν ότι η ευχή και η ευλογία του Πατριάρχου του Γένους είναι πάντοτε μαζί σας».

Ακολουθούν τα Πατριαρχικά Γράμματα προς τον Μητροπολίτη Σύμης και τον Δήμαρχο Σύμης:

Α. Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σύμης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Νοτίου Αἰγαίου Πελάγους, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Χρυσόστομε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

Πληροφορηθέντες μετά λύπης πολλῆς τάς ὡς ἐκ τῆς σφοδρᾶς βροχοπτώ-σεως ἐπισυμβάσας καταστροφάς καί ζημίας εἰς τήν νῆσον Σύμην καί ἕδραν τῆς Ἐπαρχίας ὑμῶν σπεύδομεν διά τῆς παρούσης ἵνα συμπαρασταθῶμεν ἠθικῶς πρός τήν ὑμετέραν λίαν ἀγαπητήν Ἱερότητα καί μέσῳ αὐτῆς πρός τόν εὐαγῆ κλῆρον καί τόν φιλότιμον καί φιλόχριστον λαόν καί ἐκφράσωμεν τόσον ἀπό μέρους τῆς Μητρός

Ἐκκλησίας ὅσον καί ἡμῶν προσωπικῶς τήν συμπάθειαν καί τό στοργικόν ἐνδιαφέρον ἡμῶν.

Πᾶσα τοιαύτη δυσάρεστος ἐξέλιξις εἰς τήν καθημερινότητα τοῦ κόσμου ἀποκαλύπτει τάς τραγικάς διαστάσεις τοῦ οἰκολογικοῦ, λεγομένου, προβλήματος εἰς τό ὁποῖον αἰσθανόμεθα μεγάλην τήν εὐθύνην τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντος. Ὅταν αὐτά τά γεγονότα μάλιστα πλήττουν τάς ὑπό τό μαρτυρικόν ἡμέτερον ὠμόφορον Ἐπαρχίας καί περιοχάς αἰσθανόμεθα τήν εὐθύνην ἡμῶν μείζονα, ὥστε νά δράμωμεν καί προσευχητικῶς νά σταθῶμεν παρ᾿ ὑμῖν, δεόμενοι τοῦ Δημιουργοῦ καί Προνοητοῦ Θεοῦ ὅπως ἀποτρέψῃ εἰς τό ἑξῆς φαινόμενα τοιαύτης καί τοσαύτης ἐντάσεως διά νά μή πληγῇ, ὑπέρ ὅ δύναται, ὁ ἤδη δοκιμαζόμενος λαός.

Ὅθεν ἀπό τοῦ Φαναρίου, τοῦ φάρου θέσιν ἐπέχοντος εἰς τάς πνευματικάς κακοκαιρίας καί ταραχάς, ἐκφράζομεν πρός ὑμᾶς πάντας τό ἀμέριστον εἰλικρινές ἐνδιαφέρον καί τήν συμπάθειαν ἡμῶν, ἐπιδαψιλεύοντες πρός τό ὑμέτερον πνευματικόν ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἵνα ὡς τάχιστα ἀντιμετωπισθοῦν αἱ συνέπειαι τῶν φαινομένων καί ἐπανέλθῃ ἡ γαλήνη καί ἡ ἠρεμία εἰς τά καθαρά καί ὁλογάλανα νερά τῆς νήσου τοῦ προσφάτως ἑορτάσαντος Πανορμίτου καί τῶν πέριξ πεφιλημένων νήσων.

,βιζ’ Νοεμβρίου ις’

Β. Τῷ Ἐντιμοτάτῳ κυρίῳ Ἐλευθερίῳ Παπακαλοδούκᾳ, Δημάρχῳ Σύμης, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

Ἐπληροφορήθημεν μετά δυσαρέστου ἐκπλήξεως περί τῆς ἐπισυμβάσης καταστροφῆς καί τῶν ζημιῶν ἐν τῇ Αἰγαιοπελαγίτιδι νήσῳ ὑμῶν καί ἐθλίβημεν, κατ᾿ ἄνθρωπον, πολύ, ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις καί ὁ

διαχειριστής αὐτῆς ἄνθρωπος ἐπλήγησαν μεγάλως μέ τραγικάς ἐπιπτώσεις εἰς τήν ζωήν τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

Κινούμενοι, ὅθεν, ἐκ πατρικοῦ ἐνδιαφέροντος διά τόν ὑμέτερον Δῆμον, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ὑπερήφανον καί ἡρωϊκόν τμῆμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκφράζομεν τήν ἠθικήν ἡμῶν συμπαράστασιν καί τήν στοργήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, προσευχόμενοι ὑπέρ ταχείας ἀποκαταστάσεως τῶν ὑλικῶν καί φυσικῶν φθορῶν πρός ἐξισορρόπησιν τῆς διαταραχθείσης ζωῆς εἰς τό ὑμέτερον γεωγραφικόν διαμέρισμα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας.

Διά τοῦτο συμπάσχοντες καί συναλγοῦντες ἐκ τῆς Βασιλευούσης τῶν Πόλεων διαπέμπομεν πρός ὑμᾶς μήνυμα ἐνισχύσεως, παραμυθίας καί ἐπιστηριγμοῦ, κατά τάς κρισίμους αὐτάς στιγμάς τῆς δοκιμασίας, γνωρίζοντες ὑμῖν ὅτι ἡ εὐχή καί ἡ εὐλογία τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους εἶναι πάντοτε μαζί σας.

Ἡ δέ Χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Δημιουργοῦ τῶν ἁπάντων Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν εἴησαν φυλακτήριον καί ἐπιστηριγμός τοῦ πληγέντος Συμιακοῦ λαοῦ καί ὁρμητήριον ἀσφαλές ἐκ πάσης τοῦ πειρασμοῦ ἐπιβουλῆς.

,βιζ’ Νοεμβρίου ις’