You are currently viewing Ἄμεσα πρακτικά μέτρα ἐναρμόνισης τῆς Ἱ.Μ. Φθιώτιδος μέ τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ἄμεσα πρακτικά μέτρα ἐναρμόνισης τῆς Ἱ.Μ. Φθιώτιδος μέ τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

  • Reading time:1 mins read

Πρός ἅπαντα τόν Ἱερό Κλῆρο, τούς ἐργαζομένους στά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα καί τόν εὐλογημένο Λαό τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: «Ἄμεσα πρακτικά μέτρα ἐναρμόνισης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί τῶν ἑποπτευομένων ὑπό αὐτήν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων μέ τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί.

Διερχόμαστε αὐτήν τήν περίοδο μία μεγάλη δοκιμασία, ἕναν μεγάλο πειρασμό, μία μεγάλη ἀγωνία, τήν ὁποία καλούμαστε νά ἀντιμετωπί­σουμε μέ σύνεση, μέ ἑνότητα, μέ ὑπευθυνότητα, μέ ψυχραιμία, μέ νηφαλιότητα, μέ αὐτοπειθαρχία, μέ πολλή προσευχή καί ἀσκητικό ἦθος.

Ἡ πανδημία ἑνός νέου ἰοῦ, πού ἔχει ἤδη πλήξει καί πλήττει πολλούς ἀδελφούς μας καί σέ ἄλλες χῶρες, ἔχει χτυπήσει τίς πόρτες καί τῆς δικῆς μας πατρίδας καί ἀπαιτεῖ ἐγρήγορση καί συστράτευση ὅλων μας σέ μία ἑνιαία κοινή πολεμική.

Ἡ πολεμική μας δέν θά πρέπει νά εἶναι ἐναντίον τῆς γνώσης. Μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη. Ἰδιαίτερα γιά τήν λήψη τῶν σωστῶν μέτρων προστασίας καί αὐτοπροστασίας.

Ἡ πολεμική μας δέν θά πρέπει νά εἶναι ἐναντίον τῆς ἐπιστήμης. Μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη. Νά προσευχηθοῦμε ἀκόμη πιό ἔντονα γιά τούς ἐπιστήμονές μας καί τούς εἰδικούς, νά εἶναι ταπεινοί καί νά τούς φωτίσει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ νά βροῦν τά κατάλληλα φάρμακα, ἐμβόλια καί ἀντίδοτα γιά τήν ἀνάσχεση τοῦ ἰοῦ καί τήν καταπολέμισή του.

Ἡ πολεμική μας δέν θά πρέπει νά εἶναι ἐναντίον τῶν γιατρῶν μας καί τοῦ νοσηλευτικοῦ μας προσωπικοῦ. Προσευχόμαστε ὁ Ἅγιος Θεός καί οἱ ἐπίσης ἰατροί ἅγιοι Ἀνάργυροι νά τούς δώσουν πολλή δύναμη καί κουράγιο, νά κάνουν σωστές διαγνώσεις καί νά ἀντέξουν τό βάρος τῆς μεγάλης δοκιμασίας.

Ἡ πολεμική μας, πολύ περισσότερο καί πάνω ἀπ΄ ὅλα, δέν θά πρέπει νά εἶναι ἐναντίον τῆς πίστης στόν Θεό καί πολύ περισσότερο ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου μας, καθώς ἡ Θεία Εὐχαριστία, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος γιά ὅσους Τόν μεταλαμβάνουν ὑπό τίς σωστές πνευματικές προϋποθέσεις εἶναι ζωή καί «περισσόν ζωῆς».

Ὡς Χριστιανοί δεχόμαστε ταπεινά καί ραπίσματα καί ὀνειδισμούς καί ἀτιμώσεις, ὅταν ἀναφέρονται στά πρόσωπά μας. Ὅταν ὅμως ἀναφέρονται στόν Κύριό μας καί Θεό μας, στή Ζωή μας, σέ Αὐτόν πού εἶναι τό Α καί τό Ω τῆς ὕπαρξής μας, δέν μποροῦμε καί δέν ἐπιτρέπεται νά τό δεχθοῦμε. Νά βλασφημοῦν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Ζωοδότου, αὐτοί πού δέν τό γεύτηκαν.

Μέ πόνο ψυχῆς καί ἀδελφική ἀγάπη τοὺς λέμε: «Γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι Χριστός ὁ Κύριος» (Ψαλμός 33).

Ἡ πολεμική μας, λοιπόν, θά πρέπει νά εἶναι μονάχα ἐναντίον τοῦ ἰοῦ COVID-19 καί ἐναντίον τοῦ ἰοῦ τῆς ἀνευθυνότητας, τῆς μή συμμόρ­φωσης πρός τίς ὁδηγίες τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν καί κυρίως τῆς ἐπιπο­λαιό­τητας, σύμπτωμα τῆς ὁποίας εἶναι καί ὁ πανικός καί ἡ ἀπώλεια τῆς ψυχραιμίας.

Τά πράγματα δέν εἶναι ἀστεία. Εἶναι πολύ σοβαρά.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ συνε­τοῦ καί σοφοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Ἱερωνύμου ἐπί τρεῖς μέρες μέ προσευχή καί ὑπευθυνότητα καί σέ ἄριστη συνεργα­σία μέ τήν ἐπιστημονική κοινότητα καί τά ἁρμόδια Ὑπουρ­γεῖα, ἐξέδωσε, μέσα ἀπό τρεῖς διαδοχικές Ἐγκυκλίους, ἀναλυτι­κές ὁδηγίες, τίς ὁποίες ἤδη ἔχουμε κοινοποιήσει σέ ὅλους τούς ὑπευθύ­νους καί ἄμεσα ἐνδιαφερόμενους.

Βάσει ὅλων τῶν ἀνωτέρω ὁδηγιῶν καί λαμβάνοντας ὑπόψη καί τά δεδομένα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί περιοχῆς, μέ πολλή ἀγάπη σᾶς παρακαλῶ τά ἑξῆς:

1) Βρισκόμαστε σέ κατάσταση συναγερμοῦ. Ὅσο μπορεῖτε, περιορί­στε τίς μετακινήσεις σας. Μείνετε στό σπίτι σας. Ἄν εἶναι δυνατόν ὅλοι σας. Γιά τίς ἀνάγκες τῆς οἰκογένειας (π.χ. ψώνια, ἀγορά φαρμάκων κλπ), ἄν εἶναι δυνατόν, νά ἐξέλθουν μόνο οἱ ὑγιεῖς, τά νεότερα μέλη. Οἱ πιό μεγάλοι στήν ἡλικία καί ἰδίως οἱ εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ νά μείνετε στό σπίτι.

Τό κλείσιμο τῶν σχολείων καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν δομῶν, δέν γίνεται γιά διακοπές, ψυχαγωγία καί διασκέδαση καί ἰδίως σέ κλειστούς χώρους.

2) Τηροῦμε αὐστηρά τούς ὅρους ὑγιεινῆς ἀκόμη καί στό σπίτι. Σχολα­στικό πλύσιμο τῶν χεριῶν, προσοχή στήν ἀτομική ὑγιεινή, χρήση ἀντι­σηπτικῶν μέ οἰνόπνευμα καί τήρηση ἀποστάσεων ἀπό ὅποιον παρου­σιάζει συμπτώματα, ἐπιμελῆς καί λεπτομερῆς καθαριότητα ὅλων τῶν χώρων.

Τά παραπάνω ἰσχύουν πολύ περισσότερο γιά τούς χώρους μαζικῶν συναθροίσεων, ὅπως εἶναι οἱ Ἱεροί Ναοί μας, τά Ἱδρύματά μας, ὁ κάθε ἐκκλησιαστικός χῶρος, ἀνεξαιρέτως καί ἀνεξαρτήτως ἀπό τόν ἀριθμό τῶν προσερχομένων σέ αὐτόν, κατά τήν περίοδο ἰσχύος τῶν μέτρων.

Ἐφαρμόζουμε ἐπακριβῶς αὐτά, πού μᾶς ὑπέδειξε ἡ Ἱερά Σύνοδος.

Εἶναι σημαντικό, ὅτι ἀπό σήμερα, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Λαμιέων, διανέμονται σέ ὅλες τίς Ἐνορίες μας 12.000 ἐνημερωτικά φυλλάδια καί θά ἀποσταλοῦν ἀκόμα περισσό­τερα ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο, τά ὁποῖα θά μοιρασθοῦν προσεχῶς.

Εὐχαριστῶ τόν Δήμαρχο Λαμιέων κ. Εὐθύμιο Καραῒσκο γιά τήν συνεργασία.

3) Ἄν ὑποπτευόμαστε πώς ἔχουμε ἀρρωστήσει, δέν πηγαίνουμε στό Νοσοκομεῖο, ἀλλά τηλεφωνοῦμε γιά ὁδηγίες στό ἰατρό μας ἤ στό τηλέφωνο τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Δημόσιας Ὑγείας: 1135.

4) Ἤδη ἀπό τήν Κυριακή 1 Μαρτίου ἔσπευσα στά γηροκομεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἔδωσα συγκεκριμένες ὁδηγίες, πρίν ἀκόμη σταλοῦν οἱ σχετικές ἐγκύκλιοι.

Ἐπαναλαμβάνω καί τονίζω: δέν ἐπιτρέπονται οἱ ἐπισκέψεις στίς κλειστές μονάδες, ἤτοι 1) στό Ραχούτειο Γηροκομεῖο Λαμίας, 2) στή Στέγη Γερόντων Πετρῆ Στυλίδος καί 3) στήν Μέριμνα Γήρατος Ἀκρίδα Σπερχειάδος.

Παρακαλῶ τούς συγγενεῖς τῶν γερόντων καί γεροντισσῶν νά ἐπιδείξουν τήν αὐτονόητη πειθαρχία καί ὑπακοή. Εἶναι γιά τό καλό τῶν δικῶν τους ἀνθρώπων καί ὅλων μας. Ἐπίσης, σήμερα ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέδωσε σχετικές ὁδηγίες γιά τίς κλειστές δομές, τίς ὁποῖες ἔχω ἤδη ἀποστείλει στά Ἱδρύματά μας καί οἱ ὑπεύθυνοι ἐντέλλονται γιά τήν πιστή ἐφαρμογή τους.

5) Ἕως τίς 29 Μαρτίου, μέ πιθανότητα παρατάσεως τοῦ μέτρου, ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία ὅλων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, τῶν Σχολῶν Γονέων, τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τῶν παραρτημάτων της, τῶν κηρυκτικῶν Συνάξεων, τῶν κύκλων μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί ὅλων τῶν συναφῶν δραστηριοτήτων.

Ἐπίσης, δέν θά πραγματοποιηθοῦν προγραμματισμένες μονοήμερες ἤ πολυήμερες ἐκδρομές καί ὁμαδικά προσκυνήματα. Οὔτε ἐντός τῆς Μητροπόλεως.

6) Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἑστία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας στή Νέα Μαγνησία θά παραμείνει κλειστή καί γιά προλη­πτικούς λόγους θά προβοῦμε σέ ἀπολύμανση τῶν ἐγκαταστάσεών της. Ἔχουμε φροντίσει τά παιδιά νά ἐπιστρέψουν στά σπίτια τους μέ ἀσφάλεια.

7) Ἀπολυμάνσεις θά γίνουν καί θά ἐπαναλαμβάνονται κατά τακτά διαστήματα, γιά περισσότερη ἀσφάλεια στά τρία γηροκομεῖα μας, στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ καί Διοικητικοῦ μας Κέντρου καί στά Κέντρα Ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας.

8) Σταματᾶ ἀπό σήμερα καί μέχρι νεωτέρας ἡ παρασκευή φαγητοῦ στά συσσίτια τῆς Μητροπόλεώς μας. Οἱ ἐθελόντριες τῆς ἀγάπης, οἱ μαγείρισσές μας, ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ.

Πρέπει νά μείνουν καί αὐτές στό σπίτι. Θέλουμε νά ἔχουν ὑγεία, γιά νά μποροῦν σύντομα νά ἐπανέλθουν στό διακόνημά τους, γιά τό ὁποῖο μέ εὐγνωμοσύνη τίς εὐχαριστῶ.

Δέν μποροῦμε, ὅμως, νά μείνουμε μέ σταυρωμένα χέρια. Οἱ ἐκατοντάδες ἐμπερίστατοι ἀδελφοί μας, πού σιτίζονται στά Κέντρα Ἀγάπης δέν πρέπει νά μείνουν χωρίς φαγητό.

Ἐπικίνδυνος ὁ κορωνοϊός, ἀκόμη πιό ἐπικίνδυνη ὅμως ἡ ἀσιτία, ἡ στέρηση τοῦ ἐπιουσίου ἄρτου.

Ὁ Θεός δέν μᾶς ἄφησε καί σέ αὐτό. Στήν ἀγωνία μου καί στήν προσευχή μου, μοῦ ἔστειλε ἕνα ἐκλεκτό μέλος τῆς Βιομηχανικῆς Κοινότητας τῆς περιοχῆς μας, τόν Πρόεδρο τοῦ Συνδέσμου Βιομηχα­νιῶν Βιοτεχνιῶν ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, κ. Γιαννίτση Γιῶργο καί τήν ἑταιρεία του ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Group, πού ἔρχεται ἀρωγός μας καί ἀναλαμβάνει τήν παρασκευή ἑτοίμου φαγητοῦ, ὑψηλῆς ποιότητος, χωρίς καμία οἰκονομική ἐπιβάρυνση τῆς Μητροπόλεώς μας.

Εὐχαριστῶ καί τόν Περιφερειάρχη μας, κ. Φάνη Σπανό, ὁ ὁποῖος θά συμβάλλει καθοριστικά μέ τήν συνδρομή του στήν διεκπεραίωση αὐτῆς τῆς τόσο σημαντικῆς κοινωφελοῦς ὑπηρεσίας τούτη τήν δύσκολη ὥρα. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὁ κ. Περιφερειάρχης στάθηκε ἀρωγός μου καί τόν εὐχαριστῶ. Εὐχαριστῶ, ἐπίσης, καί τόν Ἀντιπεριφερειάρχη τῆς Π.Ἑ. Φθιώτιδας κ. Ἠλία Κυρμανίδη γιά τήν ἄριστη συνεργασία.

9) Οἱ ὑπηρεσίες τῆς Μητροπόλεώς μας θά εἶναι ἀνοικτές γιά τό κοινό κάθε ἡμέρα, ἀπό τίς 10:30 π.μ. ἕως τίς 11:30 π.μ.. Παρακαλῶ μόνο γιά ἀναγκαῖες ὑποχρεώσεις, ἰδίως ὑποθέσεις τοῦ Γραφείου Γάμων καί Διαζυγίων.

Οἱ ἐκατοντάδες ἀδελφοί, πού εἶναι στήν ἀναμονή, καθώς ἔχουν ζητήσει ἀκρόαση καί συνάντηση μαζί μου, τούς θερμοπαρακαλῶ νά κάνουν ὑπομονή. Νά περάσει μέ τό καλό ἡ δοκιμασία καί θά ἔχουμε ὅλο τό χρόνο στήν διάθεσή μας.

10) Οἱ Ἱερεῖς, πού ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ, παρακαλῶ αὐτήν τήν περίοδο νά περιορίσουν τίς δραστηριότητές τους στό ἀπολύτως ἐλάχιστο καί ἀναγκαῖο. Σέ περίπτωση δέ πού παρουσιάσουν συμπτώματα τοῦ ἰοῦ ἐντέλλονται νά παραμείνουν στό σπίτι τους καί νά ἐπικοινωνήσουν ἄμεσα μέ τόν προσωπικό τους γιατρό καί νά ἀκολουθήσουν ἀπαρέγκλιτα τίς σχετικές ὁδηγίες.

Τό αὐτό ἰσχύει καί για τό λαϊκό προσωπικό ὅλων τῶν ἐκκλησια­στικῶν νομικῶν μας προσώπων.

11) Τό πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων ἀναπροσαρμόζε­ται. Εὐχαριστῶ τούς Ἁγίους Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο καί Καρπενησίου κ. Γεώργιο καί τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπι­σκό­πους Κεγχρεῶν κ. Ἀγάπιο καί Ὠρεῶν κ. Φιλόθεο, πού εἶχαν ἀντα­ποκριθεῖ στήν πρόσκλησή μου. Δέν θά πραγματοποιήσουμε, ὅμως, τό συλλείτουργο, πού εἴχαμε προγραμματίσει. Θά ἀποφύγουμε τήν μεγάλη συνάθροιση καί ὁ ἑορτασμός θά γίνει πιό λιτά, πρός ἀποφυγή συνωστισμοῦ καί συγχρωτισμοῦ.

12) Ἐπίσης, παρεκάλεσα καί τούς προσκεκλημένους μας ὁμιλητές τῶν κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν νά ἀκυρώσουμε τήν προσέλευσή τους στήν Μητρόπολή μας. Νά εἴμαστε καλά τοῦ χρόνου καί θά τά πραγματοποιήσουμε ὅλα περίλαμπρα. Οἱ κατανυκτικοί Ἑσπερινοί ὅμως μόνο στόν Μητροπολιτικό μας Ναό θά τελεσθοῦν κανονικά καί θά μεταδοθοῦν ἀπ΄εὐθείας ἀπό τόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό.

13) Οἱ ὑπόλοιπες περιφερειακές Ἱερατικές Συνάξεις ἀναστέλλονται καί θά πραγματοποιηθοῦν ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, σέ νέες ἡμερομηνίες.

14) Τό πρόγραμμά μου γιά τούς Χαιρετισμούς στά μικρά ἐκκλησάκια τοῦ Κάστρου, ὅπως τό εἴχαμε σχεδιάσει, θά τό ἐφαρμόσουμε στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή τοῦ 2021. Τοῦ χρόνου πρῶτα ὁ Θεός. Ἡ ζωή μπροστά μας εἶναι. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν στούς ὑπολοίπους Ναούς θά γίνει κανονικά, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα.

Εἶναι μικροί σέ χωρητικότητα Ναοί, οἱ Ναοί τοῦ Κάστρου καί δέν ἐνδείκνυνται τούτη τήν ὥρα γιά συνάθροιση, ὅπου θά εἴμαστε «ὁ ἕνας πάνω στόν ἄλλον».

Δέν θά ἀφήσουμε ὅμως τό χρέος τῆς προσευχῆς. Προσωπικά, σέ ὥρα, πού δέν θά ἀνακοινώσω, θά μεταβαίνω κάθε Παρασκευή στά ἐκκλησάκια μας αὐτά γιά νά τελέσω τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν καί νά προσευχηθῶ στήν Παναγία γιά ὅλους μας. Ὅλοι εἶστε στήν καρδιά μου. Πάντα παρόντες.

15) Ἐπίσης, τήν διακονία τῆς ἐξατομικευμένης πνευματικῆς καθοδή­γησης μποροῦμε γιά λίγες ἡμέρες νά τήν ἀναστείλουμε ἤ νά τήν πραγματοποιήσουμε μέσῳ τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας ἤ ἀκόμη καί βίντεο κλήσης, γιά ὅσους ἔχουν τήν δυνατότητα.

Γιά νά μήν γίνει καμία παρανόηση: Δέν ἀναφέρομαι στό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως, τό ὁποῖο προϋποθέτει φυσική, ἀδιαμεσολάβητη καί αὐτοπρόσωπη παρουσία.

Μία συμβουλή ὅμως, ἕναν λόγο παρηγορίας καί ἐνισχύσεως μποροῦ­με νά τόν λάβουμε καί ἐξ ἀποστάσεως.

Τόσο τό δικό μου τηλέφωνο, τό e-mail μου, ὅσο καί τά τηλέφωνα τῶν πνευματικῶν καί ἐξομολόγων μας, τῶν ἱεροκηρύκων καί τῶν ἁγίων Γερόντων καί Γεροντισσῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι στή διάθεσή σας. Εἶναι ἕνα μέσο, τοῦ ὁποίου γίνεται χρήση ἀκόμα καί ἀπό ἀσκητές καί ἀναχωρητές, σημερινούς γέροντες τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἀλλαχοῦ, καί μάλιστα ὄχι μόνον σέ ἐποχές πανδημίας.

Οἱ διατεταγμένες Ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Ὡρολογίου Προγράμματος παραμένουν ὡς ἔχουν. Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καί οἱ δεήσεις μποροῦν νά γίνουν ἀνεξαρτήτως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συμμετεχόντων μέ τήν φυσική τους παρουσία σέ αὐτές. «Οὐ εἰσὶ δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι, εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. 18,20).

Ἄλλωστε, πάντοτε προσευχόμαστε γιά τούς εὐλόγως ἀπουσιάζοντες καί γι΄αὐτό καί θυμιατίζουμε ὅλο τό Ναό, ἀκόμη καί τά ἄδεια στασίδια, ὡσάν νά θυμιάζουμε τά ἴδια τά ἀπουσιάζοντα φυσικά πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας.

Τούτη τήν περίοδο ἡ ἀπουσία εἶναι εὔλογη καί κατανοητή. Ἄλλωστε, τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας εὐδοκιμοῦν πάνω στό ἔδαφος τοῦ μυστηρίου τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας.

Μήν μᾶς ἐπηρεάσει τυχόν μειωμένη προσέλευση στούς Ναούς μας. Θά περάσει ἡ δοκιμασία καί πάλι θά πλημμυρίσουμε τούς Ναούς μας καί ὄχι μόνο. Θά λιτανεύσουμε τίς Εἰκόνες καί τά Ἱερά Λείψανα τῶν Ἁγίων μας, γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό.

Ἡ προσωρινή ὅμως ἀπουσία μας ἀπό τόν Ναό δέν θά πρέπει καί νά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τήν προσευχή, τήν νήψη καί τήν ἡσυχία.

Οἱ μοναχοί καί οἱ μοναχές εἶναι ἕνα καλό παράδειγμα γιά μᾶς. Ὅποτε δέν ἔχουν Ἱερέα γιά τίς Ἀκολουθίες τους, τίς «τελοῦν» μέ τό «Δι΄εὐχῶν» καί μέ τό κομποσχοίνι λέγοντας τήν «εὐχή» τοῦ Ἰησοῦ, δηλαδή τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν» καί ἄλλες προσευχές καί ἰκεσίες, ὅπως τήν Παράκληση, τό Ἀπόδειπνο, τούς Χαιρετισμούς, τό Ψαλτῆρι καί ἄλλα.

Εὐκαιρία λοιπόν, γιά ὅσους δέν θά προσέλθουν στούς Ναούς, γιά ἐσωτερική ἡσυχία καί ἐπιστροφή στό «ταμεῖον» μας, στό κελλάκι μας.

Ἄς ἀνάψουμε τό καντηλάκι μας, τό θυμίαμά μας καί ἄς προσευ­χη­θοῦμε. Καί ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεό σύντομα νά βρεθοῦμε καί πάλι στό Ναό, γιά νά προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζί.

Εἶναι εὐκαιρία νά ρίξουμε καί κανένα δάκρυ μετανοίας γιά τίς φορές, πού ἐνῶ ἤμασταν ὑγιεῖς καί ὅλα ἔβαιναν καλῶς δέν πηγαίναμε στήν Ἐκκλησία, ἐνῶ μπορούσαμε.

Καιρός μετανοίας, ἀδελφοί μου!

Καί κάτι τελευταῖο:

Ὅλη αὐτήν τήν περίοδο, πού μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ εἴμαστε μαζί, μέ ἔχετε χαρακτηρίσει πολλοί ἀπό ἐσᾶς, ὡς ἀεικίνητο.

Ἦλθε, λοιπόν, ἡ ὥρα πρός καιρόν καί γιά χάριν τοῦ κοινοῦ καλοῦ καί πρός παραδειγματισμό ὅλων, ὁ ἀεικίνητος Ποιμενάρχης σας νά γίνει, τρόπον τινά, ἀκίνητος.

Ἀπό τό ἀεικίνητον στό ἀκίνητον!

Σᾶς προτρέπω, ἐπίσης, νά εἶστε συντονισμένοι στόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό (στούς 89,4 fm), γιά νά παρακολουθεῖτε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες, πού ἀνελλιπῶς μεταδίδονται καί γιά ἄλλες ψυχωφελεῖς ἐκπομπές.

Θά ἦταν εὐχῆς ἔργον καί τά τοπικά Μέσα Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας καί Ἐνημέρωσης, τά ὁποῖα ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ γιά τήν στήριξή τους στό ἔργο τῆς Μητροπόλεως μας, τούτη τήν ὥρα, ἄν μποροῦν, νά ἀφιερώσουν περισσότερο χρόνο γιά ἐκπομπές πνευματικοῦ καί θεολογικοῦ περιεχομένου, σέ συνεργασία μέ τήν Μητρόπολή μας.

Ἀδελφοί μου εὐλογημένοι.

Ὅλοι μας βρισκόμαστε σέ μία ἀγωνία καί αἰσθανόμαστε τούτη τήν στιγμή, ἕνα σφίξιμο στήν καρδιά.

Καιρός προσοχῆς καί προσευχῆς.

Ἡ πρότασή μου πρός ὅλους σας εἶναι ἁπλῆ:

Προσέχουμε μέ ὅλη μας τήν ἐπιστήμη καί προσευχόμαστε μέ ὅλο μας τό εἶναι.

Ἀκολουθοῦμε τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο στίς ἀποφάσεις Της καί στίς ὁδηγίες Της καί εἴμαστε σέ ἑτοιμότητα καί ἐγρήγορση γιά ὁποιαδήποτε νεότερη ὁδηγία.

Σᾶς εὐλογῶ μέ ὅλη μου τήν καρδιά. Τούτη τήν ὥρα ἄς ἀσπαστοῦμε νοητά ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Μόλις περάσει τό τσουνάμι θά ἀσπαστοῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, θερμά καί ἄμεσα.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ὑμῶν. Ἀμήν!

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη καί εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Φθιώτιδος Συμεών