You are currently viewing Ἐκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου της   (24ης,25ης,26ης και 27ης Οκτωβρίου 2019)

Ἐκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου της (24ης,25ης,26ης και 27ης Οκτωβρίου 2019)

  • Reading time:1 mins read

Ἐκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου της 24ης Oκτωβρίου 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθο-λομαῖος, ἐπί τῇ 28ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Πάν-σεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον – τήν παρελθοῦσαν Τρίτην, 22αν Ὀκτωβρίου – ἐδέχθη, τήν Πέμπτην, 24ην Ὀκτωβρίου, ἐν τῷ Ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, τά ἑόρτια συγχαρητήρια τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἐν συνεχείᾳ δέ παρέθεσε πρός τιμήν αὐτῆς ἑόρτιον γεῦμα εἰς τό Ἑστιατόριον «Vogue», εἰς ὅ παρεκάθησε καί ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τοῦ Ἐξοχ. συζύγου αὐτῆς Πρέσβεως κ. Ἰωάννου Ραπτάκη.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐμ-μανουήλ Σφιάτκον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορί-ας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Βερολίνου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας.

Ὡσαύτως, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Μπολώ-σην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας τοῦ Ἱεροῦ Να-οῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μονάχου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τόν τίτλον «Πίστη καί Τέχνη. Ἐπιλεγμένες εἰκόνες ἀπό τή συλλογή Αἰμιλίου Βελιμέζη» ἐκθέσεως εἰκόνων, τήν Τετάρτην, 23ην Ὀκτωβρίου.


Ἐκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου της 25ης Oκτωβρίου 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολο-μαῖος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 25ην Ὀκτωβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πολυάριθμοι Ταταυλιανοί ἐξ Ἀθηνῶν, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Κάτω Πατησίων ὑπό τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Παπανδρέου, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἀκολούθως, κατά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν εἰς τούς χώρους τῆς τέως Ἀστικῆς Σχολῆς προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Σχολάρχης τῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννης Τριανταφυλλίδης, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθῆναις Συλλόγου Ἀποφοίτων τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τοῦ Παναγιωτάτου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως, καλωσορίσαντος ἰδιαιτέρως τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας εἰς τά ἴδια Ταταυλιανούς καί ἐκφράσαντος τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Καμπέρη, ἐπιχειρηματίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀπόστολον Μπαλτᾶν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Τζακάρτᾳ Ἰνδονησίας, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ Πρέσβεως κ. Δήμητρας Παπατριανταφύλλου .

Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου τῶν ἐν Ἀθήναις Μεγαλοσχολιτῶν.

Τόν Ἐλλογιμ. κ. Richard Baerug, συγγραφέα, ἐκ Νορβηγίας.

Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Πουλῆν, ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Βαρθολομιοῦ Ἡλείας.

Τόν Ἐντίμ. κ. Γεώργιον Φουφόπουλον, ἐπιθεωρητήν πωλήσεων Ὁμίλου Ἀσφαλιστικῆς ΕΤΕ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας Δρακούλη, διευθυντρίας τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς, καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Ἀνδρέου καί Δημητρίου, μαθητῶν, ὡς καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χατζάκον καί τήν Ἐυγεν. κ. Βασιλικήν Σοφιανοπούλου, συμβούλους τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς, ἐξ Ἑλλάδος.


Ἐκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου της 26ης Oκτωβρίου 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τό Σάββατον, 26ην Ὀκτωβρίου, ἐχοροστάτησε:

α) ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ ἱ. Ναῷ τῆς Βοσπορινῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Καλλίνικος Χασάπης.

Ἐκκλησιάσθησαν Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης, παρέστη δέ καί ὁ Ἀντιδήμαρχος Beşiktaş Ἐντιμ. κ. Ali Rıza Yılmaz, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμων Ντουβαρτζῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ἀντιφώνησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

β) ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Μετοχίῳ τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τόν Μέγαν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς ἰδίας, προσκληθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἱεράρχου Ἱεροσολύμων. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Θεοφιλ. ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Τράλλεων κ. Βενιαμίν, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐξοχ. συζύγου αὐτῆς Πρέσβεως κ. Ἰωάννου Ραπτάκη, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Σταυροφόρος τοῦ Παναγίου Τάφου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος, ὅστις διεβίβασε τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν καί τάς εὐχάς τῆς Α. Θ. Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ´, καί ὁ Παναγιώτατος, ἀντιφωνήσας καταλλήλως.

Τέλος, ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.

Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ ἀγαγόντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κνωσσοῦ κ. Προδρόμου, ἐν τῷ ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, εἰς Ἡράκλειον Κρήτης, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ νέου θεσμοῦ «Δημήτρια», τῆς Κοινότητος Ταταούλων, συναυλίαν τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῇ συμμετοχῇ τῆς παραδοσιακῆς χορωδίας Γλυκῶν Νερῶν – Σπάτων, ὑπό τόν γενικόν τίτλον «Στοῦ Βοσπόρου τ’ ἁγιονέρια», ἐν τῷ Μορφωτικῷ καί Καλλιτεχνικῷ Συνδέσμῳ Φερίκιοϊ ΕΡ.Θ.Ο., αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Καλλινίκου Χασάπη, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μιχαήλ Μπρουμεριώτη καί Ἄννης Ρέντκο, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.


Ἐκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου της 27ης Oκτωβρίου 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τήν Κυριακήν, 27ην Ὀκτωβρίου, ἐχοροστάτησε, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ἱ. Ναῷ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, πλῆθος πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐντεῦθεν, καθώς καί ὁ Σύλλογος Ἐργαζομένων Περιφερείας Κεντρικῆς Μακεδονίας, ὑπό τόν Ἐντιμ. κ. Γαβριήλ Τεκτερίδην, δημοτικόν σύμβουλον Πέλλης.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐξῇρε καί ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἔργον.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀλεξάνδρου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτῆς παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου «Ἅγιος Γεώργιος Ἐδιρνέκαπι», εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Πύλης Ἀδριανουπόλεως, ἔνθα καί κατέκλεισε τήν ἐκδήλωσιν διά βραχείας Αὐτῆς ὁμιλίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον Μαυροειδῆν, ἀπερχόμενον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ. Πρός τιμήν τῆς Α. Ἐξοχότητος ἡ Α. Θ. Παναγιότης, τήν μεσημβρίαν τῆς 27ης τ.μ., παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, καθ’ ὅ ἀντηλλάγησαν αἱ δέουσαι προπόσεις, ἐνῶ αὐθημερόν τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γενικῆς Προξένου

ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ κ. Πρέσβεως καί τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Βιργινίας.

Τήν Εὐγεν. κ. Ρέαν Θεοδοσιάδου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κοσμίδην, κοσμηματοπώλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Μαρίας Vandamme καί τῶν τέκνων αὐτῶν, Πάριδος καί Παρασκευῆς, μαθητῶν, ἐκ Μυτιλήνης.