You are currently viewing Η τουρκική εφημερίδα «Sabah» για την ελληνική κοινότητα που «που ανθίζει ξανά στην Ιμβρο»
Ï Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò: Âáñèïëïìáéïò óôá Èõñáíïßîéá íÝïõ Ðáñåêêëçóßïõ óôçí ºìâñï ðáñïõóßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÍÄ ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç --------- Ôçí Ôñßôç, 15 ÌáÀïõ, ï Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò åõëüãçóå ôá èõñáíïßîéá ôïõ åê âÜèñùí áíïéêïäïìçèÝíôïò Ðáñåêêëçóßïõ ôùí Áãßùí Êùíóôáíôßíïõ êáé ÅëÝíçò, óôïí ÷þñï üðïõ Üëëïôå âñéóêüôáí ôï Ìåôü÷é ôçò ÌïíÞò Ìåãßóôçò Ëáýñáò ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò. Ôçí Áêïëïõèßá ôùí Èõñáíïéîßùí ôÝëåóå, ìå ôçí åõëïãßá ôïõ ÐáíáãéùôÜôïõ êáé ôçí êáíïíéêÞ Üäåéá ôïõ åðé÷ùñßïõ Ìçôñïðïëßôïõ ºìâñïõ êáé ÔåíÝäïõ Êõñßëëïõ, ï Ìçôñïðïëßôçò Áõóôñßáò ÁñóÝíéïò. Óôç óõíÝ÷åéá ï Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò ÷ïñïóôÜôçóå óôïí ðñþôï ðáíçãõñéêü åóðåñéíü ðïõ ôåëÝóôçêå óôï íåüäìçôï ÐáñåêêëÞóéï. Óôá èõñáíïßîéá êáé óôïí åóðåñéíü ðáñÝóôç ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò, ðëáéóéïýìåíïò áðü ôïí âïõëåõôÞ Çñáêëåßïõ Ëåõô.ÁõãåíÜêç, ôïí óõìâïõëü ôïõ, ÌáêÜñéï Ëáæáñßäç êáé Üëëïõò óõíåñãÜôåò ôïõ. ÌåôÜ ôçí áðüëõóç ï Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò ôÝëåóå ôñéóÜãéï óôç ìíÞìç ôùí ìáêáñéóôþí ãïíÝùí ôïõ ê.ÌçôóïôÜêç, Êùíóôáíôßíïõ êáé Ìáñßêáò, ïé ïðïßïé áìöüôåñïé åêïéìÞèçóáí êáôÜ ìÞíá ÌÜéï. ÖÙÔÏ ÍÉÊÏÓ ÌÁÃÃÉÍÁ--ÏÉÊÏÕÌ.ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ

Η τουρκική εφημερίδα «Sabah» για την ελληνική κοινότητα που «που ανθίζει ξανά στην Ιμβρο»

  • Reading time:1 mins read

Αναφορά στο γεγονός ότι ο αριθμός των Ελλήνων μαθητών στο νησί της Ιμβρου αρχίζει να μεγαλώνει, κάνει σε σχετικό της δημοσίευμα στην αγγλόφωνη και ηλεκτρονική της έκδοση η τουρκική εφημερίδα «Sabah».

Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι κατά την τελευταία δεκαετία ολοένα και περισσότερες ελληνικές οικογένειες επιστρέφουν και εγκαθίστανται σε αυτό το νησί, από το οποίο οι πρόγονοί τους είχαν φύγει πριν από δεκαετίες.

Περισσότεροι από 3.000 Ελληνες ζούσαν, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, στην Ιμβρο (η εφημερίδα βέβαια αναφέρει το νησί με την τουρκική του ονομασία «Gokceada» προτού αναγκαστούν να το εγκαταλείψουν κατά τη δεκαετία του 1960, ύστερα από τον διωγμό που έκαναν οι Τούρκοι.

Το 1964 η τουρκική κυβέρνηση εφαρμόζει πρόγραμμα εποικισμού στο νησί, με αφορμή και τα πρώτα γεγονότα στην Κύπρο. Ετσι, κλείνει όλα τα ελληνικά σχολεία και απαγορεύει την διδασκαλία των Ελληνικών ακόμα και στα σπίτια. Την ίδια χρονιά επιβάλλει το κρισιμότερο χτύπημα: Προχωρά σε απαλλοτριώσεις γης δίνοντας εξευτελιστικά ποσά ως αποζημίωση – της τάξης του κόστους μερικών αυγών.

Σταδιακά το τουρκικό κράτος κατέχει το 98% του συνόλου του γόνιμου εδάφους του νησιού, αναγκάζοντας τους κατοίκους να φύγουν για να γλιτώσουν την εξαθλίωση. Το σχολείο είχε ανοίξει το 1951 και έκλεισε 13 χρόνια μετά το 1964.

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν πενήντα χρόνια για να αποκτήσει και πάλι η Ιμβρος ελληνικό σχολείο: το 2013 απέκτησε και πάλι Δημοτικό στους Αγίους Θεοδώρους, το 2015 Γυμνάσιο και Λύκειο στα Αγρίδια και το 2017 Νηπιαγωγείο επίσης στους Αγίους Θεοδώρους.

Η «Sabah» φιλοξενεί μάλιστα και δηλώσεις του Λάκη Βίγκα, ο οποίος είναι ένα πολύ δραστήριο μέλος της ελληνικής κοινότητας της Τουρκίας και παράλληλα επικεφαλής της Εκπαιδευτικού και Μορφωτικού Συλλόγου της Ιμβρου, που ουσιαστικά διοικεί τα σχολεία.

«Είχαμε συνολικά 38 μαθητές πέρυσι, στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Ημασταν υπερήφανοι και χαρούμενοι τότε, αλλά φέτος έχουμε ακόμα πιο πολλούς μαθητές», λέει χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ: ekirikas.com