You are currently viewing Η Κατάρα της … Σοράγιας! 🔹Του Σεβ. Μητροπολίτου Αργολίδος κ.Νεκταρίου

Η Κατάρα της … Σοράγιας! 🔹Του Σεβ. Μητροπολίτου Αργολίδος κ.Νεκταρίου

  • Reading time:1 mins read

«Ἤθελον τοῦ σιωπᾶν εἴθε καί ἐδυνάμην».

Ὅσες φορές, λίγες εὐτυχῶς, κατέθεσα κάποιες σκέψεις ἤ θέσεις γιά θέματα τῆς ἐπικαιρότητας, κάποιοι ἀδελφοί ἄρχιζαν τόν ἀντίλογο μέ βολές κατά ριπάς καί τίς γνωστές κατηγορίες τοῦ οἰκουμενιστῆ, τοῦ φιλοπαπικοῦ, τοῦ αἱρετικοῦ καί παρόμοια.

Συνήθως δέν ἀπαντῶ γιατί δέν ἔχει νόημα. Προτιμῶ τή σιωπή. Νιώθω ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι τόσο προσκολλημένοι στίς μονομανιακές σκέψεις τους, πού εἶναι ἀδύνατος ὁ διάλογος μαζί τους. Ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι ἄν τούς γκρεμίσεις τόν μύθο, θά χάσουν τό ἔδαφος κάτω ἀπό τά πόδια τους. Πολύ σωστά ἔλεγε ὁ Ἄρθουρ Καῖστλερ, «τίποτα δέν εἶναι πιό ὀδυνηρό ἀπό τό γκρέμισμα ἑνός μύθου».

Δέν γράφω λοιπόν γι’ αὐτούς, καί πράγματι «ἤθελον τοῦ σιωπᾶν». Ἀλλά γιά τούς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχοντας ἄγνοια τῶν ἁγίων Γραφῶν, τοῦτες τίς μέρες μέ ρωτοῦν μέ ἀγωνία γιά τό τί σημαίνουν ὅλ’ αὐτά πού ζοῦμε μέ τήν ἐπιδημία τοῦCOVID-19 καί ἄν εἶναι ἀλήθεια ὅλες αὐτές οἱ προφητεῖες καίἑρμηνεῖες πού κυκλοφοροῦν κατά κόρον. Κάποιος μάλιστα μοῦ ἔστειλε μερικά κείμενα καί τράβαγα τά μαλλιά μου. Τοῦ ἀπάντησα:

-Καλά, δέν κατάλαβες ὅτι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι κακῶς εἶναι ἔγκλειστοι στό σπίτι τους;

-Γιατί, μέ ρώτησε.

-Γιατί θά ἔπρεπε νά εἶναι ἔγκλειστοι στό Δαφνί!

Κοινό θέμα ὅλων αὐτῶν: Ἡ καταστροφολογία, ὁ ἀντίχριστος, τό 666, ὁ Σιωνισμός, ὁ Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ἡ Δευτέρα Παρουσία κ.λπ.

Τό γεγονός αὐτό δέν εἶναι τωρινό. Ἀνέκαθεν ὑπῆρχε μία τάση στούς ἀνθρώπους γιά ζοφερές προβλέψεις γιά τό μέλλον. Καί δυστυχῶς οἱ Χριστιανοί δέν ξέφυγαν ἀπ’ αὐτή τήν τάση. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἀνέμεναν ἄμεσα τη Δευτέρα Παρουσία. Τελικά διαψεύστηκαν καί προσαρμόστηκαν.

Τή δεκαετία τοῦ 90 μ.Χ. εἴχαμε τούς διωγμούς τοῦ Δομετιανοῦ. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶναι ἐξόριστος στήν Πάτμο καί γράφει τό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης γιά τούς Χριστιανούς τῶν ἑπτά Ἐκκλησιῶν, πού ζοῦν μέσα στήν ἀγωνία τοῦ διωγμοῦ. Αὐτό πού θέλει νά τονίσει ὁ Εὐαγγελιστής εἶναι ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Κύριος τοῦ κόσμου καί τῆς ἱστορίας, «ὅτι ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσει».

Αὐτό εἶναι τό κατεξοχήν μήνυμα τῆς Ἀποκάλυψης. Εἶναι ἕνα βιβλίο ἐλπίδας. Ὅμως ὁ Ἰωάννης μιλάει κρυπτογραφικά. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί πού ζοῦσαν τά γεγονότα πού ὑπονοοῦσε, δέν εἶχαν δυσκολία κατανόησης.

Στήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας, πολλοί Χριστιανοί προσπάθησαν νά ἑρμηνεύσουν τήν Ἀποκάλυψη μέ βάση τά γεγονότα πού ζοῦσαν.

Γι’ αὐτό καί ἔπεφταν ἔξω. Πολλοί δέ κατέληξαν στήν αἵρεση. Σήμερα γνωρίζουμε ὅλοι τήν αἵρεση τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, τούς ὁποίους ἐπονομάζουμε, ὄχι ἄδικα, χιλιαστές.

Μιλοῦν γιά τή χιλιετῆ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί προσδιορίζουν τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Τό πόσες φορές ἔχουν πέσει ἔξω, τό ἔχουν ξεχάσει καί οἱ ἴδιοι.

Δυστυχῶς ὅμως καί πολλοί λεγόμενοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί και μάλιστα super ὀρθόδοξοι, ἔχουν τίς ἴδιες χιλιαστικές ἀντιλήψεις.

Ἀπό τά πολλά περιστατικά, μεταφέρω ἐδῶ μία ἱστορία, πού τήν ἀναφέρει ὁ ἀείμνηστος καθηγητής μας Ἠλίας Βουλγαράκης.

«Τό παράδειγμα προέρχεται ἀπό τόν Πόντο. Ὁ ἐπίσκοπος κι ἐδῶ τῆς Ἐκκκλησίας “εὐλαβής μέν ἀνήρ καί ταπεινόφρωνμή προσέχων δέ ἀσφαλῶς ταῖς γραφαῖς, ἀλλά τοῖς ὁράμασιν οἶς αὐτός ἑώρα, μᾶλλον ἐπίστευεν”. Πέτυχε μερικές φορές στά”ἐνύπνιά” του. Τοῦτο ἔκανε αὐτόν νά νομίζει ὅτι εἶναι προφήτης.

“Τόδε εἶδον καί τόδε μέλλειν γενέσθαι”. Κάποια μέρα ἐνημέρωσε τούς χριστιανούς ὅτι, ἡ Δευτέρα παρουσία θά γίνει σ’ ἕνα χρόνο. Οἱ πιστοί συγκλονίσθηκαν, ὅτι “ἐνέστηκε ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου” (Β΄ Θες. Β΄2).

Ἄρχισαν νά κλαῖνε καί νά ὀδύρονται. Καί δέν φτάνει μόνο αὐτό. Ἄφησαν τούς ἀγρούς ἀκαλλιέργητους καί πολλοί πολλά ἀπό τά κτήματά τους τά πούλησαν.

Ἔφτασε δέ ὁ καλός αὐτός ἐπίσκοπος νά πεῖ: “Ἄν δέν γίνει ὅπως σᾶς εἶπα, οὔτε πιά τίς Γραφές νά πιστεύετε, ἀλλά νά κάνει ὁ καθένας ὅ,τι θέλει”.

Νά ὅμως πού ἕνας χρόνος πέρασε καί δέν συνέβησαν τίποτε ἀπ’ ὅσα προφήτευσε ὁ ἐπίσκοπος! Κι ἔτσι αὐτός ντροπιάσθηκε “ὡς ψευσάμενος, αἱ δέ γραφαί ἐφάνησαν ἀληθεύουσαι”.

Ἀλλά τό πράγμα δέν ἔμεινε μέχρις ἐδῶ. Οἱ χριστιανοί σκανδαλίσθηκαν ἔντονα ἀπό τό περιστατικό, γεγονός πού φανερώνεται ἀπό τήν ἀπόφαση πού πῆραν νά παντρέψουν ὅσες ἀπό τίς κόρες τους παρθένευαν. Οἱ χριστιανοί δέ ἐκεῖνοι πού πούλησαν ὅλα τους τά κτήματα ἀναγκάσθηκαν νά ζητιανεύουν.

Καί τό συμπέρασμα: Αὐτά συμβαίνουν στούς ἁπλούς καί ἐλαφρούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δέν προσέχουν μέ ἀκρίβεια τίς Γραφές, ἀλλά πείθονται σέ ἀνθρώπινα λόγια, στίς πλάνες τους, στά ὀνείρατά τους, στούς μύθους καί σέ “γραώδεις λόγους”».

Ἕνας μεγάλος Ρουμάνος συγγραφέας, πού ἔγινε καί μοναχός , ὁ Νικολάε Στάϊνχαρτ, στό ἐξαιρετικό βιβλίο του «Τό ἡμερολόγιο τῆς εὐτυχίας», γράφει χαρακτηριστικά.

«Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί οἱ χιλιαστές δέν φαίνεται νά καταλαβαίνουν τά κατηγορηματικά λόγια τοῦ Σωτήρα (Ματθ. 24, 36 καί Λουκ. 17, 20) ὅπου φαίνεται ξεκάθαρα πώς τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα δέν τή γνωρίζει κανείς, οὔτε οἱ ἄγγελοι, οὔτε ὁ Υἱός, ἀλλά μόνο ὁ Πατήρ.

Οἱ ὑπολογισμοί τῶν χιλιαστῶν βασίζονται σέ ἐπικίνδυνες ἑρμηνεύσεις κειμένων ἀπό τίς προφητεῖες τοῦ Ἰεζεκιήλ, τοῦ Δανιήλ καί τῆς Ἀποκαλύψεως καί ὑποδηλώνουν κομπασμό.

Καλά κάνει ἡ ρωμαιοκαθολική ἐκκλησία πού δέν ἐπιτρέπει στούς λαϊκούς νά ἑρμηνεύουν μόνοι τήν Ἀποκάλυψη.

Στιγμές ἀπό τήν Ἀποκάλυψη ὑπῆρξαν πάντοτε στήν ἱστορία καί μᾶλλον ἡ ἀλήθεια (συνέπεια τῶν τελευταίων λέξεων στό Λουκ. 4, 6) εἶναι τελικά πολύ ἁπλή: οἱ θεομηνίες καί οἱ καταστροφές ἀποτελοῦν μιά σταθερά τῆς ἀνθρωπότητας, μιά παράμετρο τοῦ κόσμου πού ζεῖ μέσα στήν κατάρα.

Τά σημεῖα εἶναι πολλά, κάθε φορά, καί πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού καμαρώνουν πιστεύοντας πώς ἀνήκουν στό σύνολο τῶν ἀνθρώπων πού διέρχονται τίς τελευταῖες στιγμές τῆς ἀνθρωπότητας. Ὑπάρχει μέσα μας ἕνας πειρασμός (ἀλαζονικός καί ἀνυπόμονος) σχετικά μέ τό τέλος τῆς ἀνθρωπότητας.

Τό μυστήριο τῆς τελικῆς Κρίσεως διατηρεῖται καλά καί οἱ ὅποιες παιδαριὼδεις προσπάθειες ἀνάλυσής του ἀποτελοῦν περιφρόνηση γιά ὅσα εἶπε ὁ Κύριος».

Δέν θέλω νά ἐπεκταθῶ, γιατί ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη εἶναι ἕνα τεράστιο καί ἐνδιαφέρον θέμα. Ὅποιος θέλει νά μάθει περισσότερα, ὑπάρχουν ἐξαιρετικά βιβλία στάὁποῖα μπορεῖ νά ἀνατρέξει. Θά ἤθελα μόνο νά ἀναφερθῶ σέ γεγονότα πού ἔζησα ἀπό μικρό παιδί.

Στή δεκαετία τοῦ 1950 ὁ Σάχης τῆς Περσίας Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί παντρεύτηκε τήν πανέμορφη πριγκίπισσα Σοράγια, τήν ὁποία ἀργότερα ἀποκάλεσαν «πριγκίπισσα μέ τά θλιμμένα μάτια». Ἡ Σοράγια ὅμως δέν μποροῦσε νά μείνει ἔγκυος καί ἡ οἰκογένεια θορυβήθηκε γιατί αὐτό θά σήμαινε τό τέλος τῆς δυναστείας.

Λέγεται ὅτι ἀκόμα καί οἱ Ἑλληνίδες τῆς ἔστελναν βότανα γιά νά πιάσει παιδί! (Ἔχουμε βλέπετε εἰδικότητα οἱ Ἕλληνες στα …μαντζούνια.) Τελικά ὁ Σάχης χώρισε τή Σοράγια. Τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς της τό ἔζησε στίς πρωτεύουσες τῆς Εὐρώπης ὥσπου πέθανε σέἡλικία 69 χρονῶν στό Παρίσι.

Ἦταν θυμᾶμαι τό 1962 καί τό πολυσυζητημένο διαζύγιο ἦταν στήν ἐπικαιρότητα ἀκόμη. Τόν Ὀκτώβριο ξέσπασε ἡ κρίση στήν Κούβα, ὅταν ἡ ἀνθρωπότητα βρέθηκε στό χεῖλος ἑνός πυρηνικοῦ πολέμου.

Οἱ προφητεῖες ὁργίαζαν. Στά καφενεῖα καί στίς γειτονιές, ἦταν πρῶτο θέμα καί οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν μέσα στήν ἀγωνία. Θυμᾶμαι ἕνα ἀπογευματινό εἶχαν μαζευτεῖ στή γειτονιά ὅλες οἱ γυναῖκες μέ μοναδικό θέμα συζήτησης τή συντέλεια τοῦ κόσμου.

Ὅλες προσπαθοῦσαν νά τό ἑρμηνεύσουν. Οἱ πιό εὐσεβεῖς ἀνέλυαν τήν Ἀποκάλυψη καί τίς προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Κάποια ὅμως εἶπε μέ βεβαιότητα.

-Ὅλ’ αὐτά εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ διαζυγίου. Εἶναι ἡ κατάρα τῆς Σοράγιας!

-Καί, ποῦτό ξέρεις, τήν ρώτησαν.

-Ἔτσι λένε.

(Εὐτυχῶς πού δέν εἶπε «τό γράφει ἡ Ἀποκάλυψη»).

Κάποια εἶπε ἀκόμη.

-Δέν θά τό γλυτώσουμε. Τό φεγγάρι σήμερα εἶναι κατακόκκινο. (Ἦταν πανσέληνος).

-Καί τί σημαίνει αὐτό;

-Αἷμα! Θά χυθεῖ πολύ αἷμα.

Τελικά ὅλες συμφώνησαν. Ἡ αἰτία τοῦ Γ΄ παγκοσμίου πολέμου ἦταν ἡ … κατάρα τῆς Σοράγιας. Καί τό κόκκινο φεγγάρι τό επιβεβαίωνε.

Εὐτυχῶς τελικά οἱ Ἀμερικανοί τά βρῆκαν μέ τούς Ρώσους καί ἡ κατάρα τῆς Σοράγιας δέν ἔπιασε!

Τό 1968 μία εὐσεβής κυρία μέ πῆρε μέ ἕναν φίλο μου νά παρακολουθήσουμε μία ὁμιλία ἑνός νεαροῦ «χαρισματικοῦ», «φωτισμένου» ἀρχιμανδρίτη.

Ἡ αἴθουσα ἦταν γεμάτη ἀπό ἀνθρώπους εὐσεβεῖς, συγκεκριμένου τύπου.

Τούς ἀναγνωρίζειςἀκόμα καί σήμερα: Τρέχουν μόνο ὅπου ὑπάρχουν «φωτισμένοι» γεροντάδες, δέν χάνουν ἀγρυπνίες, διαβάζουν συγκεκριμένα ὀρθόδοξα περιοδικά ἀποκλειστικά ἀντιαιρετικά, ψάχνουν καί βρίσκουν παντοῦ τό 666, εἶναι παρόντες σέκάθε «χριστιανική» διαδήλωση γιά νά ὑπερασπίσουν τό Χριστό πού κινδυνεύει κ.λπ. Ἔχουν δέ ἔντονη τήν αἴσθηση ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ Ἑλλάδα βέβαια, εἶναι τό κέντρο τοῦ κόσμου καί ὅλος ὁ κόσμος μᾶς καταδιώκει.

Ὁ ὁμιλητής παρ’ ὅλο πού δέν εἶχε τελειώσει οὔτε τό λύκειο, μιλοῦσε ἀρκετά καλά. Ὅμως ἀγαπημένο του θέμα ἦταν τό τέλος τοῦ κόσμου. Θυμᾶμαι χαρακτηριστικά τή φράση του: «Φοβᾶμαι ὅτι φέτος θά εἶναι τό τελευταῖο μας καλοκαίρι».

Οἱ ἀκροατές κουνοῦσαν καταφατικά τό κεφάλι τους. Ἄλλες φορές εἶχε πεῖ πώς ὁ Ἀντίχριστος γεννήθηκε τό 1962 καί σέ λίγο θά ἀναλάβει τήν ἐξουσία.

Ἤ, κάποιος εὐλαβής χριστιανός εἶδε σέ ὄνειρο ὅτι ἑτοιμάζεται μεγάλο κακό. Θά κατέβουν στρατεύματα ἀπό τή Θεσσαλία καί θά χυθεῖ πολύ αἷμα.

Περίπου δύο μῆνες πήγαινα στά κηρύγματά του. Ἔνοιωθα κι ἕναν φόβο. Τότε εἶχε ἀρχίσει νά χτίζει μοναστήρι καί ὅταν τό ἐπισκεφθήκαμε, μᾶς ἔδειχναν τά σχέδια.

Ἀναρωτήθηκα, λοιπόν, ἀφοῦ τό τέλος εἶναι ἐγγύς, ποιός ὁ λόγος νά κτιστοῦν τέτοια κτήρια; Καί αὐτή ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Ὅσο περισσότερο μιλοῦν κάποιοι γιά τό τέλος τοῦ κόσμου, τόσο περισσότερο ἐπεκτείνουν τά κτήρια τοῦ μοναστηριοῦ, τῆς ἐκκλησίας κ.λπ.

Πρός τί ἄραγε; Ἄν πιστεύουν ὅτι ἔρχεται ἄμεσα τό τέλος, γιατί δέν πᾶνε νά κρυφτοῦν σέ μιά σπηλιά καί νά ἀναμένουν τόν Κύριο καί νά ἀφήσουν ἥσυχο τόν κόσμο … Τελικά ὁ ἐν λόγῳ ἱερομόναχος, ἀπαρνήθηκε τήν Ἐκκλησία καί κατέληξε σχισματικός.

Γεγονότα ὅπως ὁ πόλεμος τοῦ Περσικοῦ κόλπου, τό Τσέρνομπιλ, ἡ πτώση τῶν δίδυμων πύργων, ἑρμηνεύονταν ὡς ἀποκαλυπτικά γεγονότα. Ὁ ὑπουργός τοῦ Ἰσραήλ Νταγιάν θεωρήθηκε ἀπό κάποιους ὡς ὁ ἀντίχριστος. Ἕνας εὐλαβής βλαμμένος, ὅπως τούς ὀνόμαζε ὁ ἅγιος Παΐσιος, μοῦ εἶχε πεῖ , ὅτι «ὁ ἅγιος Κοσμᾶς εἶχε προφητεύσει πώς ὁ ἀντίχριστος θά εἶναι μονόφθαλμος καί κασιδιάρης».

Κι ἐπειδή ὁ Νταγιάν εἶχε τά δύο αὐτά χαρακτηριστικά, πολύ εὔκολα ὁ ἐν λόγω τόν εἶχε ταυτίσει.

Τελικά ὁ Νταγιάν πέθανε καί ἡ προφητεία πῆγε χαμένη. Ὁ ἑπόμενος «ἀντίχριστος» ἦταν ὁ ἀλήστου μνήμης Σαντάμ Χουσεΐν. Τελικά πρόλαβαν οἱ Ἀμερικανοί. Ὁ Σαντάμ Χουσεΐν ἀπαγχονίστηκε καί τό τέλος τοῦ κόσμου ἀναβλήθηκε.

Ὅταν ἔγιναν τά γεγονότα μέ τούς σατανιστές στήν Παιανία, οἱ ἴδιου τύπου χριστιανοί εἶχαν ἑρμηνεύσει ὡς ἐξῆς τό γεγονός: «Ἡ αἰτία εἶναιὅτι τά τηλεφωνικά νούμερα τῆς περιοχῆς ἀρχίζουν ἀπό τά νούμερα 666».

Τό 1992 εἴχαμε νέα ἀναστάτωση. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς (τί τραβᾶνε οἱ ἅγιοι ἀπό μᾶς) εἶχε προφητεύσει, ἔλεγαν, ὅτι τή χρονιά ἐκείνη θάέπεφταν δύο πασχαλιές μαζί, (οἱ γιορτές δηλαδή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τοῦ Πάσχα , μέ τό παλαιό), καί τότε θα ξεκινοῦσε ὁ Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Τό 2004 κυκλοφοροῦσε ἡ φήμη ὅτι δέν θά γίνουν οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες στήν Ἀθήνα γιατί θά ξεσπάσει πόλεμος.

Τό 2008 κυκλοφόρησε ἄλλη προφητεία. Ἐμφανίστηκε, ἔλεγαν, ὁ ἅγιος Παΐσιος καί εἶπε νά μαζέψουμε τρόφιμα γιατί θά ξεσπάσει πόλεμος. Σέ κάποιες περιοχές τάsupermarkets ἄδειασαν. Ὅλα ἀποδείχτηκαν σαπουνόφουσκες.

Πρίν τρία χρόνια μοῦ ἔγραφε κάποιος μεταξύ τῶν ἄλλων.

«Ὁ Θεός ἔχει πολύ ὁργιστεῖ γιά τίς ἁμαρτίες μας, δι’ αὐτό μετά τή δοκιμασία τοῦ σχίσματος, θά ἐπιτρέψει μεγαλύτερη δοκιμασία, τόν Γ΄ παγκόσμιο πόλεμο, ὅπου θά χωρίσει τήν ἦρα ἀπό τό στάρι.

Θά ἀναδείξει καί ἕναν μεγάλο ἅγιο, Ἰωάννη τόν ὀνομάζουν οἱ προφητεῖες τῶν ἁγίων πατέρων. Ὁ ἅγιος αὐτός θά κυβερνήσει ὅλο τόν κόσμο ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ. Θά συγκαλέσει τήν 8η Οἰκουμενική σύνοδο, ἡ ὁποία ἐν πνεύματι Ἁγίῳ θά καταδικάσει ὅλες τίς ὑπάρχουσες αἱρέσεις καί ἐξαιρέτως τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τότε ἡ εἰρήνη καί ἡ Ὀρθοδοξία θά ἐπικρατήσουν ἐφ’ ὅλης τῆς γῆς, ὡς μόνης ἀληθινῆς πίστεως ἐπί τῆς γῆς.

Τά πρώην Ἑλληνικά ἐδάφη θά γίνουν καί πάλι Ἑλληνικά. Γένοιτο. Ἀμήν».

Εἰλικρινά, ὅσους πατέρες ἔχω διαβάσει, δέν ἔτυχε νά συναντήσω κάποια τέτοια προφητεία! Καί ἀναρωτιέμαι, τί δουλειά ἔχουν τά ἐθνικιστικά ὁράματα, μέ τό ἐσχατολογικό ὅραμα τῆς Ἐκκλησίας;

Ἔλεγε ὁ μακαριστός π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος:

«Σοῦ συνιστῶ νά μήν ἀσχολῆσαι καί πολύ μέ τήν Ἀποκάλυψι. Αὐτό σοῦ συνιστῶ. Διότι οἱ περισσότεροι πού ἀσχολήθηκαν μέ τήν Ἀποκάλυψι γιά νά κάνουν ἑρμηνεία ἐφαρμογῆς στά γεγονότα, πάτησαν πεπονόφλουδα καί ἔπεσαν ἔξω.

Τό νά θέλουμε νά κάνουμε ἐφαρμογή καί ἀναδρομή στά γεγονότα εἶναι πάρα πολύ ἐπικίνδυνο. Μόνο στά τελευταῖα 100 περίπου χρόνια καμμιά δεκαριά ἄνθρωποι ἔπεσαν ἔξω παρερμηνεύοντας τήν Ἀποκάλυψι. Ἄλλοι πίστευαν ὅτι μιλᾶ γι’ αὐτούς ἡ Ἀποκάλυψι. Ἄλλοι πίστευαν ὅτι δέν θά πεθάνουν γιατί τούς προφήτευσε ἡ Ἀποκάλυψι. Καί ἄλλοι διαφορετικά. Ἄνθρωποι πού εἶχαν καί ὀπαδούς.

Ἦταν στήν Πάτρα κάποιος Καπετᾶνος, πρέπει νά ἦταν ἀρχές τοῦ [20οῦ] αἰῶνος, πού ἑρμηνεύοντας τήν Ἀποκάλυψι ἔλεγε ὅτι αὐτός εἶναι ὁ προφητευόμενος καί θά μπῆ στήν Κωναντινούπολι, μέ ἐπικεφαλῆς τούς μαθητές του. Ἔλεγε στούς ὀπαδούς του: “θά ζήσουμε καί θά δοῦμε αὐτά καί αὐτά τά γεγονότα. Καί ἐσεῖς εἶστε οἱ ἐκλεκτοί”.

Καί ὅταν τοῦ εἶπε κάποιος ὀπαδός “Καί ἐάν δέν γίνουν δάσκαλε αὐτά τά πράγματα, μέ τά ὁποῖα ἔχεις γεμίσει τόν κόσμο, δέν θά ρεζιλευτοῦμε;”

Αὐτός ἀπάντησε: “Ἀδύνατον! Ἄν δέν γίνουν αὐτά, πέφτουν οἱ Γραφές”. Αὐτός πέθανε ἀλλά οἱ Γραφές δέν πέσανε. Καί δέν εἶναι ὁ μόνος.

Καί κάποιος ἄλλος διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου, ἀξιόλογος καί σοβαρός κατά τά ἄλλα, εἶχε πιστεύσει ὅτι εἶναι αὐτός καί κάποιος σύλλογος, τόν ὁποῖο εἶχε ἱδρύσει, οἱ προφητευόμενοι στήν Ἀποκάλυψι.

Καί ὅτι θά μπῆ στήν Κωνσταντινούπολι καί ἄλλα πολλά. Ὄχι τυχαῖοι ἄνθρωποι.

Λοιπόν, γι’ αὐτό πολλή προσοχή στό νά ἑρμηνεύουμε τήν Ἀποκάλυψι καί νά θέλουμε νά κάνουμε ἐφαρμογή σέ συγκεκριμένα γεγονότα.

Καλύτερα νά τά μάθουμε τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία θά ἔρθουν. Εἶναι μιά νοσηρή περιέργεια καί ἕνα κόλπο τοῦ διαβόλου νά μᾶς ἀπομακρύνη ἀπό τήν ἐργασία τῆς σωτηρίας μας, νά θέλουμε νά μάθουμε πότε θά γίνη ἡ Δευτέρα Παρουσία».

Πολύ ὡραῖα μιλάει γι’ αυτό τό θέμα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

«Πολλά πράγματα ἐπείγεται νά πληροφορηθεῖ καί νά ἐννοήσει ἡ σκέψη μας, ἀγαπητοί, πρό πάντων ὅμως τόν καιρό πού θά γίνει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου.

Γι’ αὐτό ὁ Παῦλος, γιά νά καθησυχάσει ὅσους νοσοῦν ἀπό τήν ἄκαιρη αὐτή ἀσχολία, γράφει:

“Γιά τούς χρόνους καί τούς καιρούς πού θά γίνει ἡ Δευτέρα παρουσία, ἀδελφοί μου, δέν ἔχετε ἀνάγκη νά σᾶς γράφουμε”.

Πράγματι, πές μου, ποιό εἶναι τό κέρδος; Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Δευτέρα παρουσία θά γίνει μετά ἀπό εἴκοσι χρόνια, μετά ἀπό τριάντα, ἤ ἑκατό.

Αὐτό γιά μᾶς ποιά σημασία ἔχει; Μήπως γιά τόν καθένα μας ἡ συντέλεια δέν ἔρχεται μέ τό τέλος τῆς ζωῆς του;

Γιατί πολυπραγμονεῖς καίκόπτεσαι νά μάθεις πότε θά φτάσει τό κοινό τέλος ὅλων μας; Ἀλλά ὅπως καί σέ ἄλλες περιπτώσεις ἀφήνουμε τά προσωπικά μας ζητήματα καί ἀσχολούμαστε μέ πράγματα γενικοῦ ἐνδιαφέροντος καί γιά ὅλα τά ἄλλα φροντίζουμε ἐκτός ἀπό τά δικά μας, ἔτσι κι ἐδῶ. Θέλουμε νά μάθουμε μέ λεπτομέρεια γιά τό πῶς καί πότε θά ἔρθει τό τέλος τοῦ κόσμου, ἐνῶ σταματήσαμε νά μεριμνᾶμε ὁ καθένας γιά τό δικό του τέλος».

Ἄς ἔλθουμε τώρα στά δικά μας.

Τό ξέρουμε ὅλοι πλέον πολύ καλά ὅτι περνᾶμε μιά πολύ δύσκολη περίοδο.

Δέν θέλω οὔτε νά τό κρύψω οὔτε νά τό ὡραιοποιήσω. Καί τοῦτες τίς ὧρες θά πρέπει νά μείνουμε ἑνωμένοι, νά ἀναγνωρίζουμε τίς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες τῆς ἐπιστημονικῆς ἰατρικῆς κοινότητας, νά πειθαρχοῦμε στίς ἐπιταγές τῆς πολιτείας καί τελικά νά σταθοῦμε μέ ὑπευθυνότητα ἀπέναντι στήν κρίση.

Κανείς δέν ξέρει πῶς καί πότε θά ξεπεραστεῖ ἡ πανδημία. Ὡς Χριστιανοί «ὀφείλουμε ἡμεῖς οἱ δυνατοί τά ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν», ὅπως τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Κάποιοι βέβαια προτιμοῦν τό ἀντίθετο πού εἶναι καί πιό εὔκολο. Πόσοι ἄνθρωποι μέ παίρνουν τηλέφωνο καί μοῦ καταθέτουν τίς ἀγωνίες τους.

Στό διαδίκτυο κυκλοφοροῦν χίλιες δυό προφητεῖες καί οἱ ἄνθρωποι ἔχουν πανικοβληθεῖ, περισσότερο καί ἀπ’ τόν κορωνοϊό.

Τήν ἡμέρα λοιπόν πού ξεκίνησαν τά μέτρα, πρωί πρωί μέ πῆρε τηλέφωνο μία κυρία ἕτοιμη νά κλάψει.

Κάποιος μοναχός ἔγραψε ἕνα ἀνατριχιαστικό «προφητικό κείμενο» γιά τά ἐπερχόμενα κακά καί κατέληγε: «Τά μέτρα καθολικῆς ἀπαγόρευσης τῆς κυκλοφορίας ξεκινᾶνε αὔριο στίς 6 τό πρωί καί τελειώνουν στίς 6 Ἀπριλίου στίς 6 το πρωί. Δηλαδή τρία ἑξάρια! Τυχαῖο;»

Δηλαδή, τρία πουλάκια κάθονταν! Εἶναι νά χτυπᾶς τό κεφάλι σου στόν τοῖχο. Τελικά γιά ὅσους ἐνδιαφέρονται νά μάθουν, ὁ ἐν λόγῳ συντάκτης τοῦ κειμένου εἶναι ἀποσχηματισμένος μοναχός καί ψυχικά ἄρρωστος. Καί μόνο ἡ ἀνάγνωση τοῦ κειμένου σέ βοηθάει νά κάνεις τή διάγνωση.

Δέν πέρασε πολύ ὥρα καί μοῦ τηλεφώνησε ἄλλος, λέγοντάς μου ὅτι τό τηλεφωνικό νούμερο πού δόθηκε ἀπό τή διεύθυνση πολιτικῆς προστασίας, καταλήγει στό 33, δηλαδή στούς 33 βαθμούς τῆς Μασονίας .

Εἶναι καί πολλά ἄλλα, πού δέν θέλω νά τά ἀναφέρω. Οἱ περισσότεροι τά γνωρίζετε, καί κινοῦνται στό ἴδιο μῆκος κύματος. Θά σταθῶ ὅμως σέ κάποια περίπτωση κληρικοῦ πού ἐπηρεάζει πολύ κόσμο.

Δέν θά ἀναφέρω τό ὄνομά του οὔτε καί αὐτούς πού κρύβονται πίσω. Κάποιοι ὅταν τούς θίξεις τά συμφέροντα γίνονται καί ἐπικίνδυνοι. Ἡ συμπεριφορά τοῦ ἐν λόγῳ κληρικοῦ μέ ἔχει προβληματίσει.

Οἱ παρεμβάσεις του εἶναι πολλές φορές ἐξοργιστικές. Καί συχνά μιλάει γιά τά γεγονότα πού θά συμβοῦν μέ μία βεβαιότητα, πού σέ κάνει νά ἀπορεῖς.

Κρύβεται, βέβαια, λέγοντας ὅτι ὅλα αὐτά δέν εἶναι δικά του, ἀλλά κάποιων εὐλαβῶν καί ἁγίων ψυχῶν πού ζοῦν στήν αφάνεια. Ὁ ἴδιος λοιπόν γίνεται ὁ ἀγωγός τῶν προφητειῶν.

Ρώτησα κάποιον φίλο γιά τόν ἐν λόγῳ κληρικό, πού τόν γνωρίζει καί μοῦ εἶπε:

-Δέν ἦταν ἔτσι αὐτός ὁ ἄνθρωπος. Ἦταν πολύ διαφορετικός. Δέν μποροῦμε νά καταλάβουμε τί τοῦ συνέβη καί ἄλλαξε ἔτσι.

Τελικά ἐντελῶς τυχαῖα ἔμαθα τήν ἀλήθεια. Ἀνά τήν Ἑλλάδα καί σήμερα ἀκόμη, ὑπάρχουν κάποιοι «φωτισμένοι», πού κάνουν καί λένε πολλά καί διάφορα. Ἡ φήμη τους γρήγορα διαδίδεται καί οἱ ἄνθρωποι τρέχουν νά τούς γνωρίσουν.

Καί ὄχι μόνο τούς γνωρίζουν ἀλλά γίνονται καί ὁπαδοί, πού διακρίνονται γιά τόν φανατισμό τους.

Μήν τυχόν καί τούς ἀμφισβητήσεις τόν γέροντα, γίνεσαι ἐχθρός τους. Κι ἔχω καταλήξει στό συμπέρασμα ὅτι ὁ χειρότερος ἁμαρτωλός μπορεῖ νά μετανοήσει. Ὁ πλανεμένος ποτέ. Πρόκειται γιά βαρύτατη πνευματική ἀσθένεια, πού δυστυχῶς παραμένει ἀνίατη.

Ἕνας λοιπόν ἀπ’ τούς «φωτισμένους» εἶναι καί κάποιος πού ἔχει ἁπλώσει τά δίχτυα του παντοῦ. Ἰσχυρίζεται μάλιστα ὅτι ἔχει δεῖ τήν Ἁγία Τριάδα. Τέτοια πλάνη. Οἱ ὁπαδοί του τόν ἀκολουθοῦν σά σκυλάκια.

Ὅ, τι πεῖ εἶναι θέσφατο, εἶναι πάνω ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Κι ἔχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σέ οἰκογένειες, σέ ἐνορίες, ἀκόμη καί σέ μοναστήρια. Εἶναι πάνω ἀπό τόν γέροντα, ἀκόμη πάνω καί ἀπό ἐπισκόπους.

Ἕνας λοιπόν ἀπ’ αὐτούς πού ἐπηρεάζονται εἶναι καί ὁ ἐν λόγω κληρικός. Ἐξ οὖ καί ἡ ἀλλαγή του.

Αὐτοί λοιπόν εἶναι οἱ ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆτες γιά τούς ὁποίους μιλάει τό Εὐαγγέλιο. Δέν εἶναι μόνον οἱ ἐκτός Ἐκκλησίας, ἀλλά δυστυχῶς καί μέσα στήν Ἐκκλησία.

Οἱ ἀληθινοί προφῆτες καί οἱ χαρισματικοί ἅγιοι πού γνωρίσαμε στήν ἐποχή μας δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ ὅλους αὐτούς. Καί οἱ παλαιοί ψευδοπροφῆτες καί οἱ σημερινοί, δέν ὑπακοῦνε σέ κάποια κλήση τοῦ Θεοῦ νά μεταφέρουν τό μήνυμά Του, ἀλλά εἶναι αὐτόκλητοι, πλανῶντες καί πλανώμενοι.

Τό θέμα εἶναι μεγάλο. Ἄς σταματήσουμε ἐδῶ. Ἡ θλίψη πού περνᾶμε ἄς γίνει γιά ὅλους μας μία εὐκαιρία ἀνάνηψης, αὐτοελέγχου καί μετανοίας.

Ἄς κλείσουμε τά αὐτιά μας στούς κάθε λογῆς τσαρλατάνους καί πλανεμένους. Ἄς ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη.

«Ἀγαπητοί,μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοί ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τόν κόσμον» (Α΄ Ἰω 4, 1).

Δηλαδή.

Ἀγαπητοί μου, μήν ἐμπιστεύεστε ὅλους ἐκείνους πού ἰσχυρίζονται πώς ἔχουν τό πνεῦμα, ἀλλά δοκιμάζετέ τους γιά νά διαπιστώσετε ἄν τό πνεῦμα πού ἔχουν προέρχεται ἀπό τόν Θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπροφῆτες ἔχουν ξεχυθεῖ μέσα στόν κόσμο.