You are currently viewing Η εορτή του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη- Το Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο και η Δοξολογία .

Η εορτή του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη- Το Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο και η Δοξολογία .

  • Reading time:2 mins read

Κορυφώθηκαν χθὲς καὶ σήµερα στὸν πάνσεπτο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Μεγαλοµάρτυρος καὶ Μυροβλύτου Ἁγίου. Ὁ ἅγιος Δηµήτριος γεννήθηκε περί τὸ 280 – 284 µ.Χ. καὶ µαρτύρησε ἐπὶ τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιµιανοῦ περὶ τὸ 303 µ.Χ.. Σὲ µιὰ ἐποχή πλούσια σὲ ψεύτικους Θεούς καὶ ἀρκετά δύσκολη γιὰ τὸ χριστιανισµό, ὁ «σοφώτατος ἐν διδαχαῖς» ἅγιος Δηµήτριος κήρυττε καὶ µαρτυρούσε τὴν πραγµατική πίστη στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὡς τὸν µόνο ἀληθινὸ Θεὸ βυθίζοντας «τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην, εὶς χάος». Ἀκολουθώντας πιστὰ τὴν προτροπή τοῦ ἀποστόλου Παύλου «κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίµησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ µακροθυµίᾳ καὶ διδαχῇ» (Β΄ Τιµ. 4,2) κήρυττε, “ἀπτοήτω γλώσσῃ”, τὸ µυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ µέσα στὸν κόσµο, βοηθῶντας µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο πολλοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐπιστρέψουν ἀπὸ τὴν λατρεία τῶν εἰδώλων στὴν ἀληθινὴ πίστη τοῦ Χριστοῦ.
Ἐχθὲς Τρίτη, 25η Ὀκτωβρίου, παραµονὴ τῆς Ἑορτῆς, τελέσθηκε ὁ Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς, στὸν ὁποῖο, χοροστάτησε ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας καὶ συµµετείχαν ἐπίσης οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Μετρῶν καὶ Ἀθύρων κ. Δηµήτριος, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαµερίου κ. Θεόκλητος, Νέας Κρήνης καὶ Καλαµαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, Τρίκκης, Γαρδικίου καὶ Πύλης κ. Χρυσόστοµος, Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Στέφανος, Λήµνου καὶ Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ῥεντίνης κ. Πλάτων, Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κ. Βαρθολοµαῖος, Θήρας, Ἀµοργοῦ καὶ Νήσων κ. Αµφιλόχιος, ὁ καθηγούµενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῶν Βλατάδων, Ἐπίσκοπος Ἀµορίου κ. Νικηφόρος καὶ ὁ σεπτὸς Ποιµενάρχης µας, Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιµος. Στὴν ὁµιλία του ὁ χοροστατῶν Ἀρχιερεὺς, µὲ γλαφυρὸ, παραστατικὸ καὶ ποιητικὸ λόγο, ἀναφέρθηκε στὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου, ποὺ τὸν καθιστοῦν αἰώνιο πρότυπο ζωῆς, ὁµολογίας, ἐλπίδος καὶ πίστης. Τὸ βράδυ τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐνῶ τὸ διήµερο τῆς κορύφωσης τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων συνεχίσθηκε σήµερα τὸ πρωὶ µὲ τὴν τέλεση πανηγυρικῆς πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὴν ὁποῖα προεξῆρχε ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιµος καὶ συνιερούργησαν οἱ Σεβασµιώτατοι Μητροπολίτες Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Μετρῶν καὶ Ἀθύρων κ. Δηµήτριος, Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαµερίου κ. Θεόκλητος, Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, Τρίκκης, Γαρδικίου καὶ Πύλης κ. Χρυσόστοµος, Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Στέφανος, Λήµνου καὶ Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ῥεντίνης κ. Πλάτων, Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κ. Βαρθολοµαῖος, Θήρας, Ἀµοργοῦ καὶ Νήσων κ. Ἀµφιλόχιος καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ἀµορίου κ. Νικηφόρος. Ἀκολοὺθως, στὶς 11:30 π.µ. τελέσθηκε ἡ ἐπίσηµη Δοξολογία γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης, παρουσίᾳ τῆς ἐξοχοτάτης Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δηµοκρατίας κ. Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου καὶ τῶν
πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν. Οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις συνεχίζονται τὶς ἑπόµενες ἡµέρες καὶ θὰ ὁλοκληρωθοῦν τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 30 Ὀκτωβρίου, τὸ πρωὶ µὲ τὴν ἀναχώρηση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας «Γεροντίσσης», ἐκ τῆς ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ ἁγίου Ὄρους καὶ τὸ ἀπόγευµα µὲ τὴν ἀκολουθία τοῦ καθαγιασµοῦ τοῦ Μύρου τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου. Ὁ Θεσσαλονικεύς καὶ Μακεδόνας ἅγιος Δηµήτριος, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐνδοξότερους καὶ λαοφιλέστερους ἁγίους τῆς Ὀρθοδοξίας, δίδαξε καὶ διδάσκει πάντοτε πολλαπλῶς, µὲ τὴν ζωὴ, τὸ µαρτύριό, τὰ θαύµατα καὶ τὴ µνήµη του. Ὁ βίος τοῦ ἁγίου Δηµητρίου ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη πρόσκληση καὶ πρόκληση γιὰ ὅλους τοὺς χριστιανούς, ποὺ, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγµά του, ὀφείλουν νὰ εἶναι ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ µέσα στὸν κόσµο καὶ στὴν κοινωνία ποὺ ζοῦν µὲ τὴν µαρτυρία προσωπικῆς ζωῆ καὶ ἔργων ἀγαθῶν, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἐν Χριστῷ ἀνακαίνισης τῶν πάντων. Μὲ ἀφορµή τὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Δηµητρίου, καλούµαστε νὰ συνεχίσουµε τὴν «λειτουργία µετὰ τὴν Λειτουργία» καὶ νὰ δίνουµε καθηµερινά τὴν µαρτυρία περὶ τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.