You are currently viewing Η Εκκλησία της Ελλάδος για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Εκκλησία της Ελλάδος για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

  • Reading time:1 mins read

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και οι κατά τοπους Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος έχουν προγραμματιςει και ήδη υλοποιούν διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις.

Ο ίδιος ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, την Κυριακή 5 Ιουνίου, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών, και τα μέλη της Επιτροπής, θα επισκεφθούν για μία ακόμη φορά πυρόπληκτες και κατεστραμμενες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και το λιμάνι της Αρκίτσας στην Φθιώτιδα, το οποίο κατά την περυσινή πύρινη λαίλαπα υποδέχθηκε εκατοντάδες πυρόπληκτους αδελφούς μας. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Μακαριώτατος και η συνοδεία Του, με την ευγενική φροντίδα και πρόνοια του επιχωρίου Μητροπολίτου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσοστομου, θα επισκεφθεί από νωρίς το πρωί της Κυριακής 5 Ιουνίου την πυρόπληκτη περιοχή των Ροβιών, όπου στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια δενδροφύτευση.

Ακολούθως ο Μακαριώτατος και η συνοδεία του, συνοδευόμενος από τον οικείο Ποιμενάρχη κ. Χρυσόστομο, θα επισκεφθεί την πυρόπληκτη Ιερά Μονή του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος και θα αναπέμψει ειδική Δέηση υπέρ της προστασίας του Περιβάλλοντος.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα αφιχθεί στο λιμάνι της Αρκίτσας και θα ευλογήσει περιβαλλοντική δράση καθαρισμού των ακτών της Λοκρίδος στον Μαλιακό κόλπο, την οποία υλοποιούν από κοινού ο Δήμος Λοκρών, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδος, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κινήματα εθελοντών και πολιτιστικοί σύλλογοι και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος.

Τέλος, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως πράττει κάθε χρόνο, απέστειλε και εφέτος το κάτωθι μήνυμά του, για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος:

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022)

 

Ἡ 5η Ἰ­ου­νί­ου, Παγ­κό­σμια Ἡ­μέ­ρα Πε­ρι­βάλ­λον­τος γιά σύ­νο­λη τήν οἰ­κο­γέ­νεια τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τας, συ­νι­στᾶ ἀ­σφα­λῶς μί­α ἡ­μέ­ρα οἰ­κου­με­νι­κῆς πε­ρι­συλ­λο­γῆς καί ἀ­φυ­πνί­σε­ως γιά ὅ­λη τή διεθνῆ κοι­νό­τη­τα, ἀλ­λά καί ἰ­δι­αί­τε­ρα γιά ὅ­λους ἐ­μᾶς τούς Ὀρ­θο­δό­ξους Χρι­στια­νούς.

Εἶ­ναι γε­γο­νός ὅ­τι ὁ ἄ­κρα­τος ὑ­λι­σμός, πού ἐ­πι­κρα­τεῖ, πε­ρι­φρο­νεῖ τή Δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ Θε­οῦ, ἀφοῦ ἐ­πι­βα­ρύ­νει μέ κά­θε τρό­πο τό οἰ­κο­σύ­στη­μα τῆς Γῆς.

Ὁ ἀ­έ­ρας ρυ­παί­νε­ται μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα τήν ἄ­νο­δο τῆς θερ­μο­κρα­σί­ας καί τήν ὑ­περ­θέρ­μαν­ση τοῦ πλα­νή­τη, τά δά­ση καί­γον­ται μέ κα­τα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γι­ές, ὅ­πως αὐ­τές πού βί­ω­σε στό πρό­σφα­το πα­ρελ­θόν ἡ πα­τρί­δα μας, στε­ρών­τας ἀπό τό πε­ρι­βάλ­λον τό ἀ­πα­ραί­τη­το γιά τήν ἰ­σορ­ρο­πί­α τοῦ οἰ­κο­συ­στή­μα­τος ὀ­ξυ­γό­νο, ἀλ­λά καί σκορ­πί­ζον­τας θά­να­το καί ὀδύ­νη στά ἔμ­ψυ­χα καί ἄ­ψυ­χα δη­μι­ουρ­γή­μα­τα τοῦ Θε­οῦ.

Οἱ θάλασ­σες ρυ­παί­νον­ται, ἡ στάθ­μη τους ἀ­νε­βαί­νει δι­α­φο­ρο­ποι­ών­τας ἄρ­δην τή μορ­φο­λο­γί­α τοῦ ἐ­δά­φους καί τή ζω­ή σέ δι­ά­φο­ρα ση­μεῖ­α τῆς οἰ­κου­μέ­νης. Ἡ ἄ­κρι­τη δό­μη­ση ἐ­ξα­φα­νί­ζει ἑ­στί­ες πρα­σί­νου καί ἡ μα­ζι­κή χρή­ση χη­μι­κῶν στήν καλ­λι­έρ­γεια τῶν προ­ϊ­όν­των κα­τα­στρέ­φει τό ὑ­πέ­δα­φος καί μο­λύ­νει πο­τα­μούς, λί­μνες, θά­λασ­σες. Ἡ ἄ­νευ μέ­τρου χρή­ση τοῦ αὐ­το­κι­νή­του συμ­βάλ­λει ἀ­κό­μα πιό πο­λύ στή ζο­φε­ρή βι­ο­τή τῶν ἀ­στι­κῶν κέν­τρων.

Τέ­λος, οἱ ἑ­στί­ες πο­λέ­μου κα­τα­δει­κνύ­ουν μέ τόν πλέ­ον ἐμ­φα­νῆ τρό­πο τήν ὕ­βρη τοῦ ἀν­θρώ­που ἔ­ναν­τι τοῦ ἔρ­γου τοῦ Θε­οῦ, κα­θώς ἡ χρή­ση ἐ­ξε­λιγ­μέ­νων ὅ­πλων ἀ­φα­νί­ζει τή ζω­ή καί τήν προ­ο­πτι­κή τῆς καλ­λι­έρ­γειας ση­μαν­τι­κῶν ἐ­κτά­σε­ων, μέ ὅ,τι αὐ­τό συ­νε­πά­γε­ται.

Ἡ ἐ­νερ­γεια­κή καί ἐ­πι­σι­τι­στι­κή κρί­ση, πού ἤ­δη πλήτ­τουν τήν ἀν­θρω­πό­τη­τα, ἀ­πο­τε­λοῦν ἁ­πτή ἔκ­φαν­ση τῆς δο­κι­μα­σί­ας, πού ἤ­δη βι­ώ­νει ἡ κτί­ση, ἀλ­λά καί τῶν ἐ­περ­χο­μέ­νων δει­νῶν.

Συγ­χρό­νως ἔν­το­νος προ­βλη­μα­τι­σμός ἀ­να­πτύσ­σε­ται στήν παγ­κό­σμια συ­ζή­τη­ση σχε­τι­κά μέ τή σχέ­ση ἀ­γο­ρᾶς καί πε­ρι­βάλ­λον­τος, οἰ­κο­νο­μί­ας καί οἰ­κο­λο­γί­ας, ἰ­σορ­ρο­πί­ας ἀ­νά­με­σα στήν ἀ­ξι­ο­ποί­η­ση τῶν ἀ­να­νε­ώ­σι­μων καί ἤ­πι­ων πη­γῶν ἐ­νέρ­γειας καί στήν πα­ράλ­λη­λη δι­α­φύ­λα­ξη τοῦ δα­σι­κοῦ καί φυ­σι­κοῦ πλού­του, ἀλ­λά καί γιά τούς ὅ­ρους καί τίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις γιά μί­α «πρά­σι­νη» καί ταυ­το­χρό­νως ὑ­γιῆ ἀ­νά­πτυ­ξη.

Ἀ­πέ­ναν­τι σέ αὐ­τή τήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα καί στά με­γά­λα καί συγ­χρό­νως ἐπιτακτικά ἐ­ρω­τή­μα­τα, πού θέ­τει ἡ ἐ­πο­χή, μέ σε­βα­σμό ἔ­ναν­τι τῆς Θεί­ας Δη­μι­ουρ­γί­ας καί μέ αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης ἀ­πέ­ναν­τι στίς μελ­λον­τι­κές γε­νι­ές κα­λού­μα­στε νά δρά­σου­με ἄ­με­σα καί μέ ἀ­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα. Ὄ­χι μέ εὐ­χο­λό­για, ἀλ­λά μέ στο­χευ­μέ­νες ἐ­νέρ­γει­ες ὁ κα­θέ­νας ἀ­το­μι­κά, στόν καθημερινό τρό­πο ζω­ῆς του, ἀλ­λά καί μέ συλ­λο­γι­κές δρά­σεις πού στα­δια­κά μπο­ροῦν νά ἐ­πι­φέ­ρουν τήν ἐ­ξο­μά­λυν­ση τῆς δι­α­σα­λευ­θεί­σας ἁρ­μο­νί­ας.

Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Ἑλ­λά­δος σχε­διά­ζει καί ὑ­λο­ποι­εῖ δρά­σεις, οἱ ὁ­ποῖ­ες κα­λοῦν σέ ἀ­φύ­πνι­ση καί ἐ­πα­γρύ­πνη­ση. Ὁ κό­σμος μας, ὁ οἶ­κος, τόν ὁ­ποῖ­ον ὁ Θε­ός ἐμ­πι­στεύ­θη­κε στόν ἄν­θρω­πο, ἐκ­πέμ­πει σῆ­μα κιν­δύ­νου. Ἤ­δη ὁ ὅ­ρος «κλι­μα­τι­κή ἀλ­λα­γή» δι­α­φο­ρο­ποι­ή­θη­κε σέ «κλι­μα­τι­κή κρί­ση».

Μέ αἴ­σθη­μα εὐ­θύ­νης ἀ­πέ­ναν­τι στίς ἑ­πό­με­νες γε­νι­ές ὀ­φεί­λου­με ὡς Ἐκ­κλη­σί­α νά συν­δι­α­μορ­φώ­σου­με καί νά ὑ­λο­ποι­ή­σου­με μέ ἀ­γά­πη πρός τό πε­ρι­βάλ­λον καί τόν πλη­σί­ον τίς πρα­κτι­κές πού μει­ώ­νουν τήν ἐ­πι­βά­ρυν­ση καί ἐ­ξε­λι­κτι­κά τήν κα­τα­στρο­φή του. Αὐ­τό θά πρά­ξου­με μέ στο­χευ­μέ­νες ἐ­νέρ­γει­ες καί σέ αὐ­τή τήν προ­σπά­θεια δέν πε­ρισ­σεύ­ει κα­νείς.

Εἶ­ναι ὥ­ρα νά ἀ­να­λά­βου­με συν­το­νι­σμέ­να καί μέ συ­νερ­γα­σί­α ὅ­λων, θε­σμῶν, φο­ρέ­ων καί προ­σώ­πων, συλ­λο­γι­κές δρά­σεις ὅ­λοι μα­ζί, ὄ­χι ἁ­πλῶς δεί­χνον­τας ἔμ­πρα­κτα τόν σε­βα­σμό, τήν ἀγά­πη καί τήν πρό­νοι­ά μας για τό πε­ρι­βάλ­λον καί τό οἰ­κο­σύ­στη­μα, ἀλ­λά κυ­ρί­ως ἐ­νερ­γών­τας ἔγ­και­ρα καί ἀποτελεσματικά πρίν νά εἶ­ναι ἀρ­γά.­..

Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος