You are currently viewing Επιστολή του Μητροπολίτη Τρίκκης στην Υπουργό Πολιτισμού για τους σεισμόπληκτους Ι. Ναούς

Επιστολή του Μητροπολίτη Τρίκκης στην Υπουργό Πολιτισμού για τους σεισμόπληκτους Ι. Ναούς

  • Reading time:1 mins read

Ἐν Τρικάλοις τῇ 2 Ἰουλίου 2021.

Πρὸς

τὴν Ἐξοχοτάτη

κ. Λίνα Μενδώνη,

Ὑπουργὸν Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ

Εἰς  Ἀ θ ή ν α ς

Ἐξοχοτάτη, κυρία Ὑπουργέ!

Διά τῆς παρούσης ἐπικοινωνῶ μαζί σας, γιά νά Σᾶς γνωρίσω ἕνα ζωτικῆς σημασίας πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας, Τρίκκης καί Σταγῶν.

Ὅπως πολύ καλά γνωρίζετε, ἡ ἔντονη σεισμική δραστηριότητα πού ἐκδηλώθηκε στίς 03-03-2021 στήν περιοχή τῆς Ἐλασσόνας, ἔδωσε ἀρκετούς ἰσχυρούς μετασεισμούς, οἱ ὁποῖοι ἐπηρέασαν ἔντονα καί τήν Περιφερειακή Ἐνότητα Τρικάλων. Ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἐπιβαρυνθοῦν σέ κρίσιμο ἐπίπεδο, οἱ ἀρχικῶς διαπιστώμενες βλάβες σέ σπουδαῖα Χριστιανικά Μνημεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας.

Ἡ ἄριστη συνεργασία μέ τήν Ε.Φ.Α. Τρικάλων καί ἰδιαιτέρως μέ τήν Προϊσταμένη τῆς Ἐφορείας κ. Κρυστάλλω Μαντζανᾶ, ἡ ὁποία ἀπό ἐτῶν πολλῶν συμβάλλει τά μέγιστα στήν ἀποκατάσταση καί ἀνάδειξη τῶν ἱστορικῶν Χριστιανικῶν μνημείων τῆς Μητροπόλεώς μας, καί διά τοῦτο εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως καί Ἐσᾶς προσωπικῶς, πού τοποθετεῖτε τέτοιους πολύτιμους συνεργάτες στίς ἱστορικές μας περιοχές, συνετέλεσεν ὤστε να πραγματοποιηθοῦν τάχιστα ἐνέργειες καταγραφῆς στήν πλειονότητα τῶν μνημείων, τά ὁποῖα στήν πλειοψηφία τους εἶναι μεγάλων διαστάσεων Ναοί τοῦ 18ου καί 19ου αἰ..

Οἱ σημαντικότερες βλάβες ἐντοπίζονται σέ Ναούς πού ἀνήκουν στόν Δῆμο Φαρκαδόνας καί στόν Δῆμο Τρικκαίων, καί εἶναι οἱ ἑξῆς:

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ:

  • Ἱ. Μονή Γενεσίου Θεοτόκου (Ὀρφανοῦ), Τ.Κ. Οἰχαλίας (18ου αἰ.).
  • Ἱ. Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Τ.Κ. Ζάρκου.
  • Ἱ. Ναός Ἁγίας Παρασκευῆς, Τ.Κ. Νομῆς (1868).
  • Ἱ. Ναός Παναγίας Φανερωμένης, Τ.Κ. Φανερωμένης (1868)

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

  • Ἱ. Ναός Παναγίας Ἐπισκέψεως Βαρουσίου (1867).
  • Ἱ. Ναός Ἁγίου Νικολάου, Τ.Κ. Πλατάνου (1801).
  • Ἱ. Ναός Ἁγίου Δημητρίου Πλατάνου, Τ.Κ. Πλατάνου (1765).
  • Ἱ. Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Τ.Κ. Μεγάλου Κεφαλοβρύσου (1809).
  • Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Τ.Κ. Πατουλιᾶς (1813).

Μέ Τεχνικό Δελτίο Ἔργου (Τ.Δ.Ε) γιά ἀποκατάσταση ζημιῶν ἀπό Φυσικές Καταστροφές πού συνετάγη στίς 23-03-2021 ἀπό τήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Τρικάλων, Σᾶς ἀπεστάλη ὁ Πίνακας τῶν σεισμόπληκτων Μνημείων τοῦ Δήμου Φαρκαδόνας καί τοῦ Δήμου Τρικκαίων γιά, α) τήν λήψη ἀμέσων στερεωτικῶν μέτρων καί, β) ἐκπόνηση μελετῶν ἀποκαταστάσεως καί ἐνισχύσεως φορέων.

Τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ σέ ἄμεση ἀνταπόκριση, ἐνέκρινε τήν λήψη ἀμέσων στερεωτικῶν μέτρων καί τήν ἐκπόνηση μελετῶν ἀποκαταστάσεως καί ἐνισχύσεως φορέων, τῶν μνημειακῶν Ἱερῶν Ναῶν πού κατεγράφησαν στόν Πίνακα τοῦ Δήμου Φαρκαδόνας, καί γι’αὐτό Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα!

Λόγω ὅμως, ὅτι ὁ Δῆμος Τρικκαίων δέν κηρύχθηκε μεταξύ τῶν σεισμοπλήκτων περιοχῶν στίς 23-03-2021, ἀλλά ἀργότερα στίς 20-05-2021, δέν ἐγκρίθηκαν γιά ἄμεση ἀποκατάσταση καί ἐνίσχυση οἱ μνημειακοί Ἱεροί Ναοί πού καταγράφονται στόν Πίνακα «Δῆμος Τρικκαίων». Γιά αὐτό τό λόγο ἐπανήλθαμε μέ νέα αἴτηση ἐντάξεως καί τῶν ὑπολοίπων μνημειακῶν Ναῶν τοῦ Δήμου Τρικκαίων. Σέ τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, μᾶς ἀνέφεραν, ὅτι ἡ αἴτησή μας θεωρήθηκε ἐκπρόθεσμη! Πλήν ὅμως δέν εἴχαμε λάβει καμία ἐνημέρωση νωρίτερα γιά τήν κήρυξη τοῦ Δήμου Τρικκαίων μεταξύ τῶν σεισμοπλήκτων περιοχῶν.

Ἐξοχωτάτη κ. Ὑπουργέ,

Ἡ κατάσταση τῶν σοβαρῶν ζημιῶν, μᾶς ἀνάγκασε νά κλείσουμε τούς συγκεκριμένους Ναούς καί νά προσπαθοῦμε διαρκῶς νά ἀναζητοῦμε μέρη, ὥστε νά ἐξυπηρετεῖται ἡ λατρευτική ζωή τῶν κατοίκων τῶν συγκεκριμένων περιοχῶν, μέ ὅποιες δυσκολίες αὐτό συνεπάγεται, ἐν μέσῳ οἰκονομικῶν προβλημάτων καί φυσικῶν καιρικῶν μεταβολῶν λόγῳ τοῦ θέρους.

Μέ το βάρος τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης, Σᾶς παρακαλῶ θερμῶς, καί ἐκφράζοντας παραλλήλως ὅλους τούς τοπικούς Φορεῖς, ἀλλά καί τό σύνολο τοῦ Τρικαλινοῦ Λαοῦ, νά ἐντάξετε σὲ πλήρη ἀποκατάσταση καί ἐνίσχυση τούς ἱστορικούς μας Ναούς τοῦ Δήμου Τρικκαίων.

Διότι σέ διαφορετική περίπτωση Σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι οἱ ἐν λόγῳ ἱστορικοί Ἱεροί Ναοί, σέ σύντομο χρονικό διάστημα ἐξαιτίας τῶν σοβαρῶν ζημιῶν πού ὑπέστησαν, θά καταρρεύσουν καί ὄχι μόνον δέν θά ὑπάρχει χῶρος τελέσεως τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων στά προαναφερθέντα χωριά, ἀλλά καί θά ἐκλείψουν ὑπέροχα μνημεῖα, πού ἀποτελοῦν ὡράισμα τῆς περιοχῆς μας. Παραλλήλως, ἡ οἰκονομική δυσπραγία, δυστυχῶς, καθιστᾶ ἀδύνατη τήν συντήρησή τους μέ δικούς μας οἰκονομικούς πόρους.

Μέσα στό ἐνθουσιῶδες κλῖμα γιά τήν συμπλήρωση τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἀναλογιζόμεθα μὲ ὑπερηφάνεια, ὅτι σ’ αὐτούς τούς μνημειακούς ἱστορικούς Ἱερούς Ναούς, κυοφορήθηκε καί ἐκπληρώθηκε μέ Αἷμα καί Θυσίες ἡ Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας, Ἁγιοτόκου Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος. Καί θά ἀποτελεῖ γιά ἐμᾶς ὄνειδος, ἐάν ὑποδεχόμαστε τούς ἐπερχομένους χρόνους χωρίς τήν παρουσία τῶν ἀπαραμίλλων Χριστιανικῶν Μνημείων τοῦ ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ στόν ἑλλαδικό χῶρο.

Ἐξοχωτάτη κ. Ὑπουργέ,

Γνωρίζοντας τήν ἀπό ἐτῶν πολλῶν σημαντική παρουσία καί δράση Σας στό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, καί τήν συνεχή ἀγωνία καί τό ἐνδιαφέρον Σας γιά τά ἱερά Χριστιανικά μας ἱστορικά Μνημεῖα, ἐκ βάθους καρδίας Σᾶς παρακαλῶ νά συμβάλλετε στήν ἐπίλυση τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων, ὡς γνησία θεματοφύλακας τοῦ ἑλληνορθοδξου Πολιτισμοῦ μας.

Μετ’εὐχῶν

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

 Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΓΩΝ   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ