You are currently viewing Επειδή δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι… (περί “εμβολίου covid-19”)

Επειδή δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι… (περί “εμβολίου covid-19”)

  • Reading time:2 mins read

Του Αρχιμανδρίτη Χριστοδούλου  Αγγελόγλου

Στα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνεται και η υποχρέωση των υγειονομικών αρχών να ενημερώνουν λεπτομερώς τον πολίτη για κάθε φάρμακο, εμβόλιο κ.λ.π. που εγκρίνουν να του χορηγηθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν χρειασθεί να χορηγηθεί στον πολίτη  το εμβόλιο, εκείνος έχει το απόλυτο δικαίωμα να γνωρίζει λεπτομερώς και επακριβώς πώς αυτό επενεργεί, τι μεσοπρόθεσμες –και μακροπρόθεσμες– παρενέργειες υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσει και επιπλέον, αν εγκρίνεται να το κάνει ακόμη κι όποιος πάσχει από άλλες χρόνιες ασθένειες και από ποιες ακριβώς.

Όταν πηγαίνουμε στο φαρμακείο και ζητάμε το πιο απλό φάρμακο (λ.χ. το depon), ανοίγοντας τη συσκευασία του, βρίσκουμε ένα μεγάλο φυλλάδιο οδηγιών για τον χρήστη, το οποίο λεπτομερώς και αναλυτικά αναφέρει: «Τι πρέπει να γνωρίζετε για το φάρμακο «depon». Καταγράφει ενδείξεις, αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, ανεπιθύμητες παρενέργειες, ημερομηνία λήξης του φαρμάκου, επί πόσες ώρες παρέχει στον οργανισμό την ενέργειά του κ.λ.π. Έτσι λοιπόν, πριν να λάβεις αυτό το απλό φάρμακο, ενημερώνεσαι προηγουμένως αναλυτικά και απόλυτα για τα προαναφερθέντα και στη συνέχεια με απόλυτη προσωπική σου ευθύνη το λαμβάνεις ή όχι.

Αντιθέτως όμως, στο επίμαχο εμβόλιο πού καλούμαστε να κάνουμε για τον «covid-19», οι απλοί πολίτες ούτε καν το κουτί του εμβολίου έχουμε, ούτε πρόσβαση στις οδηγίες της εταιρείας μπορούμε να έχουμε (αν υπάρχουν κιόλας, καθώς μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχουν). Εκείνο λοιπόν που έχουν και μας παρουσιάζουν είναι έναν Μητροπολίτη να εμβολιάζεται «από τον Θεούλη», καθώς και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό της χώρας την ώρα που εμβολιάζονται· αυτά τα πρόσωπα προβάλλονται από τα ΜΜΕ ως παραδείγματα προς μίμηση. Εμείς όμως, δεν αισθανόμαστε ως «μιμητικά όντα» (παπαγάλοι) ούτε ως «ινδικά χοιρίδια» προς πειραματισμό. (Βέβαια, εάν το εμβόλιο το έκανε ένας θεοφόρος άγιος, με ενεργό τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος εντός του, τότε προφανώς θα υπερίσχυε η εμπιστοσύνη μας σ’ αυτόν από την εμπιστοσύνη στη δική μας λογική. Γέγραπται γαρ: «ο νόμος γαρ ανθρώπους καθίστησιν αρχιερείς έχοντας ασθένειαν» (Εβρ. Ζ΄,28). Επίσης άλλα θα  ήταν τα δεδομένα, εάν συνοδικώς η Εκκλησία αποφαινόταν: «Τάδε λέγει Κύριος», λαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη όμως, εάν στη συνέχεια αποδεικνυόταν ότι δεν είχε ούτε ρωτηθεί, ούτε πει ο,τιδήποτε ο Κύριος…).

Φυσικά, ούτε είναι δυνατόν να υπακούσουμε επιπόλαια στις όποιες προσωπικές (δίχως νομική ευθύνη) γνώμες και απόψεις διαφόρων ιατρών που τις αναφέρουν στα ΜΜΕ για το τι σκέφτονται να πράξουν οι ίδιοι, οι οποίοι κατά τα άλλα μας είναι αγαπητοί, άξιοι σεβασμού και προσοχής και δεν φέρουν καμία ευθύνη, προβάλλοντας την όποια προσωπική τους γνώμη και άποψη.

Ακούγοντας στις ημέρες μας πάρα πολλά που ανάγονται στο φρόνημα εκ του οποίου διακατεχόμεθα, ένας Μητροπολίτης λέει, δεν θα ρωτήσεις τον πνευματικό σου για το αν θα κάνεις ή όχι το εμβόλιο, διότι είναι καθαρά ιατρικό θέμα. Άλλος Μητροπολίτης λέει ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να αποφανθεί Συνοδικώς περί του εμβολίου, διότι είναι θέμα καθαρά ιατρικό και όχι πνευματικό· «επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος», αν αναφέρω τα όσα ακούσθηκαν και ακούγονται.

Το θέμα του «εμβολίου covid-19» (η ανάγκη της κατασκευής του κ.λ.π.), φυσικά είναι αρχικά θέμα της ιατρικής επιστήμης, για την οποία φρονούμε, όπως η Γραφή μας διδάσκει: «Τίμα ιατρόν… και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος [....]· Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα, και ανήρ φρόνιμος ου προσοχθιεί αυτοίς […] και αυτός έδωκεν ανθρώποις επιστήμην ενδοξάζεσθαι εν τοις θαυμασίοις αυτού· εν αυτοίς εθεράπευσε και ήρε τον πόνον αυτού [....], και ιατρώ δος τόπον, και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος, και μη αποστήτω σου, και γαρ αυτού χρεία. έστι καιρός ότε και εν χερσίν αυτών ευοδία· και γαρ αυτοί Κυρίου δεηθήσονται, ίνα ευοδώση αυτοίς ανάπαυσιν και ίασιν χάριν εμβιώσεως» (Σοφ.Σειράχ ΛΗ΄,1,4,6-7,12-14).

Πέραν τούτου όμως, εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί φρονώντας ορθώς, φρονούμε ότι την κυριότητα της ψυχο-σωματικής μας υποστάσεως την έχει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεδομένου ότι «σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιω. Α΄,14). Και ο απόστολος Παύλος έλεγε στους Έλληνες (Κορινθίους): «Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού εστε και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν; ει τις τον ναόν του Θεού φθείρει, φθερεί τούτον ο Θεός· ο γαρ ναός του Θεού άγιός εστιν, οίτινές εστε υμείς» (Α΄ Κορ. γ΄, 16-17). Και πάλι: «ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστιν, ου έχετε από Θεού, και ουκ εστέ εαυτών; ηγοράσθητε γαρ τιμής· δοξάσατε δη τον Θεόν εν τω σώματι υμών και εν τω πνεύματι υμών, άτινά εστι του Θεού»  (Α΄ Κορ. στ΄, 19-20).

Φρονούμε λοιπόν ότι εντός μας υπάρχει –από του Αγίου Βαπτίσματος– Ένοικος ο Κύριος, ο Οποίος εντέλλεται να ζητάμε να γίνεται στο σώμα και στην ψυχή μας το δικό Του θέλημα  (αφού έχει την κυριότητα) και όχι το όποιο δικό μας ή των άλλων· γι’αυτό και μας υπέδειξε να προσευχόμαστε λέγοντας: «Πάτερ ημών… γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ και επί της γης». Δεν ομολογούμε μόνο ότι «εξηγόρασεν ημάς ο Κύριος τω τιμίω Του αίματι, τω σταυρώ προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς», αλλά και φρονούμε ότι ο εξαγοράσας εμάς, έχει και την κυριότητα.

Το θέμα λοιπόν του εμβολίου είναι για εμάς τους ορθοδόξους χριστιανούς καθαρά θέμα πνευματικό και ανάγεται στο ερώτημα: -Τι θέλει ο Κύριος του σώματος και της ψυχής μας να κάνουμε με το εμβόλιο; (και φυσικά όχι μόνο αυτό). Δεν μας ενδιαφέρει να δούμε τι κάνει ο κάθε Μητροπολίτης (που δείχνει να έχει –ως αυτεξούσιος– αυτός την κυριότητα της ψυχοσωματικής του υποστάσεως· άλλωστε, σεβόμαστε το φρόνημα και τη θέληση του κάθε μητροπολίτη, όπως και κάθε ανθρώπου, που ως αυτεξούσιος επιλέγει τον τρόπο που θα ενεργήσει), αλλά μας ενδιαφέρει μόνο να δούμε τι θέλει ο Κύριος και Ένοικος του σκηνώματός μας, ο Οποίος είναι και ο Χορηγός της ζωής μας·

Εδώ τίθεται πλέον το μείζον ερώτημα που έθεσε ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλιά του Ισραήλ, όταν προέκυψε ένα μεγάλο πρόβλημα με τον Σύριο βασιλέα: «ουκ έστιν ώδε προφήτης του Κυρίου και επερωτήσομεν τον Κύριον δι’ αυτού;» (Γ΄ Βασιλειών ΚΒ΄,7). Ο Ιωσαφάτ δηλαδή αναζήτησε να δει αν υπήρχε προφήτης που να έχει επικοινωνία με τον Θεό, ώστε να ρωτούσε ο προφήτης τον Θεό ποιο είναι το θέλημά Του. Ο βασιλιάς απάντησε στον Ιωσαφάτ: «εις εστίν ανήρ εις το επερωτήσαι δι’ αυτού τον Κύριον… Μιχαίας».  Αφού κάλεσαν τον Μιχαία, εκείνος απεκρίθη στον απεσταλμένο: «ζη Κύριος, ότι α εάν είπη Κύριος προς με, ταύτα λαλήσω» (Γ΄ Βασιλ. ΚΒ΄,14). Πήγε λοιπόν ο Μιχαίας και είπε λεπτομερώς τι ακριβώς ο Κύριος του είπε και ποιο τελικό αποτέλεσμα θα υπάρξει (και όλα έγιναν ακριβώς όπως ο προφήτης Μιχαίας τους ανήγγειλε).

Σήμερα γεννάται επιτακτικά και σε εμάς το ίδιο εύλογο ερώτημα που διατύπωσε και ο Ιωσαφάτ: -Υπάρχει σήμερα στην εν Ελλάδι ορθόδοξη Εκκλησία κάποιος προφήτης του Θεού, ώστε δι’ αυτού να επερωτήσουμε τον Κύριο ποιο είναι το θέλημά Του για τον ναό Του (το σώμα μας) στον οποίο ενοικεί; Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι αν και οι «εν ημίν άγιοι» είναι «μάρτυρες», «ομολογητές» και «υπερασπιστές της Θείας Κοινωνίας», όμως στερούμεθα της στοιχειώδους «θείας επικοινωνίας»! Τώρα, πώς γίνεται να έχεις κοινωνία με τον Θεό, αλλά να μην έχεις επικοινωνία μαζί Του, αυτό είναι μυστήριο!! Δείχνουμε να μην έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με Αυτόν που δεν είναι μακριά στους ουρανούς, αλλά βρίσκεται εντός του εαυτού μας, κι αυτό γιατί εμείς είμαστε εκτός εαυτού… Ο μαθητής της αγάπης μας υπομνήει: «και υμείς, το χρίσμα ο ελάβετε απ’ αυτού, εν υμίν μένει, και ου χρείαν έχετε ίνα τις διδάσκη υμάς, αλλ’ ως το αυτό χρίσμα διδάσκει υμάς περί πάντων» (Α΄ Ιωαν. β΄, 27).

Αφού με ειλικρίνεια και ταπεινοφροσύνη, λοιπόν, ομολογήσουμε ότι ούτε Θεία Κοινωνία ούτε θεία επικοινωνία έχουμε, για να ρωτήσουμε τον ίδιο τον Κύριο, γι’αυτό –κάνοντας χρήση του θείου δώρου της λογικής– ας απευθύνουμε καλοπροαίρετα προς το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες αρχές τα κάτωθι ερωτήματα, ώστε κατόπιν εν πλήρει γνώσει να λάβουμε την απόφαση να κάνουμε το εμβόλιο, υπακούοντας πάντα στον Λόγο του Κυρίου μας: «και ιατρώ δος τόπον, και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος, και μη αποστήτω σου, και γαρ αυτού χρεία» (Σοφ.Σειράχ ΛΗ΄,12).

1) Παρακαλούμε να εκδοθεί αρμοδίως ένα φύλλο οδηγιών για τον πολίτη (όπως λ.χ. αυτό που υπάρχει μέσα στο Depon ή στο κουτί βιταμίνης C), που υπευθύνως θα μας παρέχει κάθε πληροφορία περί του εν λόγω εμβολίου. Οι πληροφορίες ότι τώρα τα εμβόλια «είναι στον προμαχώνα», τώρα έκανε εμβόλιο ο τάδε πολιτικός, Δεσπότης, ιατρός…, τόσοι πεθαίνουν, τόσοι διασωληνώνονται, δεν είναι το θέμα μας. Πρέπει δε να ενημερωθούμε άμεσα για τα κάτωθι:

2) α) Το νανοσωματίδιο (τα λιπίδια που περικλείουν το mRΝΑ του ιού) και το mRΝΑ που εισάγεται διά του εμβολίου στον ανθρώπινο οργανισμό, πόσο διάστημα ακριβώς παραμένουν ενεργά εντός του οργανισμού που το δέχθηκε; β) Πώς καταστρέφεται; Και πότε τελικώς σταματά να παρέχει τις πληροφορίες του στο κύτταρο; Διότι αυτή η πληροφορία έχει άμεση σχέση με τις όποιες μακροπρόθεσμες συνέπειες.

3) Διά του εμβολίου παράγεται η πρωτεΐνη του ιού εντός του οργανισμού μας, που βοηθά το ανοσοποιητικό μας σύστημα να παράγει αντισώματα και ειδικά κύτταρα εναντίον της πρωτεΐνης του ιού. Πόσο διάστημα παραμένει στον οργανισμό μας; Και τα παραχθέντα αντισώματα για πόσο διάστημα μας παρέχουν ανοσία και προστασία από τον covid-19; Αυτός δηλαδή που κάνει το εμβόλιο τώρα τον Δεκέμβριο, μέχρι πότε (για πόσο ακριβώς διάστημα) το εμβόλιο θα του παρέχει προστασία και ασφάλεια από τον covid-19;

4) Διά της χορηγήσεως του εμβολίου καταργούνται στον εμβολιαζόμενο τα μέχρι τώρα προστατευτικά μέτρα (μάσκα, αποστάσεις, πλύσιμο χειρών με αντισηπτικό); Το εμβόλιο καλύπτει περί 90% τους λήπτες. Πώς ένας λήπτης γνωρίζει ότι δεν είναι εξ εκείνων που εμπίπτουν στο 5% ή στο 10% που το εμβόλιο δεν τους παρέχει προστασία και ανοσία;

5) Διά των τηλε-συζητήσεων και τηλε-ανακοινώσεων(!!) μας κατέστησαν γνωστές ορισμένες συνέπειες και άμεσες παρενέργειες που παρουσιάστηκαν κατά τη χορήγηση του εμβολίου (ερυθρότητα και πρίξιμο στο σημείο που γίνεται το εμβόλιο, κεφαλαλγία, πυρετός, καταβολή δυνάμεων, πόνος στις αρθρώσεις κ.λ.π., όχι όλες μαζί σε όλους). Είναι γνωστό όμως ότι το εν λόγω εμβόλιο το παρήγαγαν, δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε σε διάστημα 8 μηνών (θυμίζοντας τη διαφήμιση: «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε»), ενώ τα υπόλοιπα εμβόλια που κάναμε μέχρι τώρα, χρειάστηκαν περί τα 8 χρόνια για να δοκιμασθούν επαρκώς και να εγκριθούν. Επίσης το εν λόγω εμβόλιο κατασκευάσθηκε –για λόγους ταχύτητας– με τη νέα γενετική τεχνολογία (μοριακή βιολογία), διά της οποίας για πρώτη φορά γίνεται στον ανθρώπινο οργανισμό εμβόλιμη έγχυση γενετικής πληροφορίας (γνωστής ως mRNA). Ως γνωστόν, οι συνέπειες και παρενέργειες της χρήσης μιας νέας τεχνολογίας έπονται κατά πολύ της χρήσης της.

Κατόπιν των ανωτέρω, η κατασκευάστρια εταιρεία «Pfizer-BioNΤech» και οι εγκριτικές αρχές, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), o  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας και Φαρμάκων (ΕΜΑ), το Γερμανικό Ινστιτούτο «Πάουλ Έρλιχ» (που ήλεγξε και ενέκρινε το εμβόλιο προς χρήση στους ευρωπαίους πολίτες) και τέλος ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) και το Υπουργείο Υγείας, οφείλουν να μας πληροφορήσουν αντικειμενικά, τεκμηριωμένα και κυρίως υπεύθυνα εάν:

α) Υπήρχε δυνατότητα έρευνας μακροπρόθεσμων συνεπειών;

β) Ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες (και όχι άμεσες) συνέπειες της χορήγησης του εμβολίου της νέας τεχνολογίας mRNA;

Υπομνήουμε ότι στο παρελθόν, φαρμακευτικές εταιρείες «κολοσσοί» κατασκεύασαν  πολλά φάρμακα που τα πρόβαλαν ως «σωτήρια» και τα οποία οι ανωτέρω οργανισμοί τα ενέκριναν ασμένως, παρ’ όλα αυτά στη συνέχεια μετά από χρόνια έγιναν γνωστές οι ολέθριες συνέπειες που επέφεραν στους χρήστες και τότε οι ίδιοι εγκριτικοί μηχανισμοί επέβαλαν την… απόσυρσή τους, ως άκρως επικίνδυνα για τον άνθρωπο! Συνεπώς, το επιχείρημα ότι αυτοί οι οργανισμοί τα ενέκριναν –κάτω μάλιστα από τις «επείγουσες καταστάσεις» που όλοι γνωρίζουμε– δεν μας προσθέτει αδιάκριτη πίστη σ’ αυτές. Και δεν θέλουμε να υπεισέλθουμε σε περαιτέρω θέματα, όπως κατά πόσο οι ιατροί επιστήμονες που εργάζονται σ’ αυτούς τους εγκριτικούς μηχανισμούς, υπηρετούν τις φαρμακευτικές εταιρείες για ίδιον όφελος.

6) Στις μελέτες που παρέδωσαν οι εταιρείες στη δημοσιότητα, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι ομάδες των ανοσοκατεσταλμένων ατόμων ούτε των ατόμων με αυτοάνοσα νοσήματα. Λόγω λοιπόν του ότι γι’ αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού δεν υπάρχουν δεδομένα, παρακαλούμε να απαντηθεί το ερώτημα: α) Στα ανοσοκατεσταμένα άτομα πρέπει να γίνεται το εμβόλιο; Β) Ωφελούνται από αυτό το εμβόλιο και είναι ακίνδυνο γι’ αυτά τα άτομα; γ) Ποια προστασία και ασφάλεια τους παρέχει; Τα ίδια ερωτήματα ισχύουν και για τα άτομα με τα αυτοάνοσα νοσήματα.

7) Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι πολλά άτομα που εμβολιάστηκαν, υπέστησαν αλλεργικό σοκ. Μάλιστα στο νοσοκομείο του Σικάγου «Αdvocate Condell Medical Center» διέκοψαν τον εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού τους, λόγω σοβαρών αλλεργικών παρενεργειών που εμφανίσθηκαν στους εμβολιασθέντες από το εμβόλιο mRNA της Pfizer. Μάλιστα, ο διευθυντής του κέντρου βιολογικών ερευνών του FDA ανακοίνωσε ότι: «Είναι άγνωστο ακόμη τι προκαλεί τις αλλεργικές αυτές αντιδράσεις και γι’ αυτό επειγόντως ξεκινήσαμε έρευνες γι’ αυτές τις περιπτώσεις». Μάλιστα και στους λίγους που εμβολιάστηκαν εδώ, εμφανίστηκε παρενέργεια αλλεργίας. Οφείλει να απαντηθεί λοιπόν το ερώτημα εάν οι αλλεργικοί ή αυτοί που τελούν υπό φαρμακευτική αντιαλλεργική αγωγή, πρέπει να κάνουν το εμβόλιο ή όχι.

8) Οι έγκυες γυναίκες κάνει να εμβολιασθούν; Η γενετική mRNA πληροφορία εισέρχεται στα κύτταρα του εμβρύου; Αυτό είναι κάτι επιτρεπτό, που δεν επιφέρει επιπτώσεις για το έμβρυο;

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν στοιχειώδες αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα του λήπτη ενός φαρμάκου, δηλαδή να γνωρίζει όλα όσα αφορούν αυτό το φάρμακο. Κάθε κουτί φαρμάκου στο εξωτερικό του μέρος αναφέρει τον υπεύθυνο κυκλοφορίας του φαρμάκου (που αναλαμβάνει και την ευθύνη των αρνητικών συνεπειών του) και την ένδειξη: «Πριν τη χρήση, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών που εσωκλείεται». Δεν λένε λ.χ.: -Πριν την χρήση κοιτάξτε πόσοι πεθαίνουν ή πόσους διασωληνωμένους προβάλλει ο –κατά τα άλλα συμπαθής- δημοσιογράφος κ. Ευαγγελάτος ή ότι και ο τάδε Δεσπότης εμβολιάστηκε από τον «Θεούλη»!

Το θέμα χορήγησης του εμβολίου είναι κάτι παραπάνω από ένα «ναι» ή ένα «όχι», το οποίο ζήτησε το Υπουργείο Υγείας από το υγειονομικό προσωπικό της χώρας μας να επιλέξει, καθ’ ην στιγμή το εμβόλιο ούτε καν είχε ακόμη εγκριθεί από τον ΕΜΑ (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας και Φαρμάκων).