You are currently viewing Εξεδήμησε ο Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος (κατά κόσμον Marcello) MADARO στην Ι. Μητρόπολη Ιταλίας

Εξεδήμησε ο Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος (κατά κόσμον Marcello) MADARO στην Ι. Μητρόπολη Ιταλίας

  • Reading time:2 mins read

✔️Ανακοινωθέν της Ι. ΜητροπόλεωςἩ Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας, μετά τῆς κατ’ ἂνθρωπον θλίψεως, ἀνακοινώνει ὃτι τό ἑσπέρας τῆς 17ης Ἀπριλίου ἐ.ἒ., Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, ἐξεδήμησε πρός τόν Κύριον τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου Ἀναστάντα Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν, μετά ἂπό ὀλιγοήμερον νοσηλείαν εἰς Νοσοκομεῖον τῆς πρωτευούσης τῆς Ἀπουλίας Bari, συνεπείᾳ σοβαροῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, ὁ αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κυρός Νικόλαος (κατά κόσμον Marcello) MADARO, κληρικός αὐτῆς ἐπί 31 ἒτη, ἐκ τῶν ὁποίων 30 εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων Βενετίας, τά δέ 17 πλησίον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καί Ποιμενάρχου μας κ. Πολυκάρπου.Ὁ πατήρ Νικόλαος ἐγεννήθη τό 1960 εἰς τό Βρινδήσιον τῆς Ἀπουλίας τῆς ἐνδόξου Μεγάλης Ἑλλάδος καί ἐτύγχανε πτυχιοῦχος Φιλολογίας καί Νομικῆς. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος τό 1992 καί παράλληλα ἦτο καθηγητής τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί Λατινικῶν εἰς τό περίφημον καί ἱστορικόν Λύκειον Foscarini τῆς Γαληνοτάτης τῶν Ἑνετῶν Πολιτείας. Τό τελευταῖον ἒτος τῆς ζωῆς του, λόγῳ σοβαροῦ οἰκογενειακοῦ προβλήματος, εὑρίσκετο πλησίον τῶν γονέων του εἰς Βάρην. Ὑπηρέτησε τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν Ἰταλικήν Ἐκπαίδευσιν μετ’ ἐνθέου ζήλου καί ὑποδειγματικῆς ἀφοσιώσεως καί ἀφήνει, ὡς κληρικός, ἓνα μεγάλον κενόν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολίν μας καί προσωπικά εἰς τόν Μητροπολίτην μας, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε στενός συνεργάτης καί συνοδοιπόρος εἰς τήν Βενετίαν, μάλιστα εἰς δυσκόλους καιρούς καί περιστάσεις.Ἡ κηδεία τοῦ ἀειμνήστου πατρός Νικολάου, κατ’ ἐκφρασθεῖσαν παλαιάν ἐπιθυμίαν τοῦ ἐκλειπόντος, θά τελεσθῇ, δαπάνῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν Παρασκευήν 21ην Ἀπριλίου καί ὣραν 10:00’ π.μ., εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, ὃπου ὑπηρέτησεν ἐπί 30ετίαν, καί θά ἀκολουθήσῃ ἡ ταφή του εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Τμῆμα τοῦ μνημειακοῦ Δημοτικοῦ Κοιμητηρίου Βενετίας εἰς τήν Νῆσον τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ. Τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας θά προηγηθῇ, τήν 9ην π.μ. ὣραν, ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἡμέρας, Παρασκευῆς τῆς Δικαινησίμου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Του δούλου του Θεού Νικολάου Ιερέως, αιωνία η μνήμη!COMUNICATO – DORMIZIONE NEL SIGNORE DI CHIERICOLa Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, con sentimenti di tristezza umana, annunzia che la serata del 17 aprile c.a., Lunedì della Settimana del Rinnovamento, si è addormentato nel Signore della vita e della morte, il nostro Salvatore Gesù Cristo Risorto, dopo un ricovero di pochi giorni all’ Ospedale barese “Di Venere”, a causa di un grave ictus celebrare, il Reverendissimo Protopresbitero Don Nicola (in secolo Marcello) MADARO, suo chierico per 31 anni, di cui 30 presso la Chiesa Cattedrale di San Giorgio dei Greci in Venezia, i 17 accanto al nostro Eminentissimo Metropolita e Pastore Sig. Policarpo.Padre Nicola è nato nel 1960 a Brindisi di Puglia della gloriosa Magna Grecia ed era diplomato di Filologia e Giurisprudenza. È stato ordinato Diacono e Presbitero nel 1992 e parallelamente fuε professore di Greco Antico e di Latino presso il famoso e storico Liceo Foscarini della Serenissima Città dei Veneti. L’ultimo anno della sua vita, a causa di un serio problema familiare, stava vicino ai suoi genitori a Bari. Ha servito la Chiesa Greco-Ortodossa e l’Istruzione Pubblica Italiana con zelo divino e dedizione esemplare e lascia, come chierico, un grande vuoto nella nostra Sacra Arcidiocesi e personalmente al nostro Metropolita, di cui era uno stretto collaboratore e accompagnatore a Venezia in tempi e situazioni difficili.L’Ufficio Funebre del nostro indimenticabile Padre Nicola, secondo il suo proprio desiderio espresso nel passato, si celebrerà, a spese della nostra Sacra Arcidiocesi, il Venerdì 21 aprile c.a., alle ore 10:00 p.m., nella Chiesa Cattedrale di San Giorgio dei Greci, dove ha servito per 30 anni, e seguirà la sua sepoltura nel Reparto Greco-Ortodosso presso il Cimitero monumentale del Comune di Venezia nell’Isola di San Michele. Prima del Funerale verrà celebrata, alle ore 09:00 p.m., la Divina Liturgia del giorno Venerdì della Settimana di Rinnovamento, Festa della SSma Madre di Dio Fonte Vivificante.Del servo di Dio Nicola sacerdote, eterna memoria!