You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  4ης -6ης Δεκεμβρίου 2019

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 4ης -6ης Δεκεμβρίου 2019

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, ἡγήθη τοῦ κατ’ ἔτος πραγματοποιουμένου ὑπό τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Πατριαρχείου πρσκυνήματος εἰς τήν ἐν Νικομηδείᾳ (İzmit) φυλακήν τῆς Μεγαλομάρτυρος καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Παράκλησιν πρός τήν Ἁγίαν, παρουσίᾳ πολυπληθοῦς ὁμίλου πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως, ὁμιλήσας εἰς τό τέλος ἑλληνιστί καί τουρκιστί.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυμα-τουργοῦ, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 5ην Δεκεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπι-σκοπῆς ΚΠόλεως – Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Παναγιώτατος, καί

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζι-βαλίου, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης ἰδίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀλέξανδρος.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλι-καρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερα-τίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστι-κῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 5ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϊρες κ. Ἰωσήφ καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γεν. Προξενεῖον τῆς Γερμανίας καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Michael Reiffenstuel, Γεν. Προξένου, Χριστουγεννιάτικην Συναυλίαν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Κυπριανόν καί τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Ἐλπίδιον, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατο-παιδίου, λαβόντας τήν ἁγίαν Πτριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει διακονίας ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.

Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Peter Weiderud, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Σουηδίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Peter Ericson, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα.

Τόν Ἐνδοξ. Ἀντιπτέραρχον κ. Συμεών – Χαραλάμπη Ψιμούλην, Ἐθνικόν Στρατιωτικόν Ἀντιπρόσωπον παρά τῷ ἐν Βελγίῳ Στρατηγείῳ τοῦ ΝΑΤΟ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου – Θεοδώρου Πασχαλίδου, Ἀντισυνταγματάρχου.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κάππον, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ρένας Φίλη, ἐντεῦθεν.

Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Βαττῆν, Θεολόγον, Ἱεροψάλτην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Παπαχρήστου, Διευθυντήν τοῦ Γρα-φείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας, Νικόλαον Μαγγῖναν, Φωτογράφον – Δημοσιογράφον, Νικόλαον Σαατσῆν, Νικόλαον Σενκοποπόβσκυ, Νι-κόλαον Παπαϊωάννου καί Νικόλαον Νανούρην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Χαρτουλαρίου Βασιλείου Καμπουράκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ρόδου, τήν Τετάρτην, 4ην Δεκεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου, κατά τήν κη-δείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου πρῴην Θυατείρων καί Μ. Βρεταν-νίας κυροῦ Γρηγορίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Wood Green Λονδίνου, τήν Πέμπτην, 5ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi», ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογρα-φίας, ἐπί τοῦ θέματος «Bir Yol Öyküsü», ἐν ταῖς ἐν Tepebaşı ἐγκατα-στάσεσι τοῦ εἰρημένου Μουσείου, τήν Τετάρτην, 4ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-νου κ. Ἰωάννου Σαββάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Ἄνατς Παπαδοπούλου περί τῆς ζωῆς καί τῆς δράσεως τοῦ Μάρκου Πασᾶ, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Πνευματικῷ Κέντρῳ Κωνσταντινουπολιτῶν, αὐθημε-ρόν.