You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  2ας εως 5η Σεπτεμβρίου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 2ας εως 5η Σεπτεμβρίου 2019⁩

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Νικήταν.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Τόπκαπι, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησι-αστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τῆς Ὑψώσεως του Τιμίου Σταυροῦ, ἥτις, κατ’ ἀρχαῖον ἔθος, ἑορτάζεται ἐν τῷ παρ’ αὐτοῖς Ἱ. Ναῷ.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Novi κ. Paul Fitzpatrick Russell, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, κομίσαντα ἐπιστολήν τῆς Α. Α. τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.

Tόν ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Crema Θεοφιλ. κ. Daniele Gianotti, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἰταλίας.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἰατρίδην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Ἀδαμίδην καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἐμμανουήλ Σέρβον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀρσένιον Κατερέλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Χριστονύμφης.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μιχαήλ Βαρβαρέ-λην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πιτσβούργου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Τριάδος Camp Hill Harrisburg Πενσυλβανίας.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Νεκτάριον Μάλφαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Καρυωτῶν Λευκάδος.

Tόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἔξαρχον κ. Ἀθανάσιον Μαρτίνον, νέον Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν εὐθυνοφόρων καθηκόντων αὐτοῦ, ὅν Οὗτος συνεχάρη πατρικῶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης, καί τόν Ἐλλογ. Δρα Γεώργιον Πενέλην, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐλλογ. Δρος Γρηγορίου.

Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα κ. Ἀλέξανδρον Ἀλε-ξανδρῆν, Πρέσβυν ἐ.τ., καί τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Ἀραμπατζῆν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.

Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὑπομιμνήσκοντα κ. Συμεών Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινω-νικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, Διευ-θυντήν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατε-ρικῶν Μελετῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Βρέττα, Θεολόγου, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Κραλίδην, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Θεολογίας Κουκουλιάτα, Φιλολόγου.

Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Πουκαμισᾶν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Κιέβῳ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ekrem Oran, Δήμαρχον Κρήνης (Çeşme), μετά τοῦ Μουσικολ. κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη.

Τόν Ἐλλογ. Δρα τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ἰωάννην Καστανᾶν, Ἐπιστημονικόν Συνεργάτην τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωσήφ Βιγλάκην καί Παρασκευᾶν Χηνόπουλον, ἐκ Χανίων Κρήτης.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Εὐστρατιάδην, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Slobozia καί Calarasi, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Bogdan – Ionut Stancu.

Ὅμιλον Λουθηρανῶν Παστόρων καί Θεολόγων, ἐκ Τrondheim Νορβηγίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Nils Age Aune.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐντεῦθεν.

Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Θεοδωρίδου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Ἀλφαρχάν, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Νικολάου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τήν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίναν Κανελλοπούλου, Ἐκπαιδευ-τικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐλλογ. κ. Φέλιξ Ἀγραφιώτην, Φιλόλογον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σίλβα, ἐντεῦθεν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Μπαρντακτσῆν, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ ἐξαδέλφου αὐτοῦ Δαμιανοῦ, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρου-πόλεως κ. Βαρνάβα, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης

Σουλτάνη, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νεαπόλεως, τήν Δευτέραν, 2αν Σεπτεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μονίμου Ἀντιπροσώπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν, κατά τό διοργα-νούμενον, μεταξύ 4ης καί 6ης τ.μ., ὑπό τῆς Μοναστικῆς Ἀδελφότητος Bose 27ον Διεθνές Συνέδριον Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, ἐπί τοῦ θέματος «Chiamati alla vita in Cristo. Nella Chiesa, nel Mondo, nel tempo Presente», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτῆς.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Γενικῆς Συνομοσπονδίας Ἐπαγγελματιῶν Βιοτεχνῶν Ἐμπόρων Ἑλλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) προβολήν ντοκιμαντέρ, ὑπό τόν τίτλον «Ἰσνάφ», ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Κινηματογράφῳ «Ὀλύμπιον», τήν Τετάρτην, 4ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Ἐλευθερίου Ἀλούκου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σταύρου Αὐγερινοῦ, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος, τήν Κυριακήν, 1ην ἀρξαμένου μηνός Σεπτεμβρίου.