You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  23ης – 24ης Μαρτίου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 23ης – 24ης Μαρτίου 2019⁩

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπε-ρινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Μαρτίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιά-λιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μέλη τῶν Συλλόγων «Φίλων Νοσοκομείου Γιαννιτσῶν», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Λαγομάτη, Προέδρου, καί «Γυναικῶν Φλαμπού-ρων Πρεβέζης», μέ ἐπί κεφαλῆς τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Βάγια, Πρόεδρον, μέλη τῶν ἐκ Κρήτης Χορῳδιῶν «Ἐνηλίκων Δήμου Μαλεβιζίου», «Ἀναπνοῆς», «Μικρασιατικοῦ Συλλόγου ‘Ἅγιος Πο-λύκαρπος’» καί «Φωνητικοῦ Συνόλου ‘Θύραθεν’», ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Πιτσικάκη, Ἱερ. Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐκ Πρεβέζης καί ἐκ Τυρνάβου Λαρίσης, οὕς ὁ Παναγιώτατος καλωσώ-ρισεν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν πρός συνέχισιν τοῦ δολίχου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί

β) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Β´ τῶν Νηστειῶν, 24ης ἰδίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ προσφάτως πανηγύρει αὐτοῦ, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πιστοί ἐντεῦθεν, ἀντιπροσωπεία τοῦ ἐκ Πατρῶν Συλλόγου Ζακυνθηνῶν καί προσκυνηταί ἐξ Ἰαπωνίας, ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Ρώμης.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἡ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελία Θεοδωρίδου, Πρόεδρος τῆς Φιλωπτόχου Ἀδελφότητος

Βλάγκας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐπῄνεσε τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν μετά ζήλου ἐπιτέλεσιν τῆς ἐν τῇ Περιφερείᾳ διακονίας του καί συνεχάρη τό ἐκπαιδευτικόν προσωπικόν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος καί τούς δραστηρίους Κοινοτικούς Παράγοντας, ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς τοῦ πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Γένους καί καλωσώρισεν ἰδιαιτέρως τούς ἐξ Ἑλλλάδος προσκυνητάς, τούς ἐνισχύοντας διά τῶν ἱεραποδημιῶν αὐτῶν εἰς τήν Πόλιν τό ἐνταῦθα ἐναπομεῖναν λῆμμα.

Ἐν συνεχείᾳ οἱ μαθηταί τοῦ Σχολείου καί οἱ νεαροί βλαστοί τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Βασιλείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος.

* * *

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 23ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἐτησίᾳ συναντήσει τῶν Ἀποφοίτων καί φίλων αὐτῆς, συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς αὐτῆς.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 24ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ Ἑορτῇ τοῦ Εὐ-αγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τό Κοιμητ-ήριον Σισλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπου-τᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης.

Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀναστάσιον Βαβοῦσκον, Δικηγόρον, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Μαΐστρον, Χημικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Μπάη, Φιλολόγου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Παναγιώτου καί Μιχαήλ, Παναγιώτην Μπάην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Πηνελόπης, καί Νικόλαον Καρα-μοῦζον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐκ Χίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν τελετήν ἀνακηρύξεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου εἰς ἐπίτιμον Δημότην Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ ὁμωνύμου Δήμου, τήν Κυριακήν, 24ην Μαρτίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βενεδίκτου Ἰωάννου, Σχολάρχου τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Δήμου Παραλιμνίου καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἐργαστηρίου «Παρά τή Λίμνη», ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον «Γιά σένα Παναγία γλυκιά μας Μάνα», ἐν τῷ Ἀμφιθεάτρῳ τοῦ ἐν Παραλιμνίῳ ἰδιωτικοῦ Σχολείου «Ξένιον», τό Σάββατον, 23ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χαρίτωνος Ρυζιώτου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, κατά τό συνδιοργανωθέν ὑπό τῆς Ὁμοσπονδίας Ἐμπορίου καί Ἐπιχειρημα-τικότητος Θρᾴκης καί τῆς ΠΕΔ Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θρᾴκης Οἰκονομικόν Forum, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Grecotel Ale-xandroupolis», αὐθημερόν.

Ὑπό τῆς Ἐλλογ. κ. Ἁγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Πριγκήπου, κατά τήν ἐν τῇ ἐκεῖσε

Λέσχῃ «Anadolu» πραγματοποιηθεῖσαν συνάντησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Τουρκίας, μετ’ ἐκπροσώπων τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων καί τῆς διανοήσεως τῶν Νήσων, τήν Κυριακήν, 24ην τ.μ..