You are currently viewing Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου,της 25ης Δεκεμβρίου 2017

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου,της 25ης Δεκεμβρίου 2017

  • Reading time:1 mins read

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά λαμπρότητος ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη Ἑορτή τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Δευτέραν, 25ην Δεκεμβρίου, συλλειτουρ- γούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου.

Μετά τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμμα-τέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξις, διά τῆς ὁποίας ὁ Παναγιώτατος ἐστηλίτευσε τήν καταπάτησιν τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὡς ταῦτα περιγράφονται εἰς τήν πρό ἑβδομη-κονταετίας ὑπογραφεῖσαν Οἰκουμενικήν Διακήρυξιν τῶν Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου (1948).

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, μετά τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπεσκέφθησαν τόν Παναγιώτατον, εὐχηθέντες Αὐτῷ ἑορτίως, πενταμελής Ἀντι-προσωπεία τοῦ Κόμματος «CHP», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. Βουλευτοῦ κ. Akif Hamzaçebi, πρῴην Ἀντιπροέδρου τοῦ

Τουρκικοῦ Κοινοβουλίου, ὁ Ἐλλογ. κ. Toros Alcan, ἀπερχόμενος ἐκπρόσωπος Θρησκευτικῶν καί Μειονοτικῶν Κοινοτήτων παρᾷ τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Γενικῇ Διευθύνσει Βακουφίων, μετά τοῦ νεοεκλεγέντος διαδόχου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Moris Levi, Ἀντιπρο-έδρου τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Nurhan Palakoğlu, ἐκ προσώπου τοῦ Δήμου Beşiktaş.

* * *

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέφθησαν τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγέννων καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις:

α) ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Orhan Çanlı, καί

β) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν τόν Ἀρχιεπίσκοπον αὐτῶν Σεβ. κ. Levon Zekiyan, καί ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Karekin Bekçiyan, Τοποτηρη-τήν τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήριά του ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, μετά τοῦ ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητος αὐτῆς Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Βαρνάβα, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χρήστου Ἀνδρώνη, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων αὐτῆς, καί Ἐλευθερίου Ἀδαμούλη, Διευθυντοῦ τῆς Ἐφημερίδος «Μακεδονικές Ἀγγελίες», ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολον Δαβῆν, Θεολόγον – Φιλόλογον, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Χατζηχηδήρογλου, Παθολό-γον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Σιέχου, Καρδιολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωσηφίναν Φραντζελᾶ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Βασιλείου – Χρήστου, καί τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κιουρκτσοῦ, ἐκ τῶν Πατριαρχικῶν ὑπαλλήλων, ὑποβαλόντας σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.