You are currently viewing Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου, της 1ης Φεβρουαρίου 2018

Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ Φαναρίου, της 1ης Φεβρουαρίου 2018

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 1ην ἀρξαμένου μηνός Φεβρουαρίου, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ηὐλόγησε τά εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου προσενεχθέντα κόλλυβα καί ἀνεγνώσθη ὁ λεγόμενος εἰς κήπους, ἀμπελῶνας καί χωράφια ἐξορκισμός τοῦ Ἁγίου, ὁ δέ Πατριάρχης ἡγίασε τούς ἐκκλησιασθέντας διά τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ μηνός.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος.

Ἐκκλησιάσθησαν oἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, παρουσιάσας ἐν συντομίᾳ τά ἐκτελούμενα ἀνακαινιστικά ἔργα εἰς τούς χώρους τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τάς παγκοσμίου κλίμακος δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά τό προσεχές χρονικόν διάστημα ἐπί τοῦ οἰκολογικοῦ ζητήματος, ἐξάρας τήν διεθνῆ ἀναγνώρισιν, ἥν ἀπολαμβάνει καί ὑπο τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας ὁ συμπροσευχόμενος ἅγιος Περγάμου, εἰσηγητής τῶν οἰκολογικῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπί τῆς Πατριαρχίας τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου. Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε καί συνεχάρη τόν ἅγιον Ἀλεξανδρου-πόλεως διά τήν δυναμικήν ποιμαντορίαν αὐτοῦ καί τό γενικώτερον ἐκκλησιαστικόν του ἔργον.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊ-κόν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Σεβ. Μηροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί τῶν Μουσικολ. κ.κ. Γεωργίου Δροσάκη, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀλεξανδρου-πόλεως, Προέδρου τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Μιχαήλ Ἀναστασιάδου, Γραμματέως, καί Χρήστου Παπαναστασίου, Μέλους αὐτοῦ, ὑποβαλόντας Αὐτῷ τό πρῶτον ἀντίτυπον τοῦ προσφάτως ὑπό τοῦ Συλλόγου ἐκδοθέντος πονήματος, ὑπό τόν τίτλον «Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ, Τριώδιον».

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Στάρας Ζαγόρας κ. Κυπριανόν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Marin Niakov, Στελέχους τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Πρυτανείας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἐκδήλω-σιν ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῇ παλαιόθεν καθιερωθείσῃ ὡς ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας, καί τῇ ἀπονομῇ τιμῆς διά τάς σημαντικωτέρας διακρίσεις τῶν μελῶν τῆς Πανεπιστημιακῆς Κοινότητος αὐτοῦ κατά τό ἔτος 2017, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου, τήν Τρίτην, 30ήν παρελθόντος μηνός Ἰανουαρίου.