You are currently viewing Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Γλυφάδας Αντώνιο

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Γλυφάδας Αντώνιο

  • Reading time:6 mins read

Μέ τήν προσήκουσαν λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχήν πλήθους Χριστιανῶν ἑορτάσθη εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γλυφάδας ἡ ἑορτή τοῦ Παρακλήτου μέ ἐπίκεντρον τόν πανηγυρίζοντα παμμεγέθη καί περικαλλῆ Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἄνω Γλυφάδας.

Τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἱερούργησεν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Ἀντώνιος πλαισιωμένος ὑπό πλειάδος Πρεσβυτέρων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἑτέρων Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέ προεξάρχοντα τόν Ἀρχιμ. Φιλόθεον ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐτελέσθη ἡ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ ἐπί τρία ἔτη διατελέσαντος Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Ἰωάννου Ἀλεβιζοπούλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος προσφωνῶν καταλλήλως τόν π. Ἰωάννη ἐτόνισε τήν ἀξίαν τῆς ἁγίας ἱερωσύνης, κάμνοντας ἰδιαιτέραν ἀναφοράν εἰς τό γεγονός τῆς καθόδου τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος καί τήν δι᾿ αὐτῆς φανέρωσιν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν κόσμον. Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ λόγου του ἐπεσήμανε, ὅτι ὅποιος φέρει τήν χάριν τῆς ἱερωσύνης, φέρει τήν χάριν τοῦ Χριστοῦ καί κάθε φορά, πού ἀσπαζόμεθα τό χέρι τοῦ ἱερέως, λαμβάνομε αὐτήν τήν ἰδίαν χάριν, πού δίδει ὁ Χριστός. Ἐπίσης ἀνέφερε τόν λόγον τοῦ μακαριστοῦ πνευματικοῦ του Πατρός καί Γέροντος κυροῦ Μελετίου, Μητροπολίτου Νικοπόλεως, ὅτι ὅσοι ἀξιώνονται τῆς μεγάλης χάριτος τῆς ἱερωσύνης ‘’βάζουν ἑνάμισι πόδι εἰς τό παράδεισον’’ καί ὅτι ἀπό τόν κάθε ἱερέα ἐξαρτᾶται, ἄν θά βάλει καί τό ἄλλο μισό, διά τῆς ἱερατικῆς του συνεπείας καί τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος. Συνεχάρη τούς εὐλαβεστάτους γονεῖς τοῦ π. Ἰωάννου, οἱ ὁποῖοι ἀνέθρεψαν τά τέκνα τους ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου καί ἀξιώνονται σήμερα νά βλέπουν ἕνα ἐκ τῶν τέκνων των Λειτουργόν τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καί διαχειριστήν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Μετά θερμοτάτων λόγων ἀνεφέρθη καί εἰς τήν σύζυγον τοῦ  π. Ἰωάννου, Ἀλεξάνδραν, ἡ ὁποία προερχομένη καί ἐκείνη ἐξ εὐσεβοῦς οἰκογενείας συμπαρίσταται εἰς τόν σύζυγόν της πρωτίστως ὡς σύζυγος ἐν Χριστῷ καί ὡς βοηθός ἐν παντί, συνδράμουσα τά μέγιστα εἰς τά καθήκοντα κατηχήσεως, τὰ ὁποῖα ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει ἀναθέσει εἰς τὸν π. Ἰωάννη, μή παραλείπων νά ἀναφερθῇ εἰς τήν εὐλογημένην καί χαριτωμένην οἰκογένειαν, τὴν ὁποίαν μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ ἔχουν δημιουργήσει, μέ τά τέσσερα τέκνα των. Πρό τοῦ τέλους τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ποιμενάρχης μας ἀπένειμεν τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου εἰς τόν νέον Πρεσβύτερον καί ἀνεκοίνωσεν, ὅτι θά τοποθετηθῇ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δικηγορικῶν Γλυφάδας, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνετράφη ἐν Κυρίῳ πλησίον τοῦ μακαριστοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου. Εὐχήθηκε ἐπίσης καί ἄλλοι νέοι, νά μιμηθοῦν τόν π. Ἰωάννη καί νά θελήσουν νά γίνουν ἅξιοι κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας καί ἄλλες νέες, νά θελήσουν νά γίνουν πρεσβυτέρες. Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔγινε ἐνθουσιωδῶς δεκτή ὑπό τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος μέ ἰαχές ἄξιος καί χειροκροτήματα.