Όλα τα άρθρα του Σωτήρη Τζούμα από την επικαιρότητα και την πολιτική

Αρχές Ιουλίου τα θυρανοίξια του Ιστορικού Μητροπολιτικού  Ναού Αθηνών!
Åñãáóßåò áðïìÜêñõíóçò ôùí óêáëùóéþí óôçí Ìçôñüðïëç Áèçíþí ìåôÜ áðü ðÝíôå ÷ñüíéá óõíôÞñçóçò êáé áðïêáôÜóôáóçò, ôçí ÄåõôÝñá 18 Áðñéëßïõ 2016. Ç Ìçôñüðïëç Áèçíþí ÷ôßóôçêå ôï 1863, åß÷å õðïóôåß æçìéÝò áðü ôïí óåéóìü ôïõ 1981, åíþ õðÝóôç æçìéÝò êáé áðü ôçí óåéóìéêÞ äüíçóç ôïõ 1999. Ôï 2010 õðåãñÜöç ìå ôçí ôå÷íéêÞ åôáéñåßá ç óýìâáóç êáé îåêßíçóáí ïé åñãáóßåò áðïêáôÜóôáóçò. Åêôüò áðü ôéò åñãáóßåò óôáôéêüôçôáò, Ý÷åé ðñáãìáôïðïéçèåß êáèáñéóìüò êáé áðïêáôÜóôáóç ôùí ãëõðôþí êáèþò êáé óõíôÞñçóç óôï ôÝìðëï êáé óôéò öïñçôÝò åéêüíåò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Αρχές Ιουλίου τα θυρανοίξια του Ιστορικού Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών!