Έκθεσις πεπραγμένων της Συνάξεως Προκαθημένων στη Γενεύη – Σεβ. Μητροπολίτη Ηλείας Γερμανού
Ìíçìüíéï Óõíáíôßëçøçò & Óõíåñãáóßáò, ãéá ôçí ðáñï÷Þ âïÞèåéáò óå ðåñéðôþóåéò öõóéêþí êáôáóôñïöþí õðåãñáøå åé ç Ì.Ê.Ï. Áëëçëåããýç ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò êáé ç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò.Ôï Ìíçìüíéï õðïãñáöçêå áðü ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò . Ìáñãáñßôç ÌïõæÜ êáé ôïí Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï ôçò Ì.Ê.Ï. Áëëçëåããýç . Êùíóôáíôßíï ÄÞìôóá-Óôç öùôï ïé Ìçôñïðïëéôåò Çëåéáò Ãåñìáíïò(êáé ðñïåäñïò ôçò Áëëçëåããõçò) êáé ï Ìçôñïð. Ðåñéóôåñéïõ ×ñõóïóôïìïò(Ä)--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI

Έκθεσις πεπραγμένων της Συνάξεως Προκαθημένων στη Γενεύη – Σεβ. Μητροπολίτη Ηλείας Γερμανού