«Φωτιές» άναψε η πρόβλεψη για πρόσληψη μουσουλμάνων στην Πυροσβεστική
¼ôé Üöçóå ðßóù ôçò ç öùôéÜ óôçí Áâáñßôóá ÐáñáìõèéÜs, ðïõ áñ÷éêÜ ðÞñå ìåãÜëås äéáóôÜóåés, áëëÜ ðåñéïñßóôçêå óôç óõíÝ÷åéá áðü åðßãåéås äõíÜìåés ôçs ðõñïóâåóôéêÞs áöïý Ýêáøå ðñþôá áõôïêßíçôá, ìÝñïs ôïõ íåêñïôáöåßïõ ôïõ óõíïéêéóìïý, êôÞìáôá ìå åëéÝs áðåéëþíôáò êáé ôï îùêëÞóé ôçs áãßás ÂáñâÜñás, Ôñßôç 20 Áõãïýóôïõ 2013. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÇËÉÁÓ ÌÁÊÏÓ

«Φωτιές» άναψε η πρόβλεψη για πρόσληψη μουσουλμάνων στην Πυροσβεστική