You are currently viewing Αποστομωτική απάντηση του Σεβ. π. Καλαβρύτων Αμβροσίου προς τον αντιπεριφερειάρχη κ. Χ. Μπονάνο

Αποστομωτική απάντηση του Σεβ. π. Καλαβρύτων Αμβροσίου προς τον αντιπεριφερειάρχη κ. Χ. Μπονάνο

  • Reading time:1 mins read

31ῃ Αὐγούστου 2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός τόν Ἀξιότιμον Κύριον

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ ΜΠΟΝΑΝΟΝ

Ἀντιπεριφειάρχην Δυτ. Ἑλλάδος

Ν.Ε.Ο. Πατρῶν-Ἀθηνῶν, 28

264 41 ΠΑΤΡΑΣ

Ἀγαπητέ μοι κ. Ἀντιπεριφερειάρχα,

Μέ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον παρηκολούθησα σήμερον τήν συνέντευξίν Σας εἰς τόν Δημοσιογράφον κ. Πιτταρᾶν και εἰς τήν πρωϊνήν ἐκπομπήν τῆς ΕΡΤ 1 περί τήν 08.30’πρωϊνήν ὥραν!

Κατ’ ἀρχήν παρακαλῶ νά δεχθῆτε τάς θερμάς εὐχαριστίας μου διά τόν ἐκ μέρους Σας καί μετά τόσης ἐπιμονῆς εὐτελισμόν τοῦ προσώπου μου διά τῶν Μ.Μ.Ε. ἐξ ἀφορμῆς τῆς παρουσίας μου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τόν Ριόλον Ἀχαΐας κατά τήν παρελθοῦσαν Κυριακήν τῆς 29ης Αὐγούστου καί μιᾶς συντόμου ὁμιλίας μου περί τό τέλος τῆς θείας λειτουργίας καί της ἀναφορᾶς μου εἰς τήν χρησιμότητα τοῦ Μεγάλου Ἁγια-σμοῦ ὡς ἕνα φάρμακον τῆς Ἐκκλησίας κατά τοῦ Κορωνοϊοῦ.

Ἡ σημειωθεῖσα ἀντίδρασίς Σας ἔδωσε τήν ἀφορμήν, ὥστε ὅλα σχεδόν τά Μέσα Ἐνημερώσεως χθές νά σχολιάζουν τό γεγονός καί νά παρουσιάζουν τάς άπόψεις Σας, μή ἐξαιρουμένης καί τῆς ἐγκρίτου Ἐφημερίδος ΠΕΛΟΠΟΝ-ΝΗΣΟΣ μέ τόν τίτλον «Οργή Μπονάνου για τον “φαρμακευτικό αγιασμό” του Αμβροσίου» (βλ. σελ. 3).

Ἐπιτρέψατέ μοι, λοιπόν, νά Σᾶς ἀπαντήσω δι’ ὀλίγων.

1. Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος κατοχυρώνει τήν ἐλευθερίαν τοῦ λόγου! Διατί, λοιπόν, ἐξεγείρεσθε ἐναντίον μου; Δέν ἔχω τό δικαίωμα νά ἐκθέτω τάς ἀπόψεις μου;

2. Μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας τυγχάνω Ἀρχιερεύς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί ὡς ἐκ τούτου ἔχω καθῆκον νά διδάσκω τόν λόγον του Κυρίου μας, ἐφαρμόζων τήν ἐντολήν Του: «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται· ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ἀκολουθήσει ταῦτα: ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς, ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ, ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν (Μάρκ. κεφ.16, στ. 16-19).

3. Ἡ Ἐκκλησία βιώνει τό θαῦμα, δηλ. τήν θαυμαστήν ὑπέρ-βασιν τῶν νόμων τῆς φύσεως! Άρκεῖ ὁ ἄνθρωπος ἐν ταπεινώσει ψυχῆς καί μέ θερμήν πίστιν νά ἐπιζητῇ εἴτε τήν θεραπείαν του, εἴτε την προστασίαν του ἀπό τίς άσθένειες καί τίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς! Ὡς κλασσικόν παράδειγμα Σᾶς ἀναφέρω τήν περίπτωσιν τοῦ Ἱερομονάχου τῆς Σπιναλόγκα π. Χρυσάνθου Κουτσουλο-γιαννάκη, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησεν ἐπί πολλά ἔτη ὡς Ἐφημέριος τῆς νήσου, ἐκεῖ δηλ. ὅπου ἀπεστέλλοντο οἱ πάσχοντες ἀπό τήν λέπραν ἀδελφοί μας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης! Ἐκεῖ, λοιπόν, συναν-εστρέφετο συνεχῶς μετά τῶν λεπρῶν, μετέδιδεν εἰς αὐτούς τήν Θείαν Κοινωνίαν, κατέλυε τό ὑπόλοιπον τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου μέ τήν ἰδίαν Ἁγίαν Λαβίδα καί όχι μέ τά πλαστικά κουταλάκια τοῦ Σεβ.Άρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ.Ἐλπιδοφορου!!!!!ΚΑΙ ΟΜΩΣ Ε- ΜΕΙΝΕΝ ΑΠΡΟΣΒΛΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΝ ΤΗΣ ΛΕΠΡΑΣ!

4. Παρακαλῶ νά μελετήσεστε τήν πτωχήν μελέτην μου μέ τίτλον «ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ, ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», Αίγιον, Μάρτιος 2020,β διά νά πληροφορη-θῆτε περισσότερα!

5. Ἑπομένως τί καί ποῖος εἶσθε Σεῖς, ὁ ὁποῖος μέ περισσεύουσαν τήν ἀσέβειαν ἐπιτίθεσθε ἐναντίον ἑνός Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος κηρύσσει τόν Χριστόν καί τούς θησαυρούς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως εἰς τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ;

6. Νά Σᾶς εἴπω ἐγώ ποῖος εἶσθε; Σᾶς προσκαλῶ νά ἀναλογι-σθῆτε, τό γεγονός, ὅτι οἱ πιστοί Χριστιανοί, οἱ παρευρισκόμενοι εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἤκουον μέ πολλήν προσοχήν καί εὐλάβειαν τήν ὁμιλίαν ἑνός λειτουργοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυττε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ. Ὁ ὁμιλη- τής περιέγραφε τήν δύναμιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Μεγά-λου Ἁγιασμοῦ! Ἡ ἐκκλησιαστική ἐμπειρία διδάσκει, ὅτι ὅταν τελοῦμεν ἤ ὅταν χρησιμοποιοῦμεν τόν Ἁγιασμόν τότε ὁ Διάβολος διεγείρεται, ἀναστατώνεται καί …ἐξαφανίζεται! Δηλ. τρέπεται εις φυγήν! Καθ’ ὅν χρόνον, λοιπόν, οἱ πιστοί μέ ἱκανοποίησιν ἤκουον τόν λόγον περί τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι καί φάρμακον κατά τοῦ Κορωνοϊοῦ, Ὑμεῖς, πλήρης ὀργῆς καί θυμοῦ, ἐτράπητε εἰς φυγήν! Βεβαίως ὁ εὐσεβής Λαός του Ριόλου ὄχι ἁπλῶς δέν Σᾶς ἠκολούθησεν, ἀλλ’ ἀντιθέτως Σᾶς ἠγνόησεν καί Σᾶς ἀπεδοκίμασεν μέ τήν ἀδιαφορίαν του, δηλ. μέ ἄλλα λόγια «σᾶς ἔγραψεν εἰς τά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του», καθώς λέγει ἡ λαϊκή παροιμία!!!!!

7. Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, νά ἐξετάσετε τόν ἑαυτόν Σας. Μήπως Σᾶς ἔχει κυριεύσει ὁ Διάβολος; Μήπως εἶσθε τέκνον τοῦ Σατανᾶ; Μήπως εἶσθε ὄργανον τοῦ Ἀντιχρίστου;

8. Ὅθεν, ἐπαναμβάνω, ὅτι ἀντιθέτως πρός τήν Ὑμετέραν συμπεριφοράν, οἱ κάτοικοι τοῦ Ριόλου ἔνοιωσαν πολλήν χαράν, ἀκούοντες τά πτωχά λόγια ἑνός γηραιοῦ Μητροπο-λίτου! Τί εἴπομεν; Ἡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ τό διασώζει: «Αυτό είναι το φάρμακο για κάθε αμαρτία, όπως και το φάρμακο για τον Κορωνοϊό» (βλ. φ. της 30.08.2021, σελ. 3). Ναί, άσεβέστατε κύριε Ἀντιπεριφερειάρχα, οἱ ἐκκλησιαζόμενοι κάτοικοι τοῦ Ριόλου τῆς παρελθούσης Κυριακής ἀμέσως μετά τήν ὁμιλίαν μας μέ ἀξιοθαύμαστον ζῆλον ἔσπευσαν νά παραλάβουν τήν μικράν μέλετην μας μέ τίτλον: «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ!», τά ἑκατόν (100) ἀντί-τυπα τῆς ὁποίας ἔγιναν ἀνάρπαστα, τά ὁποῖα ἄλλωστε ἀπετέλουν μίαν προσφορά τῆς πατρικῆς μας ἀγάπης!

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οἱ ἐκκλησιαζόμενοι καί πιστοί χριστιανοί εἰς τόν Ριόλον, δηλ. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, κατά τήν παρελ-θοῦσαν Κυριακήν ἔνοιωσαν ΧΑΡΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ! Ἀντιθέτως, ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ἀνεστατώθησαν καί ἐξῆλθον πάραυτα ἐκ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ!

Ἡ Ἐφημερίς ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ σημειώνει ἐπί λέξει τά ἑξῆς: «Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Χαράλαμπος Μπονά-νος αντέδρασε άμεσα. Γύρισε την πλάτη του στον Ιεράρχη, φώναξε δυνατά τη λέξη “ντροπή“ και αποχώρησε…. Ο κ. Αμβρόσιος πάντως δεν έδωσε συν-έχεια στο θέμα. Οι υπόλοιποι συνέχισαν να ακούν την

ομιλία του……»! Θά τὀ ἐπαναλάβω, λοιπόν, διά νά τό κατανοήσετε: ὁ Λαός ἀπεφάνθη! Σᾶς κατεδίκασε, ἀγαπητέ μοι Ἀντιπεριφερειάρχα κ. Μπονάνο!

10. ΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ πρός ἐνημέρωσίν Σας. Ἡμεῖς, ὅταν τελοῦμεν τόν Μεγάλον Ἁγιασμόν κατά τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ἱκετεύομεν τόν Κύριον μέ τά ἑξῆς λόγια:

a. ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΡΗΝΙΚΑ: «Ὑπέρ τοῦ γενέσθαι τό ὕδωρ τοῦτο ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καί σώματος, καί πρός πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».

b. «Ὑπέρ τοῦ γενέσθαι αὐτό πρός καθαρισμόν ψυχῶν καί σωμάτων, πᾶσι τοῖς ἀρυομένοις πίστει καί μεταλαμβάνου-σιν ἐξ αὐτοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».

c. «Ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς ἐμπλησθῆναι ἁγιασμοῦ διά τῆς τῶν ὑδάτων τούτων μεταλήψεως, τῇ ἀοράτῳ ἐπιφανείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».

d. ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΧΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ:«Αὐτὸς οὖν, φιλάν-θρωπε Βασιλεῦ, πάρεσο καὶ νῦν διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, καί ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο … Καὶ δὸς αὐτῷ τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου. Ποίησον αὐτὸ ἀφθαρσίας πηγήν, ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων ἀλεξιτή-ριον, δαίμοσιν ὀλέθριον, ταῖς ἐναντίαις δυνάμεσιν ἀπρόσιτον, ἀγγελικῆς ἰσχύος πεπληρωμένον. Ἵνα πάντες οἱ ἀρυόμενοι καὶ μεταλαμβάνοντες, ἔχοιεν αὐτὸ πρὸς καθαρισμὸν ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, πρὸς ἰατρείαν παθῶν, πρὸς ἁγιασμὸν οἴκων, πρὸς πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον».

e. Καἱ ἡ ἑρμηνεία: «Εσύ λοιπόν, φιλάνθρωπε Κύριε, έλα και τώρα εδώ, με την επιφοίτηση του Αγίου σου Πνεύματος, και αγίασε αυτό εδώ το νερό ….. Και δώσε του τη χάρη να απελευθερώνει, (δώσε του) την ευλογία των αγιασμένων υδάτων του Ιορδάνη. Κάνε το να πηγάζει την αφθαρσία, να δωρίζει τον αγιασμό, να ελευθερώνει από τα αμαρτήματα, να διώχνει μακριά τις αρρώστιες, να εξολοθρεύει τους δαίμονες και να μην μπορούν να το πλησιάσουν οι δυνάμεις του κακού, αλλά να είναι γεμάτο από τη δύναμη που διαθέτουν οι άγγελοι. Ώστε όλοι, όσοι παίρνουν από το νερό αυτό και το πίνουν, να το έχουν για τον καθαρισμό των ψυχών και των σωμάτων, για να γιατρεύει από τα πάθη και τις αρρώστιες, για να αγιάζει τα σπίτια και τις οικογένειες των ανθρώπων και να μπορεί σε κάθε περίπτωση να ωφελεί».

Τί εἶσθε, λοιπόν, κ. Μπονάνο; Ἕνας ἀγράμματος χριστιανός; Ἕνας προδότης τοῦ Χριστοῦ; Ἤ μήπως ἕνα ὄργανον τοῦ Διαβόλου;

Ταῦτα μετά πολλῆς ἀγάπης ἔγραψα πρός Ὑμᾶς! Ἐπί δέ τούτοις, συγχωρῶν Ὑμᾶς ἐκ βάθους καρδίας, ἐπικαλούμενος δέ ἐφ’ Ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος, εὔχομαι πρός Ὑμᾶς καλήν μετάνοιαν καί ἐπιστροφήν εἰς τήν πατρικήν ἀγκάλην τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ μετά πατρικῶν εὐχῶν

+ Ὁ πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Πρός τίς ἐφημερίδες α) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ τῶν Πατρῶν

Καί β) ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ