You are currently viewing Κηφισίας Κύριλλος: Ο πιστός δέχεται μέσα στην καρδιά του ως σπόρο τον λόγο του Θεού

Κηφισίας Κύριλλος: Ο πιστός δέχεται μέσα στην καρδιά του ως σπόρο τον λόγο του Θεού

Η ζωντανή παρουσία τής αγίας τού Χριστού Εκκλησίας, μέ τά εκατομμύρια τών Μαρτύρων Της καί τό αναρίθμητο πλήθος τών Αγίων Της, πείθει κάθε καλόπιστο άνθρωπο ότι η σωτηρία είναι προσιτή σέ κάθε άνθρωπο, αρκεί νά τήν ποθήσει αναφέρει μεταξύ άλλων στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Μητροπολίτης Κηφισίας

Aκολουθεί ολόκληρο το μήνυμα:

Τήν έλευση τού Σωτήρος Χριστού ανήγγειλεν ο ουρανός στήν γή μέ αυτά τά λόγια: «ιδού γάρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τώ λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ός εστι Χριστός Κύριος, εν πόλει Δαυίδ».

Ήταν, πράγματι, «χαρά μεγάλη», παγχαρμόσυνο καί πανευφρόσυνο τό άγγελμα τής ελεύσεως τού Σωτήρος Χριστού. Διότι, όπως ψάλλει ο ιερός υμνωδός, «ο ουρανός καί η Γή σήμερον ηνώθησαν, τεχθέντος τού Χριστού. Σήμερον Θεός επί γής παραγέγονε καί άνθρωπος εις ουρανούς αναβέβηκε». «Σήμερον ο χρόνιος ελύθη δεσμός τής καταδίκης τού Αδάμ· ο Παράδεισος ημίν ηνεώχθη, ο όφις κατηργήθη»

Η χαρά τών ποιμένων τής Βηθλεέμ καί κατ επέκταση η χαρά όλης τής ανθρωπότητας τής εποχής τής Γεννήσεως τού Ιησού Χριστού έρεισμά της είχε τήν εκπλήρωση τής πανανθρώπινης προσδοκίας τής σωτηρίας. Αλλά τότε η σωτηρία ήταν μόνο ελπίδα. Γιά τήν ανθρωπότητα, όμως, τού αιώνα μας η σωτηρία είναι απτή πραγματικότητα. Γι αυτό καί η «χαρά η μεγάλη» έχει σήμερα στερεώτερα καί ευρύτερα ερείσματα. Στηρίζεται στήν ιστορική μαρτυρία αιώνων χριστιανικής ζωής, η οποία ανέδειξε τούς πρωτοπόρους καί διδασκάλους τού αληθούς πολιτισμού. Ερείδεται στήν αψευδή εμπειρία τής ανακαινιστικής παρουσίας τού Χριστού στήν ανθρώπινη ιστορία.

Η ζωντανή παρουσία τής αγίας τού Χριστού Εκκλησίας, μέ τά εκατομμύρια τών Μαρτύρων Της καί τό αναρίθμητο πλήθος τών Αγίων Της, πείθει κάθε καλόπιστο άνθρωπο ότι η σωτηρία είναι προσιτή σέ κάθε άνθρωπο, αρκεί νά τήν ποθήσει.

Αλλά, εάν γιά τόν άνθρωπο τού παρόντος αιώνος η χαρά τών Χριστουγέννων έχει ευρύτερο καί ουσιαστικώτερο περιεχόμενο, τό πλήρωμα αυτής τής χαράς τό γεύεται μόνο ο πιστός άνθρωπος, αυτός πού βιώνει καθημερινά τό μυστήριο τής σωτηρίας εντός τών κόλπων τής αγίας μας Εκκλησίας.

Ο πιστός ζεί υπαρξιακά, όσα διακηρύττει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ως καρπούς τής Θεοφανίας: «ο τού Θεού Λόγος… επί τήν ιδίαν εικόνα χωρεί, καί σάρκα φορεί διά τήν σάρκα, καί ψυχή νοερά διά τήν εμήν ψυχήν μίγνυται, τώ ομοίω τό όμοιον ανακαθαίρων». «Μετέλαβον τής εικόνος καί ουκ εφύλαξα· μεταλαμβάνει τής εμής σαρκός, ίνα καί τήν εικόνα σώση καί τήν σάρκα αθανατίση».

Ο πιστός δέχεται μέσα στήν καρδιά του ως σπόρο τόν λόγο τού Θεού καί τόν κυοφορεί μέ υπομονή, μέ μετάνοια γιά τά προηγούμενα ανομήματά του, μέ πίστη αδιάσειστη στήν σωστική δύναμη τού θείου σπόρου. Αυξάνει τόν θείο σπόρο μέ τήν φωτιστική έλλαμψη τού Αγίου Πνεύματος καί τήν αγία ζωή του καί θεοποιείται, καθώς γίνεται σύσσωμος μέ τόν Δεσπότη Χριστό διά τής αξίας μεταλήψεως, κατά τό μυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας τού σαρκωθέντος Θεού.

Η καρδιά τού πιστού μεταβάλλεται έτσι σέ Σπήλαιο καί Φάτνη καί εντός αυτής τελεσιουργείται μία γέννηση πνευματική. Ιδού πώς περιγράφει τήν πνευματική αυτή γέννηση ο Συμεών ο Νέος Θεολόγος: «Διότι άλλη είναι η ένσαρκη καί άφραστη γέννηση τού Θεού Λόγου από τήν Παρθένο καί άλλη πού συντελείται σέ μάς πνευματικώς. Εκείνη γεννώντας ένσαρκο τόν Υιό καί Λόγο τού Θεού απεργάστηκε στήν γή τό μυστήριο τής αναπλάσεως τού ανθρωπίνου γένους μας καί τήν σωτηρία όλου τού κόσμου, πού είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός καί Θεός, αυτός πού ένωσε στόν εαυτό του τά διεστώτα καί εξάλειψε τήν αμαρτία τού κόσμου.

Ενώ αυτή (πού συντελείται σέ μάς) γεννώντας εν Αγίω Πνεύματι τόν Λόγο τής γνώσεως τού Θεού, απεργάζεται ακατάπαυστα στίς καρδιές μας τό μυστήριο τής ανακαινίσεως τών ανθρώπινων ψυχών καί τήν κοινωνία καί ένωση μέ τόν Θεό Λόγο…»
Αυτό τό πλήρωμα τής «χαράς τής μεγάλης», πού αποτελεί τόν αναφαίρετο θησαυρόν τών Αγίων, επεύχομαι σήμερον στούς συμπρεσβυτέρους, συνδιακόνους καί συμμοναστές καί σε καθέναν από εσάς τούς αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς καί τέκνα εν Κυρίω.

Χρόνια πολλά καί ευλογημένα
Ευχέτης σας πρός τόν Τεχθέντα Κύριό μας

Ο Μητροπολίτης
Ο Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού καί Μαραθώνος Κύριλλος