You are currently viewing Δισαρχιερατικό Μνημόσυνο του Μητροπολίτη Κορίνθου Παντελεήμονος

Δισαρχιερατικό Μνημόσυνο του Μητροπολίτη Κορίνθου Παντελεήμονος

Όπως είχε εξαγγείλει ο Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος ετελέσθη την Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021, εις τον Καθεδρικόν Ι. Ναόν του Απ. Παύλου, στην Κόρινθο, δισαρχιερατικό συλλείτουργο υπό του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Διονυσίου και του Βοηθού Επισκόπου και Πρωτοσυγκέλλου  της Ι. Μητροπόλεως μας αγίου Κεγχρεών κ. Αγαπίουσυνιερουργούσης πλειάδος Πρεσβυτέρων, που εχειροτονήθησαν υπό του μακαριστού Μητροπολίτου Κορίνθου κυρού Παντελεήμονος Καρανικόλα, και των Διακόνων, επί τη συμπληρώσει 15/ετίας από την εις Κύριονεκδημία του αοιδίμου κυρού Παντελεήμονος και ετελέσθη Ι. Μνημόσυνονυπερ αναπαύσεως της ψυχής αυτού ως και των ψυχών των Αρχιερέων Γερασίμου Ράλλη – Σπανού, Γερασίμου Παπαδοπούλου, Γερασίμου Φωκά και ΚλήμεντοςΚοτσομύτη.

Με την εντολή του Σεβ. Ποιμενάρχου μας λόγονεξεφώνησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, ο οποίος με καλλιέπεια ικανήν ανεφέρθη στην προσωπικότητα του αοιδίμου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρού Παντελεήμονος τονίζοντας: «…Το ότι ο αοίδιμος υπήρξεν τω όντι μέγας και το ότι δια πολλών και ποικίλων προσόντων ήτο πεπροικισμένος δεν θα το κάμω εγώ γνωστόν. Οι πολλές διακρίσεις του, τα παράσημά του, εξόχως δε η ανακήρυξις του, το έτος 1991, εις επίτιμον Διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών μαρτυρούν περί της προσωπικότητός του και του έργου του του Εκκλησιαστικού, Θρησκευτικού, Εθνικού, Αντιαιρετικού, Συγγραφικού, Ποιμαντικού, Κοινωνικού, Κηρυκτικού, Ιστορικού, Πολιτιστικού, Αγιολογικού, κυρίως όμως Πατερικού και Κανονικού … Δια την ευρυτέρανακτινοβολίαντης προσωπικότητός του, μετασχηματισθείσα αύτη εις καρποφόρονπνευματικήνδιακονίαν του λαού της Κορινθίας, δια τον οποίον υπήρξενπρότυπον Εκκλησιαστικού ηγέτου και πνευματικού ανθρώπου, ως και δια το ακατάβλητονΕκκλησιαστικόν φρόνημά του, δια του οποίου ανεδείχθη εις εξέχουσα φυσιογνωμία, όχι μόνον της Ελλαδικής, αλλά και της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας η αδέκαστος ιστορία θέλει αναφέρει.

Η ταπεινότης μου τούτο θέλει να προσθέση μόνον ότι τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθης, μακάριε πάτερ, τον δρόμον τον ευθύντετέλεκας, την πίστιντετήρηκας! Λάθη έκαμνες, όπως κάθε θνητός. Δεν απεθαρρύνθης, δεν εδειλίασες, δεν απελπίσθης, ούτε ηδημόνησες, όταν τα βέλη της διαβολής έπληττον την φαινομενικώς «σκληράν» αλλά πραγματικώς «ευαίσθητον» καρδίαν σου … Εάν σε παρεπικράναμεν, Δεσπότη μας, ταπεινώς ζητούμενσυγγνώμην. Σήμερον ημείς είμεθα τα τέκνα σου, οι αδελφοί σου, οι οικείοι και φίλοι, δεν σε έχομενέμπροσθέν μας να σ᾿ εναγκαλισθώμεν, όμως δια του μνημοσύνου τούτου, που η αγαπώσα καρδία του διαδόχου σου ώρισεν, και τον ευχαριστούμεν και πάλιν, αποδίδομέν σοι τον πρέποντα φόρον τη λαμπούση αρετή σου και δράσει σου.

Απήλθες αφ᾿ ημών, Δέσποτά μας, τοσαύτα φέρων μεθ᾿εαυτού, όσα ηλέησες, όσα ηυχήθης, όσα εχορήγησες, όσα εν τω βίω τούτωαγαθά ελειτούργησες … Νυν δε αποδώσωμεν τω Κυρίω τας ευχάς ημών υπέρ της ψυχής του συγκαλέσαντος ημάς εις το μνημόσυνον αυτού, αοιδίμου πατρός και Δεσπότου Παντελεήμονος του Καρανικόλα, αναβοήσαντες ομοφώνως: Συ Χριστέ βασιλεύ ουράνιε, δομήτορ της Εκκλησίας τον μεταστάντα πιστόνλάτριν καιγνήσιον ποιμένα της Εκκλησίας σου ανάπαυσον εν χώρα ζώντων, εν σκηναίς δικαίων και αξίωσον αυτόν μακαρίας μνήμης, αιωνίου αναπαύσεως και τηςαλήκτου και ανεκφράστου εν Σοίμακαριότητος … Αμήν!»

Πριν το Ι. Μνημόσυνο ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιοςέλαβε τον λόγον και αναφέρθηκε στην Ευαγγελική υποχρέωσιν «του αποδιδόναι τας αμοιβάς τοις προγόνοις». Τούτου ένεκα καθώς συμπληρώνονται εφέτος 15χρόνια από την εκδημία του αειμνήστου Προκατόχου μου ωρίσαμεν το Ι. Μνημόσυνο του εις στενόνΕκκλησιαστικόνκύκλον με την προσευχητική παρουσία των υπό του μακαριστού χειροτονηθέντων Πρεσβυτέρων και, ενώ δεν απεστείλαμεν προσκλήσεις, την μνήμη του τιμά με την παρουσία του και ο Δήμαρχος της πόλεως κ. Βασίλειος Νανόπουλος, ως εκπρόσωπος του τιμήσαντος τον αείμνηστον Δήμου Κορινθίων με το χρυσούνμετάλλιον της πόλεως, ως και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πετρίτσης. Ανέφερθη επίσης στα έως σήμερον Εγκόλπια ημερολόγια της Ι. Μητροπόλεως τα αφιερωμένα στους αοιδίμους προκατόχουςτου Δαμασκηνόν Παπανδρέου, Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, και ΠροκόπιονΤζαβάραν, ενώ εξήγησε ότι, λόγω της συμπληρώσεως, το έτος 2022, 100 χρόνων από την Μικρασιατικήνκαταστροφήν, δεν θα αφιερωθή το εφετινόνεγκόλπιονημερολόγιον εις τον αείμνηστονΠαντελεήμονα Καρανικόλααλλά με άλλην ευκαιρίαν θα γίνη τούτο.

Τέλος ευχαρίστησε και τον ομιλήσαντα άγιον Κεγχρεών, εψάλη δε εις επισφράγησιν του Ι. Μνημοσύνου η φήμη του αοιδίμου με απόληξιν όχι «εις πολλά έτη» αλλ᾿ «αιωνία η μνήμη».