You are currently viewing Η ΠτΔ στην Χίο και τον Μητροπολίτη Μάρκο

Η ΠτΔ στην Χίο και τον Μητροπολίτη Μάρκο

Εις τήν Χίον ευρέθη τήν Κυριακήν 16ην Μαΐου 2021 η Εξοχωτάτη Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, προκειμένου νά τιμήση τούς υπέρ τής Πίστεως καί Πατρίδος σφαγιασθέντας υπό τών Τούρκων κατά τήν φοβεράν τής Χίου σφαγήν τό 1822 εις τό μεσαιωνικόν καστροχώριον Ανάβατος.

Η κ. Πρόεδρος προσήλθεν εις τόν Ιερόν Ναόν Ταξιάρχου Αναβάτου, εις τόν οποίον τήν υπεδέχθη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών καί Οινουσσών κ. Μάρκος μετά τού Ιερού Ευαγγελίου.

Η κ. Πρόεδρος ησπάσθη τό Ιερόν Ευαγγέλιον καί αντήλλαξεν μετά τού Χίου Ποιμενάρχου τόν Αναστάσιμον Χαιρετισμόν «Χριστός Ανέστη!», «Αληθώς Ανέστη!».

Εν συνεχεία, ετελέσθη Μνημόσυνον τών ηρώων τής σφαγής τής Χίου εις τό πέρας τού οποίου ο Σεβασμιώτατος Χίου είπεν: «Εξοχωτάτη Κυρία Πρόεδρε τής Δημοκρατίας, Χριστός Ανέστη!

Μέ αισθήματα αναστάσιμης χριστιανικής αγάπης καί ακριτικής ελληνικής περηφάνειας σάς υποδεχόμεθα στά ανατολικά θαλάσσια σύνορα τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στό νησί μας, τό νησί τών Αγίων καί τών ηρώων, τού Ομήρου καί τού Κοραή, τών μαστιχοφόρων σχίνων καί τής πρυτανευούσης ανά τήν οικουμενην ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας καί σάς προσφέρουμε ως αντίδοτο τής τιμής ένα καλάθι μέ άγρια φυτά από τήν ελληνική νησίδα τής Παναγιάς, ενός από τά 46 νησιά καί βραχονησίδες τής Ιεράς Μητροπόλεώς μου, επί τών οποίων η Ελλάς είχε απ αιώνων, έχει καί θά έχει έως τής συντελείας τών αιώνων απαράγραπτα αποκλειστικά κυριαρχικά εθνικά δικαιώματα».

Μετά τάς εκδηλώσεις εις τόν Ανάβατον, η κ. Πρόεδρος τής Δημοκρατίας επεσκέφθη τόν Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.

Τήν υπεδέχθη κρουομένων τών κωδώνων ο Σεβασμιώτατος Χίου μετά τού Προϊσταμένου τού Ιερού Ναού Αιδεσιμωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ιωάννου Μουσά, τού Ιερολογιωτάτου Αρχιδιακόνου κ. Αποστόλου Λάρδα καί τών Μελών τού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Βεργίνα, κ. Ιωάννου Χονδρέλη καί κ. Σπυρίδωνος Φιλιππίδου.

Παρόντες ήσαν φοιτηταί τής Κατασκηνώσεως τής Ιεράς Μητροπόλεως «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» καί μαθήτριαι εκ τής ΠΕΚΕΒ μέ εθνικήν ενδυμασίαν, αι οποίαι προσέφερον εις τήν κ. Πρόεδρον μαστίχαν Χίου καί άλλα παραδοσιακά γλυκά εντός δίσκου διακοσμημένου μέ μαστιχοφόρον σχίνον.

Ο Σεβασμιώτατος Χίου εξενάγησεν τήν κ. Πρόεδρον εις τήν έκθεσιν διά τόν Ευαγγελιστήν Μάρκον.

Μεταξύ άλλων, επαρουσίασεν εικόνα τού Αγίου αγιογραφηθείσαν τό 1831 από τόν Ματθαίον Λεγάτον, Σταυρόν καί Εγκόλπιον εκ τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, παράσημον τού Αλεξανδρινού Θρόνου, μέ τόν λέοντα τού Αγίου Μάρκου, φωτογραφίαν ανεκδότων Κανόνων εκ τών Κωδίκων τού Σινά, τά οποία ήρχισεν νά εκδίδη από πέρυσιν ο Σεβασμιώτατος, βιβλία Καθηγητών τού Πανεπιστημίου τού Χάρβαρντ, μετάφρασιν τού Κατά Μάρκον Ευαγγελίου εις ιαμβικόν μέτρον καί χιακήν διάλεκτον, αγιογραφηθέντα καί κεντημένα επιγονάτια, δίσκους κ.ά.

Κατά τήν ξενάγησιν, ο Σεβασμιώτατος Χίου προέβη εις θεολογικόν, φιλολογικόν, φιλοσοφικόν, γλωσσολογικόν καί αισθητικόν σχολιασμόν τών εκθεμάτων, γεγονός τό οποίον ικανοποίησεν τήν Εξοχωτάτην.

Πρός τούτοις, ο Χίος Ιεράρχης ανεφέρθη εις τήν Ιστορίαν τού Ιερού Μητροπολιτικού Ναού καί επαρουσίασεν καί άλλα ιερά σεβάσματα εν αυτώ: Τίμια Λείψανα Αγίου Ισιδώρου, Αποστόλου Θωμά, Εθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου, θυμάτων σφαγής εκ τής Ιεράς Μονής Αγίου Μηνά, επιτραχήλιον Ιερομάρτυρος Γρηγορίου τού Ε΄, άμφια Αγίου Νεκταρίου καί κείμενον μεθ υπογραφής τού Αγίου, ο οποίος εχειροτονήθη Διάκονος εις τόν Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.

Κατά τήν αποχώρησιν τής κ. Προέδρου ο Σεβασμιώτατος τής εδώρισεν μίαν Καινήν Διαθήκην καί σειράν εκδόσεων τής Ιεράς Μητροπόλεως, όπως τά Φιλολογικά, τά Πρακτικά Συνεδρίου Αγίου Αγγελή, τά Πρακτικά Συνεδρίου Κωνσταντίνου Αμάντου εν συνεργασία μετά τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών καί άλλα, καθώς καί τό λογότυπον τής Ιεράς Μητροπόλεως διά τήν 200ήν Επέτειον από τής ενάρξεως τού Ιερού Αγώνος τής εθνικής παλιγγενεσίας, γεγονός τό οποίον έδωσεν τήν ευκαιρίαν εις τήν κ. Πρόεδρον νά αναφερθή δι ολίγων εις τήν σημασίαν τών κειμένων.

Κατά τήν επίσκεψιν τής κ. Προέδρου εις τήν έκθεσιν περί τού Ευαγγελιστού Μάρκου εις τόν Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου παρευρέθησαν εκπρόσωποι τών Πολιτικών καί Στρατιωτικών Αρχών