Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος καὶ ἡ Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν στην Αγία Φωτεινή Σμύρνης

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος καὶ ἡ Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν στην Αγία Φωτεινή Σμύρνης

Γνωρίζεται εἰς τὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καὶ εἰς πάντα φιλακόλουθον, ὅτι τὴν Παρασκευήν, 16ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ψαλήσεται ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Φωτεινῆς Σμύρνης ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου(ὥρα ἐνάρξεως 16:00), ὁ ὁποῖος, τὴν ἑπομένην, Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου, 17ην ἰδίου, θὰ προστῇ τῆς τελεσθησομένης Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας (ὥρα ἐνάρξεως 09:00).

Ἐπίσης, ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Βαρθολομαῖος θὰ ἱερουργήσῃ καὶ τὴν ἑπομένην, Κυριακήν, 18ην ἰδίου, Ε΄ τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας (ὥρα ἐνάρξεως 09:00), θέλει δὲ χοροστατήσει τόσον κατὰ τὸν Μέγαν Ἑσπερινὸν τῆς προτεραίας, Σαββάτου, 17ης ἰδίου, (ὥραν 17:00), ὅσον καὶ κατὰ τὸν τελευταῖον ΣΤ΄ Κατανυκτικὸν Ἑσπερινόν, τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 18ης ἰδίου (ὥραν 17:00).