Αποχαιρετισμός σ’ έναν αδελφικό φίλο…

Αποχαιρετισμός σ’ έναν αδελφικό φίλο…

Του Αντωνίου Γ. Ζαμπέλη*

 

Σίφνος, 1η  Μαρτίου 2021

  Σήμερον ἀνεχώρησε γιά τήν  Ἂνω Ἰερουσαλήμ ἐγκαταλείποντας τήνστρατευομένη Ἐκκλησία γιά τήν Θριαμβεύουσα ὁ πνευματικός ἀδελφόςμου, ὁ Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου, Ὑπέρτιμος καί ἚξαρχοςΜακεδονίας, κυρός Ἐμμανουήλ.

Ὁ μακαριστός Ἐμμανουήλ ὑπῆρξε α) ἐξαίρετος κληρικός παλαιᾶςκοπῆς, μέ βαθειά γνώση τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς παραδόσεως καί τοῦΒυζαντινοῦ Τυπικοῦ, β)  ἂριστος διδάσκαλος τῆς Θεολογίας στήνδευτεροβάθμια ἐκπαίδευση γιά ἂνω τῶν τριάκοντα ἐτῶν καί γ)  ἱκανότατος διοικητικός ἡγήτωρ ἒχοντας διατελέσει ἐπί εἰκοσαετίαν ὡςΔιευθυντής Γυμνασίου καί Λυκείου καί μετέπειτα ἐπί μίαν δωδεκαετίανὡς διοικητικός καί πνευματικός προϊστάμενος τῆς θεοσώστουΜητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου .

  Ὡς κληρικός ὑπῆρξε πάντοτε πλησίον τοῦ ποιμνίου του παρέχοντας λόγους ἀλλά καί ἒργα παρηγορίας καί ὑποστηρίξεως τοῦ ἀνθρωπίνουπόνου καί ἐμπλουτισμοῦ τῆς πνευματικῆς πενίας. Ὡς Ἱεροκήρυκαςἐδίδαξε τόν Θεῖο Λόγο μέ ἀπαράμιλλο σθένος, θᾶρρος καί παρρησία. ὩςἛλλην πατριώτης, ὑπεστήριξε μέ τους λόγους του τά Ἐθνικά Δίκαια καίμετέδωσε στούς μαθητές του τήν ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα καί τόν σεβασμό στούς πρεσβυτέρους.

  Ὡς ἁπλός ἂνθρωπος ἀγάπησε καί ἀγαπήθηκε ἀπό τήν πλειονότητα τῶνἀνθρώπων μέ τούς ὁποίους συνανεστράφη διότι ἐξετίμησαν την ἁπλότητατοῦ χαρακτῆρος καί τήν παιδική του καρδία ἡ ὁποία χωροῦσε τίς ἰδιαιτερότητες  τοῦ καθενός ἀδιαπραγμάτευτα.

  Ὑπῆρξε ἂδολο ἀρνίο καί ὁδηγήθηκε πολλές φορἐς στό θυσιαστήριο τῆςἐκκλησιαστικῆς ἀνθρωποφαγίας μέ χαρακτηριστικότερη τήν «παρ’ ὁλίγον» ἐκλογή του στήν Μητρόπολη Σύρου τό 2001 καἰ ὃσαἐπηκολούθησαν αὐτήν.

Παρ’ ὃλο πού ἐγνώριζε ἐπακριβῶς τά διεστῶτα ἐκείνης τῆς ἐκλογῆς, δένἠθέλησε νά τραβήξη τήν ὑπόθεση στά ἂκρα καί ὑπέμεινε στωϊκά τόνχλευασμό καί τήν κοροϊδία τοῦ περιγύρου τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου καθώς καί τήν χαλαρή ὑποστήριξη τοῦ πνευματικοῦ του πατρός καί νῦνἈρχιεπισκόπου. Βεβαίως, ἒφερε βαρέως τήν μή σθεναρή στάση τοῦ τότε Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας καθώς καί τήν μετἐπειτα στάση του ἀλλά ὁ Θεός ηὐδόκησε νά τοῦ ἁπαλύνη τόν ψυχικό του πόνο, ἐκλέγοντάςτον τό 2009 μέσω τῆς ψήφου τῆς Ἱεραρχίας, Μητροπολίτη Πολυανῆς, Κιλκισίου καί Ὡραιοκάστρου.

  Ἀπεδέχθη τήν ἐκλογή του ὡς Θεῖον δῶρον, παρ’ ὃλα τά προβλήματα τῆςΜητροπόλεως τήν ὁποίαν θά διεποίμανε ὃπως ἡ μακρά ἀπουσίαδιαποιμάνσεως ἀπό τόν προκάτοχό του, ἡ ἀποκοπή μέρους τῆςΜητροπολιτικῆς του Ἐπικρατείας ἀπό τήν προσωποπαγῆ Μητρόπολη Γουμενίσσης , ἡ ἀπουσία ἱκανοῦ ἱερατικοῦ καί διοικητικοῦ στελεχιακοῦδυναμικοῦ καί πολλά ἂλλα τά ὁποῖα προσεπάθησε στό μέτρον τοῦδυνατοῦ νά τά θεραπεύση.

Ἐφάνη γενναιόδωρος καί εὐεργέτης τοῦ συνεπισκόπου του Δημητρίου ὁ ὁποῖος ἐταλαιπωρεῖτο ἐπί ἒτη ὡς ἐμπερίστατος Μητροπολίτης προσωποπαγοῦς Μητροπόλεως καί μέ τήν συνδρομή του ἀπεκατεστάθηπλήρως καί ἐξυψώθη ὡς κανονικός Μητροπολίτης στήν ἙλλαδικήἘκκλησία.

    Ὡς φίλος, ὑπῆρξε πάντοτε εἰλικρινής, εὐπροσήγορος καί καρδιακός συνομιλητής ἓτοιμος νά συνδράμη ὃποτε τοῦ ἐζητεῖτο. Ἒπραττε τόσωστόν , το δίκαιον καί τό ὁρθόν ἀδιαφορώντας γιά τίς συνέπειες τῆςἀμετροέπειας τῶν ἀνθρώπων.

   Διά ὃλα ὃσα ἐζήσαμε μαζί καί διά τήν ἐν γένει στάση ζωῆς του, δεόμεθα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του καίὑπέρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτῶ πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιον τε καί ἀκούσιον. Ἃς ἀναπαυθῆ ἡ ψυχή του ἐν τόπω φωτεινῶ καί χλοερῶ ἒνθαἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καί στεναγμός καί ἂς συγχωρῆ αἰωνίως ὃσους τοῦἐπροξένησαν τά ἐπίγεια δεινά γνωρίζοντας ὃτι ἒστιν οὖν δίκης ὀφθαλμόςὃς τά πανθ’ ὁρᾶ  καί ὃτι φθόνος ἓλκος ἐστί τῆς ἀληθείας.

Καλόν Παράδεισο , ἀδελφέ μου Ἐμμανουήλ.

*Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Οἰκονομολόγος, τ. Γενικός Διευθυντής τῶν Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆςἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος