You are currently viewing Η Ιερά Σύνοδος για τα υγειονομικά μέτρα των Ναών την εορτή των Θεοφανείων

Η Ιερά Σύνοδος για τα υγειονομικά μέτρα των Ναών την εορτή των Θεοφανείων

Πρός

τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ἐν συνεχείᾳ τῶν Ἀποφάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων, καί κατόπιν τῆς σημερινῆς προσωπικῆς συναντήσεώς μου μετά τοῦ Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη εἰς τό περιθώριον τῆς τελετῆς ὁρκωμοσίας τῶν νέων μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἐθεώρησα ἀπαραίτητον νά σᾶς ἀποστείλω τήν παροῦσαν, προκειμένου νά σᾶς ἐνημερώσω καί νά ζητήσω τήν πολύτιμον συνδρομήν σας εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῆς ὡς μή ὤφειλε προκυψάσης δυσκόλου καταστάσεως εἰς τήν ὁποίαν εὑρέθημεν αἰφνιδιαστικῶς ἅπαντες.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς συναντήσεώς μας ἐπεσήμανα πρός τόν Κύριον Πρωθυπουργόν ὅτι ἄστοχες ἐνέργειες καί ἐπιπόλαιαι κινήσεις ὡς πρός τήν παρουσίαν τῶν πιστῶν μας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς κατά τήν Ἡμέραν τῶν Θεοφανείων, ὡδήγησαν τά πράγματα εἰς «ἀδιέξοδον».

Αἱ συνθῆκαι εἰς τάς ὁποίας εὑρισκόμεθα, ὅμως, ἀπαιτοῦν συνετήν ἀντιμετώπισιν, λεπτούς χειρισμούς καί προσπάθειαν ἐξόδου ἀπό τήν ὅποιαν δυσκολίαν. Διά τοῦτο καί ἐζήτησα τήν καθιέρωσιν τακτικῶν συναντήσεων συνεργασίας Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί μάλιστα εἰς ἀνώτατον ἐπίπεδον, προκειμένου τά ἀπασχολοῦντα τάς σχέσεις μας ζητήματα νά διευθετῶνται μέ ἄμεσον καί ἀποτελεσματικόν τρόπον.

Εἶναι ἀπολύτως ἀληθές ὅτι ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς πανδημίας συμπορεύεται μετά τῆς Πολιτείας εἰς τόν ἀγῶνα διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας, ἔχουσα ὑψηλόν αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων καί εὑρισκομένη εἰς τήν πρώτην γραμμήν τοῦ κοινοῦ αὐτοῦ ἀγῶνος.

Ἔχων κατά νοῦν αὐτήν τήν ὁμόθυμον στάσιν τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν Ποιμένων Αὐτῆς, ἐπιθυμῶ νά ζητήσω ἀπό τήν Σεβασμιότητά σας τήν αὐστηράν τήρησιν τῶν ὑγιειονομικῶν μέτρων, τά ὁποῖα ἀπεφασίσθησαν ὑπό τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων καί ἀπεστάλησαν ὑμῖν ἤδη διά τῶν ὑπ᾿ ἀριθ. 3032/15.12.2020 καί 3034/4.1.2021 Συνοδικῶν Ἐγκυκλίων.

Τά μέτρα αὐτά, τά ὁποῖα, ὡς γνωστόν, ἐνομοθετήθησαν κατόπιν σχετικῆς εἰσηγήσεως τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Προστασίας Δημόσιας Ὑγείας κατά τοῦ κορωνοϊοῦ covid-19 τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, προβλέπουν ὅτι ἡ παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Να-ῶν ἐπιτρέπεται μέ ὑποχρεωτικήν χρῆσιν προστατευτικοῦ καλύμματος προσώπου (ὑφασματίνης μάσκας) καί πρέπει νά εἶναι σύμφωνος πρός τήν ἀναλογίαν τοῦ ἑνός (1) προσώπου ἀνά δεκα-πέντε (15) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν δύο (2) μέ-τρων μεταξύ των, μέ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ἀριθμόν πιστῶν εἰς μικρούς Ναούς τά εἴκοσι πέντε (25) πρόσωπα καί εἰς κεντρικούς Ἱερούς Ναούς (Μητροπολιτικούς κλπ.) τῶν Ἐνοριῶν πόλεων καί χω-ρίων τά πεντήκοντα (50) πρόσωπα, παρακαλῶ, συμφώνως πρός τήν σχετικήν Ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, νά τηρηθοῦν ἄνευ οὐδεμίας παρεκκλίσεως.

Ἐπί πλέον, καί δεδομένων τῶν συνθηκῶν, καθίσταται ἀπολύτως ἀπαραίτητος ἡ μετά λιτότητος καί ἁπλότητος τέλεσις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἑορτῆς, συμφώνως πρός τό ἦθος καί τήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί μέ τήν μεγίστην κατά τό δυνατόν συντομίαν, διά τόν προφανῆ λόγον τῆς ἀποφυγῆς πολυώρου συγχρωτισμοῦ τῶν πιστῶν.

Θεωρῶ ἀναγκαῖον νά ἐπαναλάβω πρός ὅλους ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε, καί ἡ Ἀπόφασις αὐτή τοῦ Ἀνωτέρου Διοικητικοῦ Ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας μας πρέπει νά τηρηθῇ μετ᾿ εὐλαβείας καί πνεύματος πειθαρχίας ἀπό ὅλους μας ἀνεξαιρέτως, ὅτι κατά τήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων ὁ Μέγας Ἁγιασμός μέ τόν καθαγιασμόν τῶν ὑδάτων θά τελεσθῇ ἐντός τῶν Ἱ-ερῶν Ναῶν καί δέν θά πραγματοποιηθοῦν Λιτανεῖαι, πομπαί ἤ καί τελεταί εὐλογίας τῶν ὑδάτων ἐκτός τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Βάσει αὐτῆς τῆς Ἀποφάσεως, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐξουσιοδότησε τήν ταπεινότητά μου ὅπως ἐκ προσώπου τοῦ σώματος τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, τῶν εὐλαβῶν Κληρικῶν καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων, μεταβῶ δίχα πομπῆς καί παρατάξεως καί ἄνευ τῆς παρουσίας πιστῶν εἰς θαλάσσιον χῶρον ἵνα εὐλογήσω μετά τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τά ὕδατα τῆς Πατρίδος μας.

Ἐπειδή, ὅμως, ἐπιθυμῶ νά δώσω πρῶτος τό καλόν παράδειγμα πρός ὅλους καί τό μήνυμα ὅτι ὅλοι ὀφείλουμε νά εἴμεθα προσεκτικοί καί νά εὑρίσκωμεν λύσεις εἰς τά ἀδιέξοδα, σᾶς γνωρίζω ὅτι δέν θά κάμω χρῆσιν αὐτῆς τῆς ἐξουσιοδοτήσεως.

Ἀνέθεσα, ὅμως, ἤδη εἰς Πρεσβύτερον – Κληρικόν νά λάβῃ ἐκ τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί αὔριον εἰς μή ἀνακοινωτέαν ὥραν καί τόπον νά ρίψῃ τόν Ἁγιασμόν καί τόν Τίμιον Σταυρόν εἰς τά θαλάσσια ὕδατα καί νά ἁγιασθοῦν «τῇ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ καὶ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», ὥστε καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου νά «λαμπαδοφεγγήσῃ πᾶσα ἡ κτίσις ἄνωθεν».

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Κατακλείων τήν παροῦσαν, καί ἀφοῦ ζητήσω καί πάλιν τήν αὐστηράν καί μετά προσοχῆς ἀκριβῆ τήρησιν πασῶν ἀνεξαιρέτως τῶν ἀνωτέρω Ἀποφάσεων, ἐπιτρέψατέ μου νά σᾶς ἐπισημάνω, ὡς ἀπολύτως ἀπαραίτητον, τήν ἀνάγκην διά τήν διατήρησιν τῆς μεταξύ μας ἑνότητος, τήν ὁποίαν καί ἐσεῖς ἀντιλαμβάνεσθε καί διά τοῦτο δέν πρέπει ἐπ᾿ οὐδενί λόγῳ νά διαρραγῇ.

Γνωρίζετε ὅτι «πολλοί κυκλόθεν οἱ ἐχθροί ἡμῶν», οἱ ὁποῖοι ἐπιζητοῦν ἀφορμήν διά νά στρέψουν «βέλη» ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί νά τήν καταστήσουν ἐν πολλοῖς «ὑπεύθυνον» τῆς διασπορᾶς τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἀσφαλῶς καί δέν θά ἀναλάβουμε εὐθύνας, αἱ ὁποῖαι οὔτε ἀνήκουν, οὔτε ἀναλογοῦν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τά μέλη Της, Κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἀγωνιζόμεθα νά ἐπιδεικνύωμεν «Πνεῦμα σοφίας, Πνεῦμα συνέσεως, Πνεῦμα φόβου Θεοῦ» ἔναντι τῶν συνανθρώπων μας καί ἰδιαιτέρως τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ.

Ἐπί πλέον, ὅπως συχνάκις ἔχω ἐπισημάνει, θεωρῶ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητος, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἰδίως κατ᾿ αὐτάς τάς κρισίμους διά τήν Πατρίδα μας στιγμάς, ἡ διαρκής, ἀνοικτή καί εἰλικρινής συνεργασία καί ἐπικοινωνία Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί μάλιστα εἰς τό ἀνώτατον δυνατόν ἐπίπεδον. Ἡ ἐπικοινωνία ταύτη Πρωθυπουργοῦ καί Ἀρχιεπισκόπου μόνον καλούς καρπούς διά τό Ἔθνος μπορεῖ νά φέρῃ καί τοῦτο ἀκριβῶς ἐπεσήμανα, κατά τήν σημερινήν συνάντησίν μας, καί εἰς τόν κ. Πρωθυπουργόν.

Εὐχόμενος τό φῶς τοῦ ἐπιφανέντος Κυρίου μας νά σημειωθῇ ἐπί πάντας ἡμᾶς, κατασπάζομαι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ καί διατελοῦμεν μετ᾿ ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος