Ειδική ευχή του Μάνης Χρυσοστόμου σε όσους νοσηλεύονται σε ΜΕΘ

Ειδική ευχή του Μάνης Χρυσοστόμου σε όσους νοσηλεύονται σε ΜΕΘ

Του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ ‘

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, Ύψιστε καί Υπεράγιε, Υπεράγαθε καί Πολυεύσπλαχνε, Ιατρέ τών ψυχών καί τών σωμάτων ημών, Σύ, ο τάς ασθενείας ημών απόνως βαστάζων καί τάς νόσους ημών λαμβάνων, Σύ, ο γιγνώσκων τό καλόν καί τό φθαρτόν τών σωμάτων ημών, Σύ οίδας τήν λοιμώδη ταύτην νόσον, τήν επιπεσούσαν ως βάσανον, πληγήν καί μάστιγα, πόνον καί δάκρυα φέρουσαν τοίς ανθρώποις, ου μήν αλλά καί απορίαν, αμηχανίαν, φόβον καί αγωνίαν εν ταίς καρδίαις ημών. Αυτός, Κύριε ο Θεός ημών, δεόμεθά Σου, Ευσυμπάθητε καί Πολυέλεε καί Φιλάνθρωπε, δώρησαι τήν ίασιν τώ δούλω σου τούτω () τώ ευρισκομένω εν τή δεινοτάτη ταύτη θέσει, τής διασωληνώσεως εν τή Μονάδι Εντατικής Θεραπείας. Απόστειλον φύλακα άγγελόν Σου, παρά τή κλίνη, εν ή κατάκειται. Πράϋνον τόν πόνον, σβέσον τόν πυρετόν, δός άνεσιν τή αναπνοή εν τοίς πνεύμοσιν αυτού. Ναί, Κύριε, απάλλαξον τόν δούλον Σου, τή αγαθότητί Σου καί τή ευσπλαχνία Σου εκ τής λοιμικής ταύτης νόσου καί ανάστησον αυτόν από κλίνης οδυνηράς, χορηγών αυτώ θεραπείαν καί αγαθήν επάνοδον εις τήν οικίαν αυτού. Ενίσχυσον δέ τή κραταιά Σου δυνάμει άπαν τό ιατρικόν καί νοσηλευτικόν προσωπικόν, εν τή υπηρεσία αυτού.

Ναί, Δέσποτα, μόνε Αγαθέ, επάκουσον τής δεήσεως ημών καί παραμύθησον ημάς, ίνα απαύστως μεγαλύνωμεν καί δοξάζωμεν τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά Σου. Ότι σόν εστιν τό ελεείν καί σώζειν ημάς, Χριστέ ο Θεός ημών καί Σοί τήν δόξαν καί ευχαριστίαν καί προσκύνησιν αναπέμπομεν, σύν τώ ανάρχω Σου Πατρί καί τώ Παναγίω καί Αγαθώ καί Ζωοποιώ Σου Πνεύματι,νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.