You are currently viewing Βεροίας Παντελεήμων : ”Έχουμε χρέος να ακολουθούμε το παράδειγμα της ζωής των Αγίων Αποστόλων”

Βεροίας Παντελεήμων : ”Έχουμε χρέος να ακολουθούμε το παράδειγμα της ζωής των Αγίων Αποστόλων”

Την Τρίτη 30 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἐάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς ἔχητε ἐν Χριστῷ ἀλλ᾽ οὐ πολλούς πατέρας· ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ διά τοῦ εὐαγγελίου ἐγώ ὑμᾶς ἐγέννησα».

Στόν ἀπόηχο τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει σήμερα τή σύναξη τῶν ἁγίων δώδεκα ἀποστόλων καί μαθητῶν τοῦ Κυρίου μας.Τιμᾶ ὅλους ἐκείνουςοἱ ὁποῖοι κήρυξαν τό εὐαγγέλιο στόν κόσμο, ἀναγέννησαν τούς ἀνθρώπους διά τοῦ ἁγίου βαπτίσματος καί τούς ἔκαναν τέκνα τοῦ Θεοῦκαί κληρονόμους τῆς βασιλείας του.

Πατέρες πνευματικοί τῶν πιστῶν, λοιπόν, οἱ ἀπόστολοι, πατέρες πνευματικοί τῆς Ἐκκλησίας, πατέρες πνευματικοί τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς πού εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.Γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἕνα ἔργο προσωπικό, δέν εἶναι ἔργο ἑνός ἀνθρώπου, εἴτε αὐτός εἶναι ἱερέας εἴτε ἀρχιερέας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Καί δέν εἶναι ἁπλῶς δική του, ἀλλά εἶναι τό σῶμα του, εἶναι ἡ θεανθρώπινη παρουσία του πού ἐπεκτείνεται ἀνά τούς αἰῶνες μέσα στόν κόσμο γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Εἶναι τό γεώργιό του, μέσα στό ὁποῖο οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ἔσπειραν τόν σπόρο τοῦ θείου λόγου του, τόν πότισαν μέ τόν τίμιο ἱδρῶτα τους καί ἀγωνίσθηκαν γιά νά ἀπομακρύνουν τά ζιζάνια τῶν κακοβούλων καί τῶν αἱρετικῶν πού τόν ἀπειλοῦσαν.

Οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι εἶναι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι διέτρεξαν ὅλο τόν κόσμο χωρίς νά ὑπολογίζουν οὔτε κόπους οὔτε ταλαιπωρίες οὔτε διωγμούς, οὔτε φυλακίσεις, προκειμένου νά «μαθητεύσουν πάντα τά ἔθνη» στόν λόγο τοῦ Κυρίου κατά τήν ἐντολή του καί νά τά ὁδηγήσουν στό φῶς τῆς ἀληθοῦς πίστεώς του.

Καί τό ἔργο τῶν ἁγίων ἀποστόλων συνεχίζεται καί θά συνεχίζεται ἀνά τούς αἰῶνες γιά νά ἀναγεννῶνται οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων μέσα στήν Ἐκκλησία καί νά σώζονται. Συνεχίζεται καί θά συνεχίζεται διά τῶν ἁγίων πατέρων, πού διαδέχθηκαν τούς ἁγίους ἀποστόλους, ἀλλά καί διά τῶν ἐπισκόπων καί τῶν πρεσβυτέρων, οἱ ὁποῖοι ἀνά τούς αἰῶνες καί κατά ἀποστολική διαδοχή συνεχίζουν νάλαμβάνουν τή χάρη τοῦ παναγίου Πνεύματος, πού ἔλαβαν οἱ ἀπόστολοι τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς γιά νά μπορέσουν νά εὐαγγελισθοῦν στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ πάντα τά ἔθνη.

Ἵστανται εἰς τύπον καί τόπον τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί συνεχίζουν τό ἔργο τους παιδαγωγώντας τούς ἀνθρώπους ἐν Χριστῷ καί μεταδίδοντας τή χάρη τοῦ Χριστοῦ διά τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄν ἀναλογισθοῦμε τό ἔργο τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἄν σκεφθοῦμε πῶς δώδεκα ἄνθρωποι, ἁπλοί καί ταπεινοί ἁλιεῖς οἱ περισσότεροι, χωρίς μόρφωση, χωρίς κοσμικές διασυνδέσεις, χωρίς μέσα καί ἔχοντας τίς ἀρχές καί τίς ἐξουσίες τοῦ κόσμου ἐναντίον τους, νά τούς διώκουν, νά τούς φυλακίζουν, νά τούς ὁδηγοῦν στό μαρτύριο, κατόρθωσαν νά διαδώσουν τό Εὐαγγέλιο σέ ὅλο τόν κόσμο καί νά ἑλκύσουν στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, δέν μποροῦμε παρά νά θαυμάσουμε τή θέλησή τους καί τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους, ἀλλά καί τό μεγαλεῖο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος, κατά τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦλο, «τά μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο, ἵνα τούς σοφούς καταισχύνῃ».

Διάλεξε δηλαδή ἀνθρώπους, τούς μαθητές του, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἀγράμματοι, γιά νά νικήσει μέ αὐτούς τούς σοφούς καί νά τούς καταισχύνει. Γιατί οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ἀποδείχθηκαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἱκανοί νά σταθοῦν ἐνώπιον ἐθνῶν καί βασιλέων, νά ἀνατρέψουν τά ἐπιχειρήματα τῶν σοφῶν καί τῶν ρητόρων τοῦ κόσμου καί νά ἀποδείξουν τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου πού κήρυτταν.

Μπόρεσαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά διδάξουν τούς ἀνθρώπους τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ καί νά τούς ὁδηγήσουν στή σωτηρία. Μπόρεσαν νά γίνουν πνευματικοί πατέρες ὄχι μόνο τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τους ἀλλά καί ὅλων μας.

Γι᾽ αὐτό τούς τιμοῦμε καί τούς ἐκφράζουμε τόν σεβασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη μας. Γι᾽ αὐτό καί ἔχουμε χρέος νά ἀκολουθοῦμε τό παράδειγμα τῆς ζωῆς τους καί νά προσπαθοῦμε νά μιμηθοῦμε τήν ἀγάπη τους γιά τόν Χριστό, τήν ἀποφασιστικότητά τους νά τόν ἀκολουθήσουν, τόν ζῆλο τους νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιό του, χωρίς νά ὑπολογίζουν τούς κόπους καί τίς ταλαιπωρίες πού ἀπαιτοῦσαν οἱ ἀποστολικές τους περιοδεῖες.

Ὁ ἀγώνας μας γιά νά μιμηθοῦμε, κατά τό μέτρο τῶν δικῶν του δυνάμεων ὁ καθένας μας, εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά τούς ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τήν προσφορά τους· εἶναι ἡ καλύτερη ἀνταπόδοση γιά ὅλα ὅσα ὑπέμειναν, ὥστε νά γνωρίσουμε καί ἐμεῖς τόν Χριστό καί νά ἔχουμε τή δυνατότητα νά κληρονομήσουμε τήν αἰώνια ζωή πού Ἐκεῖνος χαρίζει.

Αὐτήν ἀπολαμβάνουν καί οἱ τιμώμενοι ἅγιοι ἀπόστολοι κοντά στόν Χριστό, δεόμενοι καί γιά τή δική μας πνευματική πρόοδο ἀλλά καί σωτηρία, ἐφόσον ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε τό παράδειγμά τους καί ἐπικαλούμεθα τή βοήθειά τους.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ