You are currently viewing ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Greek-English-French

Ευχή του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου για την εξάλειψη του κορονοϊού

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ δι᾽ ἄκραν φιλανθρωπίαν τήν ἡμετέραν μορφήν ἀναλαβών, συγκαταβάς ἡμῖν συγκατάβασιν ἄφραστόν τε καί ἀκατάληπτον, ἀνοίξας τῷ Ἀδαμιαίῳ γένει Παραδείσου τάς πύλας καί ἀθανατώσας ἡμᾶς τῷ Σταυρῷ καί τῇ Ἀναστάσει Σου, καί καταπέμψας τό Πανάγιον Πνεῦμα τοῖς Ἁγίοις Σου Μαθηταῖς καί Ἀποστόλοις, τό φωταγωγοῦν τόν κόσμον ἅπαντα καί ὁδηγοῦν εἰς πᾶσαν τήν Ἀλήθειαν, ἐπάκουσον ἡμῶν προσπιπτόντων Σοι ἐν ταπεινώσει. Πρόσδεξαι, παντεπήκοε, παντευλόγητε καί παντευεργέτα Κύριε, τάς ἱκετηρίους ἡμῶν ἐντεύξεις. Ὁ τῶν καλῶν αἴτιος, ὁ δοτήρ παντός ἀγαθοῦ καί χορηγός πάσης εὐεργεσίας, ἔκτεινον ἡμῖν χεῖρα βοηθείας, ὁ ἀεί διδούς ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα. Ρῦσαι ἡμᾶς, Κύριε, ἐκ τῆς σοβούσης πανδημίας καί ἐκ τῶν ταύτῃ συμπαρομαρτουσῶν δεινῶν περιστάσεων. Ἀπόστειλον τήν πανακῆ χάριν Σου ἐπί τούς ἀσθενοῦντας καί χάρισαι αὐτοῖς ρῶσιν καί ταχινήν καί πλήρη τήν ἴασιν. Κραταίωσον τούς ἰατρούς καί πάντας τούς περιθάλποντας τούς νοσοῦντας. Φύλαξον ὑπό τήν σκέπην Σου πάντας ἡμᾶς, δώρησαι, ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, τοῖς δούλοις Σου ὑγιείαν κατ᾽ ἄμφω, λογισμόν σώφρονα, καρδίαν καθαράν, πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν ἡμῖν. Δίδαξον ἡμῖν τά δικαιώματά Σου καί δός ἡμῖν, Δέσποτα, πίστιν δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένην καί ἀδίστακτον ἐλπίδα, ὅπως δοξάζηται τό ὑπεράγιον καί ὑπερουράνιον ὄνομά Σου καί διακονῆται ὁ ἀδελφός, ὁ «ἠγαπημένος τοῦ Θεοῦ». Κλῖνον, Κύριε, το οὖς Σου, ὁ ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν καί συναναστήσας ἡμᾶς, καί στερέωσον ἡμᾶς ἐν τῇ τηρήσει τῶν ἐντολῶν Σου, μεσιτείᾳ τῆς ἁγιοπρώτου Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τῆς ἀενάως παρεχούσης «ἰάσεων πλήμμυραν ἀνεξάντλητον», πρεσβείαις δέ πάντων τῶν Ἁγίων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος, Σοί, τῷ «πάντων Ἁγίων Ἁγιωτάτῳ Λόγῳ», εὐαρεστησάντων. Ἀμήν.
Prayer of the Ecumenical Patriarch Bartholomew
  “Lord Jesus Christ our God, Eternal Word of the Father, through Your utmost love for humankind, You took upon Yourself our human form. Your condescension is ineffable and incomprehensible. You opened the gates of Paradise to the race of Adam and granted us immortality through Your Cross and Resurrection. You sent down the Holy Spirit upon Your Holy Disciples and Apostles, who illuminated the entire world and led us all to the Truth. Hearken unto us who fall down before You in humility. O All-Hearing, All-Blessed, and All-Beneficent Lord, receive our petition. O Source of good, Giver of every blessing, and Provider of every beneficence, extend Your helping hand to us, You who always give so much more than we ask. Deliver us, Lord, from this grim pandemic and from its terrible attendant afflictions. Send Your all-healing grace to the sick; grant unto them encouragement and swift and complete healing. Strengthen the doctors and all those who are treating the sick. Shelter all of us under Your protection. O Physician of souls and bodies, grant to us, Your servants, health of body and soul, a sound mind and a pure heart, every blessing from above, and renew a right spirit within us. Teach us Your precepts and grant us, O Master, faith through active love and constant hope, so that Your most holy and celestial name might be glorified, and that every brother and sister, the ‘beloved of God,’ may be served. Incline Your ear, O Lord, Who rose from the dead and raised us with You, and establish us in the keeping of Your commandments, through the intercession of the First among the Saints, the Theotokos, the Life-Giving Spring, who ceaselessly provides ‘inexhaustible healing floods,’ and through the prayers of all the Saints who have been well-pleasing to You, ‘the Most Holy Word of all the Holy.’ Amen.”

Prière du Patriarche oecuménique Bartholomée

Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας

Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, Verbe éternel du Père, dans ton immense amour pour les hommes, tu as pris sur toi notre forme humaine. Ta condescendance est ineffable et incompréhensible. Tu as ouvert les portes du paradis à la race d’Adam et tu as accordé l’immortalité à travers ta croix et ta résurrection. Tu as envoyé le Saint-Esprit sur tes saints disciples et apôtres, qui ont illuminé le monde entier et nous ont conduits à la vérité. Écoute-nous qui nous prosternons devant toi humblement. Ô Seigneur qui entend tout, qui es béni et bienveillant, reçois notre prière. Ô Source de bien, Donateur de toute bénédiction et pourvoyeur de toute bienfaisance, tends Ta main secourable vers nous, Toi qui donnes toujours bien plus que ce que nous demandons. Délivre-nous, Seigneur, de cette sinistre pandémie et de ses terribles afflictions. Envoie aux malades ta grâce qui guérit ; accorde-leur des encouragements et une guérison rapide et complète. Renforce les médecins et tous ceux qui soignent les malades. Place-nous à l’abri sous ta protection. Ô Médecin des âmes et des corps, accorde-nous, Tes serviteurs, la santé du corps et de l’âme, un esprit sain et un cœur pur, chaque bénédiction du ciel, et renouvelle en nous un esprit juste. Enseigne-nous tes préceptes et accorde-nous, ô Maître, la foi par un amour actif et une espérance constante, afin que ton nom le plus saint et le plus céleste soit glorifié, et que chaque frère et sœur, « bien-aimé de Dieu », soit servi. Incline ton oreille, ô Seigneur, qui est ressuscité des morts et qui nous a ressuscités avec toi, et nous a établis dans l’observance de tes commandements, par l’intercession de la Toute-Sainte Mère de Dieu, source de vie et « d’inépuisables guérisons », et par les prières de tous les saints qui t’ont plu, « Toi le Verbe plus saint que tous les saints ». Amen.