Τηλεφωνική επικοινωνία Οικουμενικού Πατριάρχη με ΠτΔ

Τηλεφωνική επικοινωνία Οικουμενικού Πατριάρχη με ΠτΔ

Σήμερον, 10ην τ.μ., ἡ Ἐξοχωτάτη Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, καί διηρώτησε προφρόνως περί τῆς ὑγείας Αὐτοῦ τε καί τῶν περί Αὐτόν, ηὐχαρίστησε διά τήν συμβολήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τόν ἐν Ἑλλάδι διεξα-γόμενον ἔρανον διά τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ κορωνοϊοῦ καί ηὐχήθη εἰς τόν ἴδιον καί εἰς ἅπασαν τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν εὐφρόσυνον Ἅγιον Πάσχα.