Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ευχαρίστησε τον Οικ.Πατριάρχη για τις ευχές και το ενδιαφέρον

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ευχαρίστησε τον Οικ.Πατριάρχη για τις ευχές και το ενδιαφέρον

Ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β’, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, καί ἐξέφρασεν Αὐτῷ τάς εὐγνώμονας εὐχαρι-στίας Του διά τό ἐπιδειχθέν ἐνδιαφέρον διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας Του, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ δέ οἱ δύο ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες ἀντήλλαξαν ἀδελφικάς ἑορτίους εὐχάς ἐπί τῷ ἐπερχομένῳ Ἁγίῳ Πάσχα.