ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Ἡ Αὐτῆς Ἐξοχότης ἡ νέα Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημο-κρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἀπέστειλεν ἐγκάρδιον Μήνυμα πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατρι-άρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, διά τοῦ ὁποίου ἐκφράζει πρός Αὐτόν θερμάς εὐχαριστίας διά τά συγχαρητήρια τῆς Μητρός Ἐκκλη-σίας ἐπί τῇ ἐκλογῇ Αὐτῆς εἰς τό ὕπατον πολιτειακόν ἀξίωμα τῆς Ἑλλάδος καί συγχρόνως τήν διαβεβαίωσιν ὅτι θά εἶναι πάντοτε συμπαραστάτις εἰς τήν ἱεράν ἀποστολήν τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας.