You are currently viewing Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: «Ήρθε η στιγμή να κοινωνήσουμε διαφορετικά -Να γίνουμε δωρητές αίματος»
Íåá Õïñêç Ôåëôç åíèñïíéóçò ôïõ íåïõ Áñ÷éåðéóêïðïõ Áìåñéêçò Åëðéäïöïñïõ .Ðáñåõñåèçóáí áðï Åëëçíéêçò ðëåõñáò ï Õðåî Ãéùñãïò Êáôñïõãêáëïò , ï åêðñïóùðïò ôïõ ÐÁÓÏÊ Ðåôñïò Åõèõìéïõ, ç Ìáñåâá Ìçôóïôáêç(åê ìåñïõò ôçò Íåáò Äçìïêñáôéáò), ïé ðåñéöåñåéáñ÷åò Êùóôáò Áãïñáóôïò, Áðïóôïëïò Ôæéôæéêùóôáò Ñåíá Äïõñïõ êáé Ãéùñãïò Ðáôïõëçò ,ç Êáôåñéíá Ðáíáãïðïõëïõ ,ï ðñåóâçò ôçò Åëëáäáò óôçí Íåá Õïðñêç åêðïñïóùðïé ôùí Ïñèïäïîùí ðáôñéáñ÷åéùí ,áðï ðëåõñáò Åêêëçóéáò ôçò Åëëáäïò ïé Ìçôñïðïëéôåò Á÷áéáò ×ñõóïóïôïìïò Éùáííéíù Ìáîéìïò êáé Íåáò Éùíéáò-Ãáâñéçë, åêðñïóðùðïé ïëùí ôùí èñçóêåõôéêùí Äïãìáôùíí , ôïõ åöïðëéóôéêïõ êáé åðé÷åéñçìáôêïõ êïóìïõ êáèùò êáé ïëïé ïé óõëëïãïé ôçò ïìïãåíåéáòò , ×áñáêôçñéóôéêï óôéãìéïôõðï çôáí ïôé ïëïé ïé Áóôõíïìéêïé ðïõ ðåñéöñïñïõóáí ôïí ÷ùñï ôçò åêäçëùóçò çôáí êáôáãùãçò Åëëçíéêçò êáé ìáëéóôá ìéëïõóáí êáé Åëëçíéêá

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: «Ήρθε η στιγμή να κοινωνήσουμε διαφορετικά -Να γίνουμε δωρητές αίματος»

Μ’ ένα συγκλονιστικό βιντεάκι διάρκειας μόλις ενάμισι λεπτού ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος καλεί τους πιστούς αυτή την περίοδο που αναγκαστικά απέχουν από την Θεία Κοινωνία λόγω του κορωνοϊού να κοινωνήσουν διαφορετικά, να γίνουν «Δωρητές αίματος»

Μ’ ένα συγκλονιστικό βιντεάκι διάρκειας μόλις ενάμισι λεπτού ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος καλεί τους πιστούς αυτή την περίοδο που αναγκαστικά απέχουν από την Θεία Κοινωνία λόγω του κορωνοϊού να κοινωνήσουν διαφορετικά, να γίνουν «Δωρητές αίματος». Ένα μήνυμα ξεχωριστό, μεστό για το πώς μπορεί η Εκκλησία να βοηθήσει και να στηρίξει τους πιστούς στη διάρκεια μίας τέτοιας κρίσης. Ένα μήνυμα αγάπης, προσφοράς και ελπίδας από τον Ελπιδοφόρο, λίγο πριν το Πάσχα.

Ο Ελπιδοφόρος τηρώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στο ξεκίνημα της Πανδημίας ότι θα επικοινωνεί τακτικά από το ίντερνετ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους πιστούς, τους ιεράρχες και τους κληρικούς «ανέβασε» ένα βίντεο προχθές σε Τwitter και Facebook στους λογαριασμούς της Αρχιεπισκοπής Αμερικής αλλά και στους προσωπικούς το.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Αδελφοί μου ζούμε δύσκολες μέρες. Μία από τις μεγάλες δυσκολίες μας είναι η στέρηση της Θείας Κοινωνίας, η αποχή μας από τη Θεία Ευχαριστία. Σε όλη μας τη ζωή απολαύσαμε τη συμμετοχή μας στο μυστήριο αυτό και είμαστε ευγνώμονες που ανήκουμε στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία και είμαστε όλοι μας μέλη. Ήρθε τώρα η στιγμή να κοινωνήσουμε διαφορετικά. Να γίνουμε εμείς ως σώμα του Χριστού, να γίνουμε εμείς οι ίδιοι Ευχαριστία. Να γίνουμε εμείς οι ίδιοι Κοινωνία για να σώσουμε τον κόσμο με το δικό μας αίμα αυτή τη φορά. Ελάτε τώρα να δώσουμε εμείς το αίμα μας για τον συνάνθρωπό μας. Να δώσουμε το αίμα μας για τη ζωή του κόσμου. Να γίνουμε δηλαδή δωρητές αίματος. Να γίνουμε δωρητές πλάσματος. Και έτσι να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας, να δείξουμε την Ευχαριστία μας στον Θεό. Είναι κι αυτό ένα μυστήριο Άχραντο. Είναι το μυστήριο της Αγάπης. Είναι το μυστήριο της θυσίας για τον συνάνθρωπό μας ο οποίος υποφέρει».