Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  2ας- 4ης Μαρτίου 2020

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 2ας- 4ης Μαρτίου 2020

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ:

α) κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 2ας Μαρτίου,

β) κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 3ης ἰδίου, καί

γ) κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Τετάρτης, 4ης τ.μ..

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερα-τικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλο-κιονίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Ἐλλογ. Δρα Θεολογίας Petri Piiroinen, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ilja, ἐκ Φιλλανδίας.

Τόν Ἐντιμ. κ. Γαβριήλ Σαχάκογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰσαβέλλας καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Ἀλεξάνδρου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Κόγκον, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθη-νῶν. Tόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Maria Guaita, ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.

Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Βαλασόπουλον, Δημοσιο-γράφον, ἐκ Βερολίνου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Γκάργκουλα, Συμβούλου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, λαβούσης τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς.

Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσιμάραν, Ἰδ. Ὑπάλληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μέγκυ, οὕς συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μαυρομάτην, ἐντεῦθεν.

Τήν Εὐγεν. κ. Bahar Kebapçıoğlu, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, δεξί-ωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῇ ἐν Ulus ἕδρᾳ τοῦ Προξενείου, τήν Δευτέραν, 2αν Μαρτίου.