Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Θρόνου, της  27ης  Φεβρουαρίου 2020

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Θρόνου, της 27ης Φεβρουαρίου 2020

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Θεόδωρον, ᾧτινι ἐπεδα-ψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς διαγενο-μένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Βασι-λείου Ἰωαννίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύ-ρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανόν, ἐξαι-τησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομα-στηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐάγγελον Ὑφαντίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰτα-λίας καί Μελίτης.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμε-νον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἐφραίμ, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Φουντουκίδην, Καθηγητήν τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Δημάκη, Διευθυντοῦ αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Σιούμη, Ἱεροψάλτου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεοφάνη Λάππαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Düsseldorf.

Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἀναστάσιον, ὑπεύθυνον τοῦ ἐν Καρυαῖς Ἁγίου Ὄρους Κουτλουμουσιανοῦ Κελλίου τοῦ Τιμίου Προ-δρόμου, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Νικηφόρον Ταλιαδοῦρον, Κλη-ρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, μετά τῆς εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ Ζωῆς.

Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Aba Michael Gebru, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐν τῇ Πόλει Αἰθιοπικῆς Παροικίας, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Τekeba Olbemo.

Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καταπόδην, Πρόεδρον τῆς «Ἑνιαίας Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Δημοσίων Συμβάσεων», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Βαρδαγι-άννη, συνεργάτου αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 1ου Γεν. Λυκείου Ραφήνας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίου Καραγιάννη, Φιλολόγου.

Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Νικολαντῆ, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, Ἱστορικόν Τέχνης – Συγγρα-φέα, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Τουφεξῆ, Διευ-θυντοῦ τοῦ ἐν Ἑλλάδι Παραρτήματος «AGAPE HELLAS», ἐκ Θεσσα-λονίκης.

Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Saltık, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Κοινω-νικῆς Προνοίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Πόλεως.

***

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Ἄϊρες κ. Ἰωσήφ, ἐν

τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μπουένος Ἄϊρες, τήν Πέμπτην, 27ην Φεβρουαρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης Ἐπιστημονικόν Συμπόσιον, ἐπί τοῦ θέματος «Κρητική Διάλεκτος», ἐν τῇ ἐν Ἡρακλείῳ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτῆς, αὐθημερόν.