You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  9ης -11ης  Φεβρουαρίου 2020

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 9ης -11ης Φεβρουαρίου 2020

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τήν Θείαν Λει-τουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Χαραλάμπους Κρήνης (Çeşme), ἐπεσκέφθη ἐν τῷ γραφείῳ αὐτοῦ τόν Δήμαρχον Ἐντιμ. κ. Ekrem Oran, ὅστις ἐν συνεχείᾳ παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν συνοδῶν Του ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Δήμου.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα εἰς τά Βουρλά, εὐλο-γήσας τό νέον Ἐπισκοπεῖον καί προσευχηθείς ἐν τῷ ἐν αὐτῷ εὐπρε-πισθέντι Παρεκκλησίῳ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 10ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν τῆς Κοινότητος Βεβεκίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Ἀρχειοφύλαξ των Πατριαρχείων.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριο-φύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Συμεωνίδου, Προέδρος, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεράσιμον Φραγκουλάκην, μετά τοῦ συνεφημερίου αὐτοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Συμεωνίδου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἁννοβέρου Γερμανίας.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Σιλουανοῦ καί τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, Δρα Θεολογίας, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελχισεδέκ Ἀμπελικάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Δοξαστάκη, Φοιτητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Ἀθηνῶν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Σιαρλῆν, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ Πάτμου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Φλουρῆ, Πλοιάρχου, ἐκ Πάτμου, Κωνσταντίνου Τσιπλάκη καί Εὐαγγέλου Γκούτζια, Νοσηλευτῶν, ἐξ Ἰωαννίνων.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπη Νίτσεφ, Κληρι-κόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Προύσης, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαι-τησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ Γεωργίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Σπυρίδωνα Χατζῆν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Χρόνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Τόν Ἐξοχ. κ. Mustafa Demir, Βουλευτήν τοῦ AKP, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Orhan Yılmaz, συνεργάτου αὐτοῦ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Aykut Eken, Ἐπ. Πρόξενον τῆς Τζαμάϊκα ἐν τῇ Πόλει, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Ἐπιτίμων Προξένων.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ali Karacan, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Νumber One Media Grup», Erdal İşleyen, Διευθύνοντα Σύμβουλον αὐτοῦ, Garbis Özatay καί Abdullah Öğülmüş, Δημοσιογράφους, ἐντεῦθεν.

Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Sevan Ataoğlu, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Anadolu Din ve İnançları Platformu», καί Doğan Bermek, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἱδρύματος «Alevi Düşünce Ocağı», ἐντεῦθεν.

Τόν Ἐλλογ. κ. Συμεών Σολταρίδην, ἐκ Κομοτηνῆς.

Τόν Ἐντιμ. κ. Mert Tamer, ἐπί κεφαλῆς 60μελοῦς ὁμίλου ἐκ τῆς Ἑνώσεως «Turist Rehberleri», ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ξενοδοχείῳ «Electra Palace» τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γερασίμου Φωκᾶ, Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος, τήν Δευτέραν, 10ην Φεβρουαρίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εἰρήνης Μ. Μαυρο-λέοντος, μητρός τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καλλινίκου Μαυρολέοντος, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυρο-πηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Βασσῶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμή-σεως τῆς Θεοτόκου Πυλῶν Καρπάθου, τήν Κυριακήν, 9ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Ἰλίου ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυ-ρίλλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης», ἐν τῷ ἐν Ἰλίῳ Θεάτρῳ «Ἄννα Συνοδινοῦ» τοῦ Πολυδυνάμου Κέντρου Πολιτιστικῶν, Ἀθλη-τικῶν & Κοινωνικῶν Δραστηριοτήτων (ΒΙΟΦΙΑΛ), τό Σάββατον, 8ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγου-μένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Κατοίκων Συνοικισμοῦ Κωνσταντινουπολιτῶν Πυλαίας Θεσσαλο-

νίκης, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Γεράσιμος & Χαρίκλεια Κρασσᾶ», αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ ἑλλη-νικότητα, γενεσιουργός αἰτία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἰδιώματος – τό ἡμιτελές πάζλ», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 11ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hisao Nishimaki, Γεν. Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «CONRAD ISTANBUL BOSPHORUS», αὐθημερόν.