Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου,της  11ης -12ης Ιανουαρίου 2020

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου,της 11ης -12ης Ιανουαρίου 2020

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 11ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγι-ότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καναδᾶ κ. Σωτηρίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων Μακ. κ.κ. Sahak Maşalyan, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐκεῖσε Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας, συγχαρείς διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν Α. Μακαρι-ότητα τουρκιστί.

* * *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχό-μενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 12ης ἰδίου, χοροστα-τοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε τό Διοικη-τικόν Συμβούλιον τοῦ ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης Ἰνστιτούτου Ἀνθρωπι-στικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν καί ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Α’ Γενικοῦ Λυκείου Γρεβενῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Τσιούφα, Διευθυντοῦ, ἀναφερθείς εἰς τό περι-εχόμενον τοῦ παιδευτικοῦ ἰδεώδους εἰς τό σύγχρονον σχολεῖον καί ἐπιδαψιλεύσας πρός πάντας τούς ἐκκλησιασθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν

συνεργατῶν αὐτοῦ ἐκ τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Τραπεζικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Κορίνας Φασούλη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Πίτταν, Στέλεχος Ναυτιλιακῶν Ἐπιχειρήσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης Μπελεχρῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Κιοπιρίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐλευθερίας Καλαϊτζίδου, ἐκ Καβάλας, λα-βόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, τελεσθεῖσιν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κασαμπαλάκου, Πρόεδρον τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων καί Φίλων Ἀτό-μων μέ Αὐτισμόν καί Εἰδικάς Ἀνάγκας «Ἡ Ἁγία Σκέπη», ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τερψίδην, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Κρυσταλλίας, Στελέχους τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τόν Ἐντιμ. κ. Oleg Bogdanov, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Svetlana konyukhova καί Marijana Andric Dabovic, ἐκ Μαυρο-βουνίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλα-μαριᾶς κ. Ἰουστίνου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλό-πιττας τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βο-ρείου Ἑλλάδος, ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 12ην Ἰανουαρίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Φιλανθρω-πικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει

Ἰμβρίων, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενι-κοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως Κωνσταντινου-πολιτῶν, ἐν τῷ ἐν Ἀμπελοκήποις Πνευματικῷ Κέντρῳ αὐτῆς, αὐθημερόν.

Καταλλήλως δέ, κατά:

α) τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθή-ναις Ἀδελφότητος Κωνσταντινουπολιτῶν Μεγάλου Ρεύματος Βοσπόρου «Ὁ Ταξιάρχης», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Δη-μαρχείου Παλαιοῦ Φαλήρου, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου, καί

β) τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ ἐν Ἀθή-ναις Συλλόγου Ἰμβρίων, ἐν τῇ ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 12ην τ.μ..