You are currently viewing Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Ἐν χαρμοσύνῳ ἀτμοσφαίρᾳ ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἡ 1η τοῦ ἀνατείλαντος ἔτους 2020.

Κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς, Τρίτης, 31ης Δε-κεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. ΜητροπολιτῶνΓέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, ΓέροντοςΠριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Τρανουπό-λεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καίΜαδύτου κ. Στεφάνου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καίΣηλυβρίας κ. Μαξίμου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησ-σοῦ κ. Ἰώβ.

​Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καίΓέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Πα-ναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱΘεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός,Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιος καί Τράλλεων κ. Βενιαμίν, ἌρχοντεςὈφφικιάλιοι ἐντεῦθεν, ἡ Εὐγεν. κ. ΔανάηΒασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς ὡςἄνω ἁγίους Ἀρχιερεῖς ἐν τῷ ἐπισήμῳ ΑὐτοῦΓραφείῳ, μετά τῶν ὁποίων ἀντήλλαξε τόν ἐπί τῷνέῳ ἔτει ἑόρτιον ἀσπασμόν, καί εὐλογήσας διένειμεν αὐτοῖς τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ χρυσοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό τεμάχιον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.

Ἐπηκολούθησεν ἡ εἰθισμένη ἀκρόασις τῆςΠατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν λαϊκῶν Γραμματέων καθ᾿ ἥν προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ὁΠανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας καί ἀντεφώνησεν Οὗτος, ἐπιδαψιλεύσας τάς εὐλογίαςΤου αὐτοῖς καί εὐχηθείς τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν πρόςἐπιτέλεσιν τῆς διακονίας των ἐν τῇ ΜητρίἘκκλησίᾳ. Ἐν συνεχείᾳ ὑπέβαλον σέβη καί ἔλαβοντήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν τό προσωπικόν τῶνΠατριαρχείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος.

​Εἶτα, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐγένετο ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπό τοῦ Παναγι-ωτάτου, εἰςἥν παρέστησαν καί ἡ ὡς ἄνω ἐκπρόσωπος τῶν ἐντῇ Πόλει Διπλωματικῶν Ἀρχῶν τῆς Ἑλλάδος καίπλεῖστοι ἐκ τῶν ἐκκλησιασθέντων εἰς τόνἙσπερινόν προσκυνητῶν. Τό χρυσοῦν νόμισμα ἔλαχεν εἰς τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεόκλητον Σταματούλην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ τῆςἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου ΓεωργίουἘπανωσήφη Ἡρακλείου Κρήτης. Τά παραδοσιακάΚάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί ἄλλα ἑόρτιαᾄσματα ἔψαλον οἱ μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς.

Τό ἑσπέρας, παρετέθη εἰς τήν ΠατριαρχικήνΤράπεζαν δεῖπνον, καθ᾿ ὅ ἡ Α. Θ. Παναγιότηςσυνεδείπνησε, κατά τό ἔθος, μετά τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τινων φιλοξε-νουμένων κληρικῶν καί λαϊκῶν, εἰς οὕς πάνταςδιένειμεν ἀναμνη-στικά δῶρα.

Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 1ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσο-στόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου καίΚυδωνιῶν κ. Ἀθηνα-γόρου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

​Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ΓέρωνΝικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Θεοφιλ. ἘπίσκοποςἈβύδου κ. Κύριλλος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

​Μετά τήν ἀπόλυσιν, προσεφώνησαν τόν Πατριάρχην, ἐκ μέρους μέν τῆς σεβασμίαςἹεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐξ ὀνόματος δέ τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς ἉγιωτάτηςἈρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Εἰς τήνὁμιλίαν Του, ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη εἰς τάκυριώτερα γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς ΜητρόςἘκκλησίας κατά τό 2019 καί ηὐχήθη πᾶσιν ἐπί τῷΝέῳ Ἔτει.

τούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και συγχοροστατούντων, κατά την τάξιν, ιεραρχών του Θρόνου.