You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2019

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν Λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 16ης Δεκεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, τήν Τρίτην, 17ην ἰδίου, μετέβη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί συνεχάρη ἀδελφικῶς τόν πρότριτα ἐκλεγέντα Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ.κ. Sahak Maşalyan, εὐχηθείς Αὐτῷ ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμε-νον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σωφρονίου Γκουτζίνη, Πρωτοσυγκέλλου, καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιον, παρουσι-άσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα ὑπ’ αὐτοῦ χειροτονηθέντα Ἱερολ. Διάκονον κ. Σέργιον Palatnikau, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πισιδίας, μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ κ. Diana, ἐξ Ἀτταλείας.

Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Ἀλέξιον Χαραλάμπη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, καί Σωτήριον Ντάφην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου.

Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐπί δέ τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, ἐκ τῶν κληρικῶν τῆς Περιφε-ρείας Ὑψωμαθείων, μετά τῆς Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας αὐτοῦ Κορίνας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μιχαέλας.

Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Βαρουφάκην, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Κόμματος «Μέρα 25», μετά τῆς συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν Ἐξοχ. κ. Mustafa Ayhan, Ἔπαρχον τῶν Νήσων.

Τόν Ἐντιμ. κ. Hasan Akgün, Δήμαρχον Büyükçekmece, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Aleksandar Rodić, Στέλεχος τῆς Προεδρείας τῆς Σερβίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Βακουφίου «Marmara Grubu», μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Akif Gilalov, Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ «United Religions», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Γενεύης.

Tόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Maria Guaita, ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.

Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Yılmaz, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nihal, ἐντεῦθεν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «Ἐν Ὠδαῖς» ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον «Χριστούγεννα στή Σμύρνη», ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός», τήν Τρίτην, 17ην Δεκεμβρίου.

Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἀδρι-ανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Edmonton κ. Ἱλαρίωνος, κατά τούς ἐν Κιέβῳ ἑορτασμούς ἐπί τῇ πρώτῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς συγκλήσεως τῆς Ἑνωτικῆς Συνόδου (SOBOR), μεταξύ 14ης καί 15ης ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ Τόμου «Una gran esperanza»

τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ἐν Μαδρίτῃ, τήν Δευ-τέραν, 16ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τά ἐγκαίνια τῶν ἀνακαινισθεισῶν κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Κέντρου Πολιτισμικῆς καί Κοινωνικῆς Διακονίας «Θεομήτωρ», τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοπο-τάμου, τήν Παρασκευήν, 13ην τ.μ.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Χρυσοστόμου Τριπολίτου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὁμίλου Μουσι–κοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς» χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν, πρός τιμήν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, ἐν τῷ Δημοτικῷ Θεάτρῳ Κα-λαμαριᾶς «Μελίνα Μερκούρη», τήν Δευτέραν, 16ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωρε-πıσκόπου τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, ὑπό τόν τίτλον «Ben Kimim», ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu Συροκαθολικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 15ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βαρνάβα Γρηγορι-άδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς Χριστουγεν-νιάτικην ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, αὐθημερόν.