Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 26ης  Νοεμβρίου 2019

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 26ης Νοεμβρίου 2019

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατελθών εἰς τόν Π. Πατρι-αρχικόν Ναόν, ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κυροῦ Στυλιανοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν.

Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Μάλτας Charles Jude Scicluna, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί-του κ. Ναθαναήλ Φελεσάκη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Ἑλ-ληνορθοδόξου Κοινότητος Μάλτας, καί τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Hector Scerri, Καθηγητοῦ, Ἀν. Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπίστημίου τῆς Μάλτας.

Τόν Ἐντιμ. κ. M. Ergün Turan, Δήμαρχον Fatih, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, ἐπί τῇ συντα-ξιοδοτήσει αὐτοῦ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jaklin, ἐντεῦθεν.

Τήν Εὐγεν. Δίδα Αἰκατερίναν Καριώτογλου, Πτυχιοῦχον τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπίστημίου Κρήτης, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μπίτσην.

Ἐπί δέ τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐν-τιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Ἀνδρέαν Μορφιάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐντεῦθεν.

Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Γεν. Λυκείου Νε-

οχωρίου Ἄρτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Μπελῆ, Διευθυντοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημί-ου Ἀθηνῶν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 100ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Θεάτρῳ Παλλάς, τήν Δευτέραν, 25ην Νοεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τά διοργανωθέντα ὑ-πό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Cemaat Vakıfları Temsilci Ofisi» ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «Öğretmenlerimiz», ἐν τῷ ἐν Karaköy Ἀρμενικῷ Λυκείῳ «Getronagan», αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαργαρίτας Νακοπούλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν Τρίτην, 26ην ἰδίου.