Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Θρόνου, της  23ης  Νοεμβρίου 2019

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Θρόνου, της 23ης Νοεμβρίου 2019

Tό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 21ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τῶν παρεπιδημούντων Ἀρχόντων ἐκ τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος Ὀφφι-κιαλίων τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ξενοδοχείῳ «FOUR SEASONS», παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης τ.μ., καθ’ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι μέλη τῆς Μορφωτικῆς Ἑνώ-σεως Καταφυγιωτῶν Κατερίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Μπητοπούλου, Προέδρου, καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Πειραιῶς.

* * *

Tό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 23ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, προσῆλθεν εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί παρηκολούθησε τήν προβολήν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μουτεβελλῆ, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Χρηστάκης-ἐφέντης Ζωγράφος καί τό Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως».

Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης παρουσίασιν λευκώματος, ὑπό τόν τίτλον «Ἐκκλησίες καί Ξωκλήσια τῆς Ἴμβρου», συγχαρείς πατρικῶς τούς διοργανωτάς καί τούς ὁμι-λητάς καί ὁμιλήσας καί ὁ ἴδιος ἐν τῇ ἰδιότητι Αὐτοῦ ὡς Ἰμβρίου τήν καταγωγήν.

Εἶτα δέ, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν τοῦ νέου Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ – Χρήστου Διάμεση παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, δεῖπνον, ἐν τοῖς χώροις τοῦ Σισμανογλείου.

* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευό-μενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Τσαβλίδου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Σίσκου, Δικαστικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἰωάννου Μωϋσίδου, Φαρμακο-ποιοῦ, ἐκ Νέας Τυρολόης.

Τόν ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Καυκάσου κ. Giuseppe Pasotto, καί τόν Ἐλλογ. κ. Vaja Vardidze, Πρύτανιν τοῦ ἐν Τιφλίδι Πανεπιστημίου «Sulkhan Saba Orbeliani», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί Φοιτη-τῶν, ἐκ Γεωργίας.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Ἀθανασίου, Πρωτο-σύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγού-μενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ, Ἀντιπροσώπου αὐτῆς παρά τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι.

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Σοροβᾶκον, Κλη-ρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἱερομο-νάχου Αἰδεσιμολ. κ. Tobias Hopmann.

Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἰάκωβον Krochak, ὑποβα-λόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Πρωτέκδικον κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας, ἐκ Γενεύης.

Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἔξαρχον κ. Σταμάτιον Καρταλόπουλον, Καθηγητήν Πανεπισημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνίτας, Νομικοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.

Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴ-κης.

Τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Κωνσταντῖνον Γκιουλέκαν, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Καραμπέτσου, Ἐπιχειρηματίου, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Γεθσημανῆς Ἰακωβίδου, Χημικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Ἑλένης Τσώχου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γκοσλιόπουλον, Δήμαρχον Νεστορίου, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Μεκιάμη, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Καστορίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σωτηρίου Δημητροπούλου, ἐκ Θεσσαλο-νίκης.

Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Μαραγκόν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομα-στηρίοις του, ἐντεῦθεν.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Πολίτην, Φαρμακοποιόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χάϊδως, ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Τριανταφυλλιᾶς Πουσκιούλογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ, τό Σάββατον, 23ην Νοεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, χειροτονίαν τοῦ Ὁσιολ. κ. Alvaro Rodriguez Vazquez, τήν Πα-ρασκευήν, 22αν ἰδίου.