Άνω-κάτω η Μητρόπολη Καλαβρύτων ολίγον προ της ενθρονίσεως του νέου Μητροπολίτη:Διατάχθηκαν έλεγχοι οικονομικής διαχειρίσεως και επιβλήθηκαν Επιτίμια από τον Τοποτηρητή..

Άνω-κάτω η Μητρόπολη Καλαβρύτων ολίγον προ της ενθρονίσεως του νέου Μητροπολίτη:Διατάχθηκαν έλεγχοι οικονομικής διαχειρίσεως και επιβλήθηκαν Επιτίμια από τον Τοποτηρητή..

•Αλήθεια έχει το δικαίωμα ένας Τοποτηρητής να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες;
•Και αν ήθελε όντως να παραδώσει καθαρά τα βιβλία στο νέο Μητροπολίτη,γιατί δεν το έκανε αυτό προ της παραίτησης;
Και γιατί δεν διέταξε αυτό τον έλεγχο σε όλες τις Μονές και τα προσκυνήματα της Μητρόπολης αλλά έκανε στοχευμένους ελέγχους; Έχουν διαβάσει τί λένε οι ιστοσελίδες που υπάρχουν στην επαρχία που διαποίμανε επί 43 έτη;

•Ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί αυτή η αρνητική ατμόσφαιρα όλιγον προ της ενθρόνισης του νέου Καλαβρύτων;

•Γιατί να δημιουργηθεί αυτή η αρνητική εσωστρέφεια αντί της χαρμόσυνης ατμόσφαιρας που θα έπρεπε να επικρατεί απ´άκρου εις άκρον στην Μητρόπολη;

• Μία επισήμανση για τον νέο φερέλπιδα Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμο: Αν από την επομένη κιόλας της ενθρονίσεώς του επαναφέρει την ηρεμία και τη γαλήνη στην Μητρόπολη, αποκαθιστώντας τα πράγματα και αποδίδοντας δικαιοσύνη,τότε θα κάνει μία
πολύ καλή νέα αρχή!

Αλλιώς τα χειρότερα έπονται.. Έχουμε άλλωστε προηγούμενο. Η Ζάκυνθος βοά και κράζει!!

Με ὀδύνην ψυχῆς ἀνακοινοῦμεν τά ἑξῆς:

Πρίν παραδώσουμε τό πηδάλιον τῆς τοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας εἰς τόν ἐκλεγέντα Διάδοχόν μας ἐθεωρήσαμεν ἀναγκαῖον, ὅπως προβῶμεν εἰς ἔλεγχον τῆς οἰκονομικῆς Διαχειρίσεως τόσον του Ταμείου της Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅσον καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων καί Δραστηριοτήτων, καθώς ἐπίσης καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν Μεγάλου Σπηλαίου, Ἁγίας Λαύρας καί Ταξιαρχῶν.

Οὕτω, λοιπόν, ἀπό τῆς 5ηε Ἰουλίου ἐ.ἔ. παρεκαλέσαμεν τόν ἐκλεκτόν Συνεργάτην μας καί Πρωτοψάλτην κ. Φώτιον Θεοδωρακόπουλον, ὁ ὁποῖος διατηρεῖ Λογιστικόν Γραφεῖον, ὅπως ἐλέγξῃ τά σχετικά στοιχεῖα τῶν ἐπί μέρους διαχειρίσεων καί μᾶς γνωστοποιήσῃ τό πόρισμα τῆς ἐρεύνης του.

Μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου εἰς ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἐκκλη-σιαστικῆς μας δραστηριότητος ἡ Διαχείρισις ἀπεδείχθη ΑΨΟΓΟΣ καί ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ!

Ἐξαίρεσιν ἀπετέλεσαν δύο Μοναί, ἤτοι τῶν Ταξιαρχῶν καί τῆς Ἁγίας Λαύρας, ἐκ τῶν ὁποίων ἐζητήθησαν νά μᾶς ὑποβάλουν ὡρισμένα συμπληρωματικά στοιχεῖα της διαχειρίσεώς των.

Ἡ Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν μετά πολλῆς προθυμίας ἔσπευσεν νά μᾶς ὑποβάλῃ τά αἰτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεῖα!

Ἀντιθέτως ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας, παρά τάς ἐπανειλημμένας ὑπομνήσεις καί παρακλήσεις ἡμῶν μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας ἐνεφάνισεν μίαν ἀδιαφορίαν, ἵνα μή εἴπωμεν καί περιφρόνησιν, πρός τήν Προϊσταμένην αὑτῆς Ἀρχήν! Τελευταία ὑπόμνησις καί προτροπή πρός τόν Πανοσ. Καθηγούμενον καί πολύ ἀγαπητόν μας π. Εὐσέβιον ἐγένετο τήν 26ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ὁπότε μᾶς ἐδόθη ἡ ἑξῆς ἀπάντησις:

«Ἀρχάς τῆς ἐρχομένης ἑβδομάδος θά τά ἀποστείλῃ ὅλα μαζί».

Ματαίως ἀνεμένομεν τήν πραγματοποίησιν τῆς δοθείσης ὑποσχέσεως μέχρι προχθές Σάββατον 16 Νοεμβρίου! Δυστυ-χῶς, οὔτε τά αἰτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεῖα ἐλάβομεν, ἀλλ’ οὔτε καί κάποια ἄλλη ἐνημέρωσις ἤ καί ἐξήγησις μᾶς ἐδόθη διά τήν μή ἀποστολήν τῶν ταμειακῶν παραστατικῶν. Δυστυχῶς ὁ ἀγαπητός μας π. Εὐσέβιος μᾶς… ἐτίμησεν, ἐπιδεικνύοντας μίαν ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΝ!

Προκειμένου, λοιπόν, νά διορθώσωμεν τήν ἐπιδειχθεῖσαν παρακοήν καί περιφρόνησιν, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 1113/ 18.11.2019 ἡμετέρου ἐγγράφου, ἐπεβάλομεν εἰς αὐτόν τό ἐκ-κλησιαστικόν ἐπιτίμιον τῆς ἀργίας καί τῆς ἀποχῆς ἀπό πάσης ἱεροπραξίας ἀπό τῆς 19ης Νοεμβρίου ἕως καί τῆς 1ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.

Τό ἡμέτερον ἔγγραφον παρεδόθη διά εἰδικοῦ ἀπεσταλ-μένου εἰς τόν π. Εὐσέβιον Σπανόν, ὁ ὁποῖος ἀντί νά σπεύσῃ ἵνα ζητήσῃ συγγνώμην ἀπό τόν πνευματικόν του Πατέρα καί Ἐπίσκοπον, ἐπιδεικνύων τόν ἐποφειλόμενον σεβασμόν, μᾶς ἔδωσε γραπτῶς τήν ἑξῆς ἀσεβεστάτην καί συνεπῶς ἀπαράδεκτον ἀπάντησιν: «παρέλαβον τό ὑπ’ ἀριθμ. 1113/18.11.2019 ἔγγραφον μέ τήν ρητή ἐπιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων καί ἐμοῦ τοῦ ἰδίου μέ τήν ἰδιότητά μου ὡς Ἡγουμένου».

Ἄς ἔλθωμεν τώρα καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ταξιαρχῶν. Ὁ Πανοσ. Καθηγούμενος καί ἀγαπητός μας π. Καλλίνικος Πουλῆς μᾶς ὑπέβαλεν ἀμέσως τά αἰτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεῖα. Πλήν ὅμως ὁ διεξαχθείς ἔλεγχος διεπίστωσεν οὐσιώδη τινά λογιστικά λάθη καί παραλείψεις, τά ὁποῖα ἀποκαλύπτουν μίαν πλημμμελῆ οἰκονομικήν διαχείρισιν! Ἐπαναλαμβάνομεν, μίαν πλημμελῆ διαχείρισιν καί οὐχί βεβαίως κάποιαν ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ! Παρά ταῦτα ἡ πλημμελής καταγραφή καί διαχείρισις τῶν τῆς Μονῆς ἱερῶν χρημάτων συνιστᾶ λάθος, τό ὁποῖον κατ’ ἀνάγκην ἐπιφέρει κυρώσεις. Ἐπί παραδείγματι ἡ οἰκονομική διαχείρισις ἐμφανί-ζει ἕνα μή δικαιολογημένον περίσσευμα:
Διαχείρισις ἀπό 01.01-31.08.2019:
Ἔσοδα 52.221,14 €
Ἔξοδα 50.135,29 €
Ὑπόλοιπον 22.704,74 €
Ἀδικαιολόγητον πλεόνασμα εἰς χεῖρας τοῦ π. Καλλινίκου τό ποσόν τῶν 673,94 €.

Ὑπάρχει ἐπίσης ἕνα πρόβλημα μέ τήν διακίνησιν καί τήν διαχείρισιν τοῦ γνωστοῦ προϊόντος «Ροδοζάχαρη» τῆς Μονῆς.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ὁ π. Καλλίνικος μᾶς παρεκάλεσε νά τόν ἀπαλλάξωμεν ἀπό τά καθήκοντα τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς, καθ’ ὅσον, ἐπιφορτισμένος μέ τό πνευματικόν καί ἱεραποστολικόν ἔργον, δέν δύναται νά παρακολουθῇ ἐπιμε-λῶς τά τῆς καλλιεργείας τῶν κτημάτων τῆς Μονῆς καί τά τῆς οἰκονομικῆς Διαχειρίσεως.

Ὅθεν καί ἡμεῖς, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τήν ἐπιθυμίαν του, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 1086/11.11.2019 ἡμετέρου ἐγγράφου, τόν ἀπηλλάξαμεν ἐκ τῶν καθηκόντων τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν, ὡρίσαμεν δέ ὡς προσωρινόν Ἡγού-μενον τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἱερόθεον Παπαθανασίου, ἀδελ-φόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τέλος, μετά τήν ἐκλογήν ὡς Μητροπολίτου Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας τοῦ ἕως χθές Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Σπηλαίου π. Ἱερωνύμου Κάρμα ὡρίσαμεν ὡς προσωρινόν Καθηγούμενον τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Καλλίνικον Ἀποστολόπουλον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ
+ Ο πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος