You are currently viewing Διοικητική αναμόρφωση της Αρχιεπισκοπής με νέα πρόσωπα σε πολλά πόστα- Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

Διοικητική αναμόρφωση της Αρχιεπισκοπής με νέα πρόσωπα σε πολλά πόστα- Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

Όπως γράψαμε στον «Νέο Κόσμο της Πέμπτης, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος προέβη σε διοικητική αναμόρφωση της Αρχιεπισκοπής.

Σε εγκύκλιό του αναφέρει για την προαγωγή των κ.κ. Σεραφείμ και Νίκανδρου σε Μητροπολίτες, ενώ προσθέτει ότι ο Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ αρνήθηκε την προαγωγή και προτίμησε να συνεχίσει τη διακονία του στη Μελβούρνη «πλησίον του αγαπημένου μου νέου Αρχιεπισκόπου» όπως είπε.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, επίσης, η δημιουργία νέας Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας στο Northcote με Αρχιεπισκοπικό Επίτροπο τον πανοσιολογιότατο Ευμένιο Βασιλόπουλο.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έχει ως εξής:

«ΜΑΚΑΡΙΟΣ

έλέω Θεού, Αρχιεπίσκοπος τής Άγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ύπέρτιμος καί Έξαρχος πάσης Ωκεανίας, τοίς ΘεοφιΛεστάτοις Έπισκόποις, τώ εύαγεΐ κλήρω, ταϊς μοναστικαΐς άδελφότησι τοίς Προέδροις τών έντίμων Διοικητικών Συμβουλίων καί Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων, τοίς Διδάσκουσιν καί τοίς διδασκομένοις έν τοίς Σχολείοις, τοίς έργαζομένοις έν τοίς φιλανθρωπικοΐς καθιδρύμασι καί παντί τώ χριστεπωνύμω πληρώματι τής έν Αυστραλία Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας, χάρις εϊη καί ειρήνη παρά τού Σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού.

Τιμιώτατοι Αδελφοί συνεπίσκοποι καί αγαπητά μου παιδιά,

Όπως ήδη γνωρίζετε, ή Αγία τού Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, τή προτροπή καί προτάσει τής Αύτού Θειοτάτης Παναγιότητος, τού Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, καί τή ήμετέρα ταπεινή είσηγήσει, προήγαγεν, άξίως καί δικαίως, τούς έν Αυστραλία Θεοφιλεστάτους ‘Επισκόπους Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ καί Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, τούς πολλά κοπιάσαντας εις τόν αμπελώνα τής πέμπτης Ηπείρου, εις Μητροπολίτας Σεβαστείας καί Είρηνουπόλεως άντιστοίχως. Πρόθεσις τού Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας αλλά καί ήμετέρα ήτο νά τιμηθή διά προαγωγής καί ό κατά πάντα άξιος καί σεβάσμιος αδελφός, Θεοφιλέστατος άγιος Δέρβης, κ. Ιεζεκιήλ, ό όποιος, όμως, έν άντιθέσει πρός τούς δύο προμνημονευθέντας άδελφούς Ίεράρχας, οί όποιοι έδέχθησαν έξ αρχής τήν πρότασιν τής προαγωγής των καί οικειοθελώς παρητήθησαν άπό τάς διοικητικάς των θέσεις, ήρνήθη, προτιμών νά συνεχίση τήν διακονίαν του είς Μελβούρνην, «πλησίον τού ήγαπημένου μοι νέου Αρχιεπισκόπου», ώς έδήλωσεν έπανειλημμένως.

Προσωπικώς συνεχάρην τούς δύο προαχθέντας αδελφούς εκ μέρους απάντων ημών, ήτοι τού εύαγούς κλήρου καί τού εύσεβούς ποιμνίου τής καθ’ ήμάς Ίεράς Αρχιεπισκοπής Αύστραλίας, παρευρέθην εις τήν εκλογήν των, προέτρεψα δε άμφοτέρους νά συνεχίζουν νά παραμένουν πλησίον ήμών εν Αύστραλία. ‘Επί τούτοις, ό άπό Απολλωνιάδος Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Σεραφείμ, έδήλωσεν ότι θά συνέχιση νά διαμένη εις τήν οίκείαν του έν Σύδνεϋ, ένώ ό άπό Δορυλαίου Σεβ. Μητροπολίτης Είρηνουπόλεως κ. Νίκανδρος έδήλωσεν ότι έπιθυμε! νά συνέχιση νά διαμένη εις τήν έν Αδελαΐδι Αρχιεπισκοπικήν κατοικίαν, όπου διέμενε μέχρι καί σήμερον, τού έδόθη δέ όλοκαρδίως παρ’ εμού ή σχετική άδεια.

Είμαι σίγουρος ότι ή παρουσία των δύο εκλεκτών άδελφών Αρχιερέων εις τήν Αύστραλίαν είναι εύεργετική διά τήν Εκκλησίαν μας, πιστεύω δέ άκραδάντως ότι μόνον θετικά άποτελέσματα δύνανται νά προκόψουν έκ τής Αγαθής καί Αδελφικής μας συνεργασίας. Διό καί προτρέπω πάντας ύμάς νά συνεχίζετε νά καλήτε τούς δύο Αδελφούς Ίεράρχας είς τάς ενορίας σας κατά τάς έορτάς καί πανηγύρεις, κατά τάς εκδηλώσεις τών σχολείων καί κοινοτήτων σας, ώς θά πράττη καί ή ήμετέρα έλαχιστότης, προσκαλούσα τούς δύο εκλεκτούς καί τιμίους Αδελφούς είς όλα τά σημαντικά γεγονότα τής τοπικής ‘Εκκλησίας. Θεωρώ ότι ή πολυχρόνιος εκκλησιαστική εμπειρία των άλλά καί ή άγάπη των πρός τήν τοπικήν Εκκλησίαν δύνανται νά συμβάλουν θετικώς είς τήν προαγωγήν καί εύόδωσιν τών κατά Θεόν στόχων καί σκοπών τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής μας.

Παρομοίως έπιθυμώ νά σάς πληροφορήσω ότι, έντός τού πλαισίου τής διοικητικής άναμορφώσεως τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής Αύστραλίας καί έξ αφορμής τών, ένεκα τών προαγωγών τών νέων άδελφών Μητροπολιτών, κενωθεισών διοικητικών θέσεων, ήχθημεν εις τάς έξης αποφάσεις:

Α. Νέος ΠρωτοσύγκεΛλος τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας διωρίσθη ό πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ευάγριος Κουτούζης.
Β. Αρχιεπισκοπικός ‘Επίτροπος Βρισβάνης διωρίσθη ό Θεοφιλέστατος ‘Επίσκοπος Μιλητουπόλεως κ. Ιάκωβος.
Γ. Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος Πέρθης διωρίσθη ό πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Έλπίδιος Καραλής.
Δ. Αρχιεπισκοπικός ‘Επίτροπος Αδελαΐδος διωρίσθη ό πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Σιλουανός Φωτεινέας.
Ε. Αρχιεπισκοπικός Επίτροπος τής νεοσυστάτου Αρχιεπισκοπικής Περιφερείας Νόρθκοτ έν Βικτωρία διωρίσθη ό πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ευμένιος Βασιλόπουλος.
Στ. Καθηγούμενος τής Ίεράς Μονής Αγίου Ίωάννου Πέρθης διωρίσθη ό πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Θαλάσσιος Βουλτσίδης.
Ζ. Διευθυντής τών οικονομικών διωρίσθη ό Διάκονος κ. Αθηναγόρας Καρακωνσταντάκης, όστις έχειροθετήθη καί Αρχιδιάκονος τήν 27πν Οκτωβρίου.
Η. Διευθυντής τού Ίδιαιιτέρου Αρχιεπισκοπικού Γραφείου διωρίσθη ό Ίερολογιώτατος Διάκονος κ. Χριστοφόρος Κρικέλης.
Θ. Αρχειοφύλαξ διωρίσθη ό Ίερολογιώτατος Διάκονος κ. Στέφανος Τινικασβίλι.

Οί νέοι συνεργάται τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής μας διακρίνονταί διά τό έκκλησιαστικόν των ήθος, τήν εργατικότητα, τήν άφοσίωσίν των εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον καί τήν τοπικήν Εκκλησίαν, τήν αύτοθυσίαν των, τήν θεολογκήν των παιδείαν, τήν πνευματικότητά των καί την αγάπην των πρός τόν άνθρωπον. Όθεν είμεθα βέβαιοι ότι θά φανούν -άντάξιοι των προσδοκιών τής Εκκλησίας καί τού Ποιμενάρχου των.

Πατρική προτροπή καί Αρχιερατική ευχή πρός πάντας ύμάς είναι νά έπιστηρίξετε τούς ώς άνω άναφερθέντας κληρικούς εις τήν ύπεύθυνον καί σημαντικήν διακονίαν των, συνεργαζόμενοι μετ’ αύτών πρός δόξαν Χριστού καί προαγωγήν τού έργου τής καθ’ ήμάς Ίεράς Αρχιεπισκοπής Αύστραλίας.

Έπι δε τούτοις ευχόμενος τήν από Θεού ένίσχυσιν εις τήν θεοφιλή διακονίαν σας καί εις τήν ζωήν σας, διατελώ
Μετά πολλής έν Χριστφ άγάπης καί πατρικών εύχών.

‘Εν Σύδνεϋ, τή 28η ‘Οκτωβρίου 2019

Ο Αρχιεπίσκοπος
Ο Αυστραλίας Μακάριος»

ΠΗΓΗ:Neos Kosmos