You are currently viewing Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για τον Μητροπολίτη Γόρτυνος και η απάντηση του Σεβ. Γόρτυνος στον Σεβ. Πειραιώς

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για τον Μητροπολίτη Γόρτυνος και η απάντηση του Σεβ. Γόρτυνος στον Σεβ. Πειραιώς

Είχα αποφασίσει να μην ασχοληθώ με αυτό το θέμα και να μην δημοσιεύσω ούτε αράδα! Αλλά οι πιέσεις που δέχομαι από φίλους αναγνώστες είναι πολλές! Οπότε δημοσιεύω και τα δύο κείμενα κατ´αντπαράθεση και αφήνω σε σας να βγάλετε τα συμπεράσματά σας! Εγώ απλά θλίβομαι για όλα αυτά! Δεν μας δίχασε το Ουκρανικό. Το άδειο μας κεφάλι μας δίχασε! Κρίμα!

 

✔️Η δήλωση του Σεβ. Πειραιώς για τον Σεβ. Γόρτυνος

🔹Εἶχα ἀποφασίσει σεβόμενος τήν πολυτίμητο συνεισφορά στά Θεολογικά γράμματα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί εἰδικότερα στήν ἐπιστήμη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος κ.κ. Ἱερεμίου, ὡς καί τό ἀδιαμφισβήτητο προσωπικό του ἦθος καί τήν ἐκδαπάνησί του στό Γεώργιο τῆς Ἐκκλησίας, ἐν σιωπῇ νά ἀντιπαρέλθω τίς δεινότατες ὕβρεις του πού ἐξετόξευσε στίς 26/10/2019 διά τοῦ διαδικτύου σέ ὅλους ἐκείνους μεταξύ τῶν ὁποίων καί στήν ταπεινότητά μου, οἱ ὁποῖοι στοιχοῦντες στό κανονικό δίκαιο τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀναφέρονται στό παγκοσμίως ἐγνωσμένο γεγονός τοῦ σχίσματος στήν Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί στήν κακοποιό δράση τῶν καθηρημένων, ἀφορισμένων καί ἀχειροτονήτων λαϊκῶν προσώπων ἐν σχίσματι, τά ὁποῖα ἀντικανονικῶς καί χωρίς τήν ὑπό τῶν ἱερῶν κανόνων ἀπαραίτητη κανονική δωσιδικία ἀπεκατέστησε ἐσφαλμένως, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ μόνη συνέπεια τῶν δεινῶν ὕβρεων τοῦ Σεβ. ἁγίου Γόρτυνος ἦτο ἡ ὑποχρέωσίς μου νά διακόψωμε ὡς Ἵδρυμα τήν πολυτίμητο συνεργασία του, μετά τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως «Πειραϊκή Ἐκκλησία 91,2 Fm» τήν ὁποίαν ἀναργύρως μᾶς προσέφερε.

Ταυτοχρόνως διεκόπη καί ἡ ἐκπομπή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Αὐτοῦ, Ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη γιά τήν νεότητα, ἡ ὁποία ἦτο ἐξαίρετος.

Προεκρίθη ὅμως ὑπό τοῦ ΔΣ τοῦ Ἱδρύματος ὅτι εἶναι ἀδύνατος ἡ συνέχισις τῆς συνεργασίας μετά τοῦ Σεβ. ἁγίου Γόρτυνος λόγῳ τῶν δημοσίᾳ γενομένων δεινοτάτων ὕβρεων, οἱ ὁποῖες θέλω νά πιστεύω ὅτι ἀνεπιγνώστως διά τήν βαρύτητά των καί τήν προσβολή των, ἐξετοξεύθησαν μετά πάθους βεβαίως καί θυμοῦ, ὅπως καταδεικνύεται ἀπό τό σχετικό video καί οἱ ὁποῖες δέν ἀφοροῦσαν ἀσφαλῶς στά ταπεινά πρόσωπα τῶν στοιχουμένων μέ τό κανονικό μας δίκαιο, ἀλλά στούς Ἁγίους καί Θεοφόρους Πατέρας τῶν Ἁγίων Δ΄ καί Πενθέκτης Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί στό Πανάγιο καί Τελεταρχικό καί Ζωαρχικό Πνεῦμα τό, κατά τούς ἀψευδεῖς λόγους τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ὁδηγοῦν Αὐτήν, εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν. (Ἰω. 16,13).

Ἐπειδή ὅμως τό γεγονός τῆς διακοπῆς τῶν συγκεκριμένων ἐκπομπῶν, πού ἀσφαλῶς ζημιώνει τόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό, διέρρευσε, ἐδέχθημεν ἱκανές ὀχλήσεις, δι’ αὐτό εἶμαι ὑποχρεωμένος πρός ἄρσι κάθε παραπληροφόρησης, νά ἀναφέρω σέ κάθε καλόπιστο ἀδελφό/ή, ὅτι διά τῶν λόγων του ὁ Σεβ. ἅγιος Γόρτυνος: «Αυτούς που ανακήρυξε, θα παρακαλέσω πολύ, αυτό είναι πολύ βασικό, μην ακούτε ΨΕΜΜΑΤΑ, μην ακούτε συκοφαντίες και ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΝ ΤΩΡΑ, συκοφαντούν ιερά πρόσωπα: «Αναγνώρισε τους σχισματικούς». Όχι, εγώ δεν δέχομαι σχισματικούς. Άμα πραγματικά είναι σχισματικοί αυτοί εγώ δεν τους δέχομαι. Το λέγω ενώπιόν σας. Αλλά βεβαιώθηκε. Είπε και ξανά είπε και πάλι ξανά είπε ο Πατριάρχης ότι απέρριψαν το σχίσμα και γι’ αυτό ανακηρύχθηκαν. Μέχρι εδώ κανένα λάθος» προσῆψε δεινότατες ὕβρεις κατά τῶν ἀνωτέρω ἀναφερομένων, διότι ὡς γνωστόν πατήρ τοῦ ψεύδους εἶναι ὁ διάβολος καί ἑπομένως ὅσοι ψεύδονται εἶναι τέκνα τοῦ διαβόλου (Ἰω. 8,44) καί ἐπιπροσθέτως ἐκφαντορικῶς ὁ μεγαλώνυμος οὐρανοβάμων Ἀπόστολος Παῦλος στήν Α΄ Κορ. διακηρύσσει ὅτι: «… λοίδωροι βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (Α΄ Κορ. 6,10) πόσο μᾶλλον συκοφάνται, πού εἶναι ἐπιβαρυντική περίστασι τῆς λοιδωρίας καί κατά ταῦτα ὅλοι οἱ ἀνωτέρω κατά τόν ἅγιο Γόρτυνος εἶναι τέκνα τοῦ διαβόλου καί ἐκτός τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἀτύχησε ὅμως ὁ Σεβ. ἅγιος Γόρτυνος διότι κατ’ αὐτάς ἐδημοσιεύθησαν τρεῖς μνημειώδεις κανονικαί διατριβαί ἐπί τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος πού κονιορτοποιοῦν καί συντρίβουν τίς φαιδρεπίφαιδρες τοποθετήσεις Ἐπισκόπων, Καθηγητῶν καί δημοσιολογούντων ἐπ’ αὐτοῦ καί ἀναφέρομαι στήν ἐξαίρετη νομοκανονική μελέτη τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσ. Γρηγορίου-Ἄθω «Τά “δίκαια’’ τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας» διά τῆς ὁποίας ἐπιβεβαιοῦται πληρέστατα ἡ ταπεινή μου θέση στό κρίσιμο αὐτό ζήτημα γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τοῦ 2018, στήν ἐξαίρετο ἐργασία τοῦ Ὁσ. Μοναχοῦ Σεραφείμ Ζήση: «Ἡ ἐνδοτριαδική μοναρχία τοῦ Πατρός καί ὁ καινοφανής μονάρχης τῆς φαναριωτικῆς ἐκκλησιολογίας» καί στήν ἐμβριθεστάτη μελέτη τοῦ Ὁμ. Καθηγητοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ. Παν. Μπούμη: «Τί (θά) κοινωνοῦν;».

Μέ τά ἐξαίρετα αὐτά κείμενα καταδεικνύεται ὅτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό Ὁποῖο ὡς θεσμό καί σεβόμεθα καί ἀγαπῶμεν καί τιμῶμεν ἀνυπερθέτως οἱ Πανέλληνες, ὡς Μητέρα Ἐκκλησία τοῦ Γένους μας, ἡ Ὁποία μᾶς διεκράτησε στά τέσσερα μαῦρα ἑκατόχρονα τῆς δουλείας, ἐσφαλμένως καί κατά παράβαση τῶν Θ΄καί ΙΖ΄ ἱερῶν κανόνων τῆς Ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῶν ὑπό τοῦ Β΄ κανόνος τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὁρισμένως κυρωθέντων ΛΣΤ΄ καί ΡΛΔ΄ ἱερῶν κανόνων τῆς ἐν Καρθαγένῃ Ἱ. Συνόδου (κατ’ ἀρίθμ. Πηδαλίου 31ος καί 129ος) ἄνευ ἁρμοδιότητος ἐπελήφθη τελεσιδίκων ἀποφάσεων κατά τέως Κληρικῶν ἄλλης τελείας Πατριαρχικῆς Συνόδου, παρ’ ὅτι διά τόν μοναχό Φιλάρετο Ντενισένκο, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἶχε ἐγγράφως ἀποδεχθεῖ τήν δικαστική ἁρμοδιότητα τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας ἐπ’ αὐτοῦ, ὁ δέ ἕτερος ἀρχηγέτης τῆς δευτέρας σχισματικῆς ὁμάδος Μακάριος Μάλετιτς ἦτο ὡσαύτως καθηρημένος Πρεσβύτερος τῆς ἰδίας Πατριαρχικῆς Συνόδου καί τούς ἀπεκατέστησε, ἀποδεχθεῖσα χωρίς καμμία κανονική διαδικασία τίς τελεσθεῖσες ὑπ’αὐτῶν ἀνυπόστατες κανονικῶς «χειροτονίες» μέ πρόδηλο ἀποτέλεσμα τήν γενική ἀκυρότητα ὅλων τῶν μετά ταῦτα διαδικασιῶν (Ἑνωτική Σύνοδος καί Τόμος Αὐτοκεφαλίας) καί ὅτι οἱ ἐνέργειες τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου πάσχουν κανονικῶς καί αὐτό δέν μπορεῖ νά θεραπευθῆ μέ τήν ἐπίκληση «θεσφάτων καί θεσμίων καθηγιασμένων διά τῶν αἰώνων» πού ὅπως προκύπτει ἐκ τῶν θείων καί ἱερῶν κανόνων δέν κατοχυρώνονται κανονικῶς.

Ἐνταῦθα ὀφείλομεν, νά διευκρινίσωμεν ὅτι ἡ ἄποψη ἐκλεκτοῦ συνιεράρχου ὅτι οἱ Ἀποφάσεις αὐτές τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἔπρεπε νά γίνουν ἀποδεκτές διότι δῆθεν εἶναι ἀνέλεγκτες, εἶναι ἐσφαλμένη διότι ἀφοροῦν στήν ἰδική μας ἐμπλοκή εἰς τό κρίσιμο αὐτό ζήτημα πού ἤδη δυστυχῶς ἐπέφερε ὡς ἀποτέλεσμα τήν διαγραφή ἐκ τῶν διπτύχων τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Σεπτοῦ Ὀνόματος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, ὡς καί ἡ ἄποψη τοῦ ἰδίου ὅτι δέν μποροῦμε νά χρησιμοποιοῦμε νομικούς ὅρους τῆς θύραθεν νομικῆς ἐπιστήμης εἶναι ὡσαύτως ἐσφαλμένη, διότι τό κανονικό μας δίκαιο στερεῖται εἰδικῶν δικονομικῶν ὅρων, θέτει τά γενικά πλαίσια τοῦ κανονικοῦ καί δικονομικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου.

Ὁ λόγος τῶν ἀναφερθεισῶν κανονικῶν ρυθμίσεων ὑπό τῶν ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων καί τοῦ καθοδηγοῦντος αὐτούς Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, εἶναι ὅτι στήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἐπειδή κεφαλή της εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός κατά τόν μεγαλειώδη ὁρισμό περί Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου (Ἐφεσ. 1,22-23) ὁ Ὁποῖος Κύριος διεκήρυξε ὅτι «ἰδού ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμί πᾶσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28,20) δέν ὑφίσταται ἀναγκαιότης παγκοσμίου πρώτου (primus sine paribus), διότι ἔτσι θά κατεστρατηγεῖτο τό Συνοδικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐπισυνέβη μέ τό πάλαι ποτέ περίπυστο πρεσβυγενές Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως, τό ὁποῖο μέ τήν αἵρεσι τοῦ Πρωτείου ἐξουσίας, ἐξέπεσε στόν παναιρετικό Παπισμό μέ τά ἄπειρα εἰς βάρος τῆς Πίστεως ἐγκλήματα (φεουδαλισμός, ἱερά ἐξέτασις, θρησκευτικοί πόλεμοι, παπικό κράτος, συγκάλυψις χιλιάδων ἐγκλημάτων παιδεραστίας).

Τό ζήτημα τό διεξέρχεται κατ’ ἄψογον θεολογικῶς τρόπον ὁ Ὁσιολ. Μοναχός Σεραφείμ Ζήσης στήν ἀναφερθεῖσα μνημειώδη διατριβή του.

Ἑπομένως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ἱερεμίας ἐξυβρίζων τούς ταπεινούς ἀδελφούς καί ἀδελφές, οἱ ὁποῖοι ἁπλῶς μεταφέρουν τήν διά τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων βούλησι τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος πού διοικεῖ τήν Ἐκκλησία διά τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, οὐσιαστικῶς ἐξυβρίζει καί ἐπαναλαμβάνω θέλω νά πιστεύω ἀνεπιγνώστως, αὐτό τό Πανάγιο καί Τελεταρχικό Πνεῦμα πού καθόρισε τούς ἀνωτέρω ἱερούς κανόνας καί δι’αὐτῶν τήν ἀρχή τῆς ταυτότητος τῶν ποινῶν στήν Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ὡς συνεκτικοῦ στοιχείου τῆς ἑνότητός Της, ἀπορρίπτον τήν ἔννοια παγκοσμίου «δικαστοῦ» καί παγκοσμίου «πρωτείου ἐξουσίας», ἁρμοδιότητες πού ἐπιφυλάσσει μόνον διά τήν Οἰκουμενική Σύνοδο καί καθορίζον διά τῶν πρεσβείων τιμῆς τήν εὐταξία καί τήν ἰσότητα πάντων ὡς ἰσοτίμων μελῶν ἐν τῷ σώματι τῆς Ἐκκλησίας μέ κεφαλή τόν Σωτῆρα Χριστό.

Ἄλλωστε ὁ Πρόεδρος ἑκάστης Πατριαρχικῆς Συνόδου ἐκλέγεται καί καθαιρεῖται κατά τό Κανονικό Δίκαιο ὑπό τῆς ἰδίας του Συνόδου καί οἱ ψῆφοι ὅλων τῶν μελῶν τῆς Συνόδου εἶναι ἰσότιμοι καί ἰσοδύναμοι.

Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νά εἴπω, ὅτι ἡ Ρωσσική Ἐκκλησία τῆς ὁποίας τά πολλά οἰκουμενιστικά σφάλματα, ἐπισημειώνει μέ δυναμισμό καί εὐθυκρισία, τό ἀγωνιστικό ἱστολόγιο ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ διαγράφουσα ἐκ τῶν Διπτύχων της τούς κοινωνούντας μετά τῶν ἀντικανονικῶς «ἀποκατασταθέντων» ἐν σχίσματι λαϊκῶν, στήν Οὐκρανία, στοιχεῖται στούς θείους καί ἱερούς κανόνας Ι΄ καί ΙΑ΄τῶν ἁγίων Ἀποστόλων οἱ ὁποῖοι ἐπαναλαμβανόμενοι ὑπό τοῦ Β΄ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου, ὁ ὁποῖος ἔχει ὀνομαστική ἐπικύρωσι ἀπό τόν Β΄ τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀποκτοῦν καί αὐτοί οἰκουμενικό κῦρος.

Τέλος ἀντιλαμβανόμεθα ὅλοι, ὅτι εἶναι προτιμότερος ὁ πόλεμος πού ἑνώνει μέ τόν Θεό, ἀπό τήν ψευδοειρήνη πού χωρίζει ἀπό Αὐτόν.

 

✔️Η απάντηση του Σεβ. Γόρτυνος

🔹🔹 Σεβασμιώτατε Ἅγιε Πειραιῶς

κ. Σεραφείμ,

1. Ἐδιάβασα μέ δυσκολία εἴς τινα σημεῖα (διά τό ἀκατάληπτό της) τήν ἐναντίον μου ἐπιστολή Σας. Θά ἔπρεπε, Δέσποτα, πρίν προβεῖτε στήν ἀπόφασή Σας νά διακόψετε ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας τίς ἐκπομπές μου καί πρίν γράψετε τήν ἐναντίον μου ἐπιστολή Σας, θά ἔπρεπε, λέγω, νά σκεφθεῖτε ὅτι ἐγώ γιά Σᾶς, γιά τήν ὑπεράσπισή Σας, ἦλθα, ὅπως γνωρίζετε, ἐπανειλημμένως σέ διαμάχη μέ φιλικά μου πρόσωπα καί ἔγραψα κείμενα ὑπερασπιζόμενα τό ὄνομά Σας. Καί θά ἔπρεπε ἀκόμη νά σκεφθεῖτε τήν ἀγάπη καί τήν ἐγκάρδιο φιλοξενία πού Σᾶς προσέφερα στήν ταπεινή μου Μητρόπολη καί σέ Σᾶς καί στά ἐκδρομικά Σας πούλμαν. Πόσο εὔκολα ξεχνᾶτε!.. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος στήν Ποιμαντική του λέγει ὅτι καί ἡ δογματική ἀκόμη διαφορά δέν πρέπει νά μειώνει τήν ἀγάπη μας πρός τούς ἄλλους. Ὁ ἅγιος τό λέγει.

Καί τώρα Σεῖς, Δέσποτα, πήρατε τά «ὅπλα», γιά ὑπεράσπιση τάχα τῶν Ὀρθοδόξων δογμάτων, ἐναντίον ποίου; Ἐναντίον ἐμοῦ, ἐχθροῦ πίστεως; Ἀκοῦτε νά σᾶς πῶ, Δέσποτα, ἅγιε Πειραιῶς: Στήν ἱερατική μου ζωή δέν ὑπῆρξα «καλοπερασάκιας», ἀλλά ἔχω λασπωθεῖ σέ περιοδεῖες μου σέ χωριά, μέ ἔχουν γαυγίσει σκυλιά, ἔχω κοιμηθεῖ νηστικός γιά τό Εὐαγγέλιο καί ἀκόμη γιά τήν Πίστη ἔχω καθίσει στό ἐδώλιο τοῦ κατηγορουμένου μηνυθείς ἀπό αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι μέ ἀπειλοῦσαν καί μέ σκοτώσουν! Καί Σεῖς τώρα ὡς ὁ Ὀρθοδοξότατος ἔρχεσθε νά μέ συντρίψετε ὡς κακόδοξο, τόσο, ὥστε ὁ λόγος μου δέν πρέπει νά ἀκούεται ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς Σας.

Καί νά σκεφθεῖτε ὅτι γιά τόν Σταθμό αὐτόν εἶμαι ἐξ ἐκείνων πού, μαζί μέ ἄλλους κληρικούς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, συναγωνιοῦσα (ὄχι ὅμως ἐκοπίασα) γιά τήν ἵδρυσή του καί τήν ἔγκρισή του. Καί βεβαίως στίς ἐκπομπές μου ἀπό τον Σταθμό δέν θά ἔλεγα ποτέ γιά τό Οὐκρανικό, γιατί πάντα οἱ ἐκπομπές μου ἦταν ἑρμηνευτικές στά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, θέμα πού ἔλλειπε ἀπό τόν Σταθμό Σας. Νομίζω ὅμως ὅτι λίγο Σᾶς νοιάζει, ἄν οἱ ἀκροατές θά στερηθοῦν τήν ἑρμηνεία στό βιβλίο τοῦ Ἰώβ πού ἀνέπτυσσα. Ἄν σᾶς ἔνοιαζε, δέν θά τό ἐπράττατε.

2. Ἐγώ, Δέσποτα τοῦ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὅ,τι λέγω σχετικά μέ τό Οὐκρανικό εἶναι ἡ θέση τῆς πλειονότητος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Διατί λοιπόν στρέφεστε ἐναντίον ἐμοῦ καί δέν στρέφεστε καί ἐναντίον τῶν τόσων-τόσων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐδέχθησαν μετά ἐγκαρδίου συμφωνίας τήν θέση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας;

Στό θέμα αὐτό, Δέσποτα κ. Σεραφείμ, ἔδωκα πίστη στίς θέσεις τοῦ ἁγίου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου καί ὄχι στήν ἰδική Σας θέση ἐπί τοῦ θέματος, διότι τόν ἅγιο Ναυπάκτου τόν θεωρῶ ὅτι ἔχει πλουσία βιβλική καί πατερική θεολογία, ἐνῶ Ἐσεῖς δέν ἔχετε τοιαύτη θεολογία. Ἔτσι κρίνω ἐγώ, ἀφοῦ μάλιστα μέ θεωρεῖτε καί πανεπιστημιακό.

Ἐπείσθην λοιπόν κατά πρῶτον ἀπό τήν θεολογική ἀγόρευση τοῦ ἁγίου Ναυπάκτου, ὅπως καί ὅλων τῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν, πλήν τινῶν, καί ἐδέχθην τήν θέση τῶν πλειόνων στό Οὐκρανικό. Ἀλλά Ἐσεῖς, ὁ ὁποῖος, ἐπαναλαμβάνω, δέν ἔχετε τήν θεολογική παιδεία τοῦ ἁγίου Ναυπάκτου, μοῦ εἴπατε σαφῶς πρό ἡμερῶν περί αὐτοῦ, ἐν τόπῳ ἱερῷ καί ἁγίῳ καί ἐνδεδυμένος ἅπασα τήν ἀρχιερατική Σας στολή, ὅτι σᾶς ἀπογοήτευσε πλήρως ὁ ἅγιος Ναυπάκτου.

Μοῦ τό εἴπατε δύο φορές. Ἀλλά τί εἶστε Σεῖς; Εἶστε τό ἀνώτερο κριτήριο, γιά νά κατακρίνετε τόν ἕνα Ἱεράρχη καί νά ἀπογοητεύεστε ἀπ᾽ αὐτόν καί νά ἐγκρίνετε τόν ἄλλο εὐαρεστούμενοι ἐξ αὐτοῦ; Ἀλήθεια, Δέσποτα, μέ τήν εὐκαιρία πού θυμήθηκα τό γεγονός, τί ἦταν αὐτό πού κάνατε τότε, ὅταν μοῦ εἴπατε αὐτόν τόν λόγο; Θυμηθεῖτε ὅτι ἐγκαταλείψατε τό Πανάγιο Θυσιαστήριο, τό ὁποῖον εἴχατε κυκλώσει μετά τῶν ἄλλων Ἀρχιερέων καί ἤλθατε πρός ἐμένα, πέραν τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου ἱστάμενον καί μοῦ λέγατε καί μοῦ λέγατε συνέχεια γιά τό Οὐκρανικό. Ἄν ἤσασταν παπᾶς στόν Πειραιᾶ ἐπί Σεβασμιωτάτου Γέροντος Πειραιῶς κ. Καλλινίκου θά «τρώγατε» φωνές, μήπως καί Σᾶς τράβαγε καί τό αὐτί, γιατί θεωροῦσε ὁ Γέροντας ὡς ἀσέβεια τό νά μετακινοῦνται οἱ Ἱερεῖς ἀπο τό Θυσιαστήριο ἐν ὥρα λατρείας καί νά συζητοῦν μέ ἄλλον ἄλλα θέματα.

3. Σεβασμιώτατε ἅγιε Πειραιῶς, ἀναστενάζω γιά τά ἁμαρτήματά μου, ἀλλά ἀγαπῶ τόν Χριστό καί θέλω νά κηρύττω τήν Πίστη μας τήν Ἁγία, ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Καί ὄχι μόνο θέλω νά τήν κηρύττω, ἀλλά θέλω καί νά πάσχω γι᾽ αὐτήν καί ἄν ὁ Θεός μέ ἀξιώσει, θέλω καί νά πεθάνω γι᾽ αὐτήν. Θέλω νά εἶμαι ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Ποτέ ὅμως, μά ποτέ, δέν θά ἤθελα νά εἶμαι ἀγωνιστής στόν τύπο τόν δικό Σας! Δέν εἶστε Σεῖς ὁ ἀγωνιστής τῶν ἱερῶν Συναξαρίων μας. Ὅπως τό διαβάζουμε στά Ἱερά Συναξάρια οἱ σωστοί ἀγωνιστές δέν ἐκφράζονται καί δέν ἐνεργοῦν ἔτσι ἀπότομα, ἀποκόπτοντας τούς ἀδελφούς ἀπό ἱερά διακονήματα, ὅπως Σεῖς ἐμένα, πού μοῦ ἀπαγορεύσατε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν Σταθμό Σας.

Οἱ ἀγωνιστές τῶν Συναξαρίων ἔχουν ὑψηλή καί βαθειά θεολογία, τήν ὁποία Σεῖς στερεῖστε. Οἱ ἀγωνιστές τῶν Συναξαρίων μας εἶναι γεμάτοι ἀπό ἀγάπη καί ταπείνωση καί ζοῦν ἀσκητικά καί λιτά. Τοιούτων ἀγωνιστῶν ἔχουμε ἀνάγκη καί περί αὐτῶν «τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς.

Ἀνέφερα εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ.κ. Ἱερώνυμον δι᾽ ἐγγράφου μου τήν ἀποπομπή τοῦ προσώπου μου ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καί ὁ Μακαριώτατος ἐφρόντισε τάχιστα νά μοῦ δοθεῖ ἑβδομαδιαία ἐκπομπή στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τόν εὐχαριστῶ λίαν.

Δέσποτα, ἅγιε Πειραιῶς, μέ ἐλυπήσατε καί μέ ἐπονέσατε. Καί τώρα πού μέ ἀποδιώξατε ἀπό ἄμβωνα τοῦ Σταθμοῦ Σας πεῖτε εὐφραινόμενος καί ἀγαλλόμενος: «Τόν συνέτριψα τόν Ἱερεμίαν»! «Τόν ἐβύθισα»!