«Δεν θα μας πουν οι ξένοι τί να κάνουμε…»

«Δεν θα μας πουν οι ξένοι τί να κάνουμε…»

• Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην «Εστία», όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ..

«Δεν θα μας πουν οί ξένοι τί νά κάνουμε μέ τήν παράδοση μας μέ τά ήθη καίμέ τά εθιμά μας καί τί νά κάνουμε μέ τις εικόνες στά σχολεϊα!»
Ο Αρχιεπίσκοπος ομιλεί μέ οξύτητα μέν αλλά μέ σταθερή φωνή καί πράο υφος.
‘Έχει τόν δικό του τρόπο νά περνά τά μηνύματά του.’Όταν λέει «ξένοι», εννοεί ξένες δυνάμεις προφανώς.
Άλλά έχει στό μυαλό του καί τούς μετανάστες πού άντί νά ενσωματωθούν καί νά αφομοιωθούν στήν ελληνική κοινωνία αποδεχόμενοι τις αρχές και τις αξίες της, επιδιώκουν τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς νά επιβάλλουν
τόν δικό τους τρόπο ζωής.
Καί όταν ή συζήτηση έρχεται στά μεγάλα καί τά σπουδαία γιά τήν Εκκλησία, όπως ή προσέγγιση τοϋ θρησκευτικού φαινομένου στήν μέση εκπαίδευση, δέν μασά τά λόγια του.

Στην συνομιλία που είχε στο απέριττο
γραφείο του ,στόν πρώτο δροφο τής Αρχιεπισκοπής, μέ τήν Εστία, τής όποιας είναι πιστός καί φανατικός αναγνώστης ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος.

-Οταν πηγαίνεις στήν Μεγάλη Βρεταννία σέ ρωτούν αν δέχεσαι τήν ιστορία καί τήν παράδοση αύτοΰ τοϋ τόπου καί αν πεις “ναι”σέ κρατούν. Αν πεις “ όχι”, σου δείχνουν τό δρόμο τής επιστροφής.
Καί σέ εμάς έχουν απαίτηση οί ξένοι νά αφαιρέσουμε τις εικόνες από τίς σχολικές αίθουσες;
Ακόμη και ό Τσίπρας πού άνοιξε στό τέλος τήν συζήτηση γιά την ουδετεροθρησκεία,κατάλαβε τό λάθος μάς σχολίασε ό Μακαριώτατος.

Ό προβληματισμός του Αρχιεπισκόπου για τήν εκπαίδευση καί τό θρησκευτικό φαινόμενο δέν είναι βεβαίως τυχαίος.
Έρχεται σέ μιά στιγμή πού εκκρεμούν
οί αποφάσεις τοΰ Υπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων γιά τήν διδασκαλία των Θρησκευτικών βάσει τής τελευταίας αποφάσεως τοΰ Συμβουλίου Επικρατείας για την διαγραφή του θρησκεύματος άπό τά άπολυτήρια γιά τίς είκόνες στις σχολικές αίθουσες, γιά τόν εκκλησιασμό καί τήν προσευχή.
Ή έξέλιξις μέ τό μάθημα τών Θρησκευτικών τό όποιο μπορεί νά καταστεί προαιρετικό καί νά επιτρέπεται στους μαθητές πού απαλλάσσονται νά διδάσκονται άλλο ισότιμο μάθημα τόν απασχολεί πολύ.
Ακούω πώς υπάρχει σκέψη νά διδάσκεται στήν μία αίθουσα τό μάθημα τών Θρησκευτικών καί στή ν άλλη αίθουσα οι φάκελοι μέ τίς σημειώσεις Γαβρόγλου. Αν αυτό συμβεί θά είναι ολέθριο τόνισε στήν συνομιλία πού είχε μέ τόν διευθυντή τής Εστίας Μανώλη Κοττάκη ό Μακαριώτατος.
Και τούτο διότι όπως μας εξήγησε 0ά μπει άπό τήν πίσω πόρτα ο διχασμός και οι κομματικές αντιπαραθέςεις στά σχολεία. Θά χωριστούν οί μαθητές σέ αριστερούς καί δεξιούς.
Οποιοι διαλέγουν τά Θρησκευτικά θά θεωρούνται δεξιοί ενώ όσοι διαλέγουν νά διδαχθούν τούς φακέλους Γαβρόγλου θά θεωρούνται αριστεροί.
Είναι εποχές γιά τέτοια;»
Ο ίδιος θεωρεί δτι ή Εκκλησία πρέπει νά τούς αγκαλιάζει όλους ανεξαρτήτως ιδεολογίας καί τό ίδιο πρέπει νά κάνει καί ή πολιτεία Θυμάται πάντοτε μέ νοσταλγία άπό τά παιδικά του χρόνια και νοσταλγεί.