⁨ Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2019⁩

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 9ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, προσκληθεῖσα ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ömer Koç, ἐτίμησε διά τῆς σεπτῆς Πατριαρχικῆς παρουσίας Αὐτῆς τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Dolapdere Ἐκθεσιακοῦ Κέντρου τῆς οἰκο-γενείας Koç, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Χώρας καί μεγάλου πλήθους προσκεκλημένων.

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 10ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ηὐλόγησε καί παρεκάθησεν εἰς τήν τράπεζαν ἥτις παρετέθη ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πρός τιμήν τοῦ ἐπισκεπτομένου τήν Πόλιν Ἐξοχ. κ. Ἀντωνίου Διαματάρη, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν.

* * *

Τήν ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 11ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Πανα-γιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, προκειμένου νά κηρύξῃ αὔριον τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὑπό τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστο-τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὀργανουμένου, ὁμοῦ μετά τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς, συνεδρίου, ἐπί τοῡ θέματος «Τό πρόβλημα τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: Ἀπό τό Βουλγαρικό Σχίσμα μέχρι σήμερα».