Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  13ης Αυγούστου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 13ης Αυγούστου 2019⁩

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἑλσιγκίου καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντα καί τόν Σεβ. Λουθηρανόν Ἀρχιεπίσκοπον Turku καί Φιλλανδίας κ. Tapio Luoma, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν.

Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Mağakia Beskisizyan, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Mari Mutafyan, μητρός τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου τῶν Ἀρμενίων κυροῦ Μεσρώπ ΙΙ, καί Luiza Oğuş, ἐντεῦθεν.

Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Εὐγένιον Γεωργαντάκην, ἐκ Κρή-της.

Τόν Ἐξοχ. κ. Ἐλευθέριον Αὐγενάκην, Ὑφυπουργόν Πολι-τισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Μπανιᾶ.

Τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Φούξ, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῆς Μαρίου Βίγκα, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησα-μένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Φιλάθλων τῆς Ποδοσφαιρικῆς Ὁμάδος «Liverpool», ἐκ Θεσσαλονίκης.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννου Χαλκίτου, ἀποφοίτου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου Πόθιας Καλύμνου, τήν Δευτέραν, 12ην Αὐγούστου.