You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 14ης Ιουλίου 2019

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 14ης Ιουλίου 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ἰουλίου, καθ’ ὅν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς καί ἐξ Ἑλλάδος, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τῆς Κυριακῆς, 14ης Ἰουλίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος καί Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων. Μετά τήν ἀπόλυσιν, προσεφώνησαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωθιερεύς Δρ. κ. Volodymyr Vakin, Κοσμήτωρ τῆς ἐν Volyn Οὐκρανίας Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἀκαδημίας, καθώς καί ὁ Ἐλλογ. Δρ. κ. Παντελεήμων Καλαϊτζίδης, Διευθυντής τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, ἐξ ὀνόματος ὁμάδος καθηγητῶν καί φοιτητῶν θεολογίας ἐξ Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι εἶχον συμμετάσχει εἰς δεκαπενθήμερον Πρόγραμμα Ἐπιμορφώσεως τῆς ἐν λόγῳ Ἀκαδημίας, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Μακ. πρώην Πατριάρχην τῆς Μελχιτικῆς ἑλληνοκαθολικῆς Ἐκκλησίας κ. Γρηγόριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jack Figel, ἐπικεφαλῆς 35μελοῦς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τοῦ Ἱδρύματος «Orientale Lumen Foundation», ἐξ Ἀμερικῆς.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Μπίρδα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Ἱερολ. Ἀρχιδιακό-νου κ. Παντελεήμονος Παπαεμμανουήλ καί Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Γε-ρασίμου Μπεκέ, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλε-ως.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Περιφερείας Ταταούλων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν

Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφφέ, Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Πικριδίου, καί Εὐγεν. κ. Ραφαήλκας Κιοτσούκνιλ, ἐκ προσώπου τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότη-τος Πικριδίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγι-ζούση ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς.

Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Rivne καί Ostrog κ. Ἱλαρίωνα, συνο-δευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. κ. Κυρίωνος (Inasavidze) καί Ὀνουφρίου (Lyada), ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Ἀρίστης κ. Βασίλειον, ἐκ Γερμανίας.

Τούς Θεοφ. Ἐπισκόπους κ. Κύριλλον, Διευθυντήν τῆς ἐν Los Angeles Η.Π.Α. Κοπτικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἁγίων Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, καί κ. Βαρνάβαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου σπουδαστῶν θεολο-γίας ἐν τῇ ἐν λόγῳ Θεολογικῇ Σχολῇ.

Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. κ. Νεκτάριον Μοστρᾶτον καί Δημή-τριον Ἀντωνόπουλον, ἐκ Καναδᾶ.

Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ἀέτιον Νικηφόρον, ὑπο-βαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Π. Μπακογιάννην, νεωστί ἐκλε-γέντα Δήμαρχον Ἀθηναίων.

Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Οἰκονόμου, Πρόεδρον τοῦ Παραρ-τήματος τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Ἀργολί-δος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἑλλάδος.

Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Καρκινοπαθῶν Χίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ αὐτοῦ Συμβουλίου, Εὐγεν. κ. Σταματίας Βογιατζῆ.

Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐκ τῆς Πόλεως, καί Γεώργιον Φαναργιώτην, ἐκ Γερμανίας.