Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου ,της  21ης Ιουνίου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου ,της 21ης Ιουνίου 2019⁩

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ μετά τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδρο-πούλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χονδροπούλου, Ἀντιπροέδρου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Καρανικόλα, Γραμματέως, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκή-της.

Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων.

Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Ράλλην, ἐπί κε-φαλῆς ὁμίλου νέων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου.

Ὅμιλον Ἀξιωματικῶν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐνόπλων Δυνάμε-ων (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) Ἑλλάδος.

Μέλη τῆς Ἑνώσεως Ἀποφοίτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κορίνθου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ψυχογιοῦ, Προ-έδρου.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, κατά τάς διοργανουμένας ὑπό τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Πολιτιστικῶν Συλλόγων Βλάχων ἐκδηλώσεις, ἐν Τρικάλοις, μεταξύ 21ης καί 23ης Ἰουνίου.