Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  10ης – 11ης Ιουνίου 2019⁩

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 10ης – 11ης Ιουνίου 2019⁩

Τά ὀνομαστήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί
Βαρνάβα, ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ.
Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς
ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς
Βαλουκλῆ.
Κατ᾿ αὐτόν ἐκκλησιάσθησαν οἱ ἐπί τοῦτο τιμητικῶς προσελθόντες
Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, συνοδεύομενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ.
Νικολάου καί Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θεσπιῶν κ.
Συμεών, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλοθέου Θεοχάρη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ.
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί Μακ. Μητροπολίτης Κιέβου
καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιος, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας αὐτοῦ,
πλεῖστοι Ἱεράρχαι, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν.
Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί
πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Του ἀοιδίμου Πατριάρχου
Ἰωσήφ καί τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, οὗτινος τό ὄνομα φέρει, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησε
πρός τό ἐκκλησίασμα καλωσορίσας ὅλως ἐξαιρέτως τούς Μακαριωτάτους ἁγίους Ἀθηνῶν καί Κιέβου, ἐκφράσας τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ
πρός τόν ἱ. Κλῆρον καί τόν λαόν διά τήν παρουσίαν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν καί ἀπευθύνας κάλεσμα πρός πάντας ὅπως φυλάσσουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν εὐλογημένην παράδοσιν πίστεως, ἀγάπης καί ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ὁ Μακ. Μητροπολίτης Κιέβου κ. Ἐπιφάνιος, κατά τήν ὁμιλίαν του,
ἐξέφρασε τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας του, ὡς καί σύμπαντος τοῦ
Οὐκρανικοῦ λαοῦ, διά τήν ἐπ’ ἐσχάτων ὅλως ἰδιαιτέρως ἐπιδειχθεῖσαν
2
πρός τήν ὑπ’ αὐτόν Ἐκκλησίαν μητρικήν στοργήν καί τήν κανονικήν
προστασίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, πρός θεραπείαν τῶν ἐκκλησιαστικῶν πληγῶν ἐν Οὐκρανίᾳ, ἀπευθυνθείς δέ καί πρός τόν Μακ.
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, ᾧτινι καί ἐπέδωκεν ἐγκόλπιον καί ἐνθύμια
τῆς ἐνθρονίσεώς του, διεζωγράφησε τήν προσδοκίαν του διά τήν ἐν τῷ
ἐγγύς μέλλοντι συλλειτουργίαν μετ’ αὐτοῦ, ἐνῷ ἀκολούθως, ἐν τῷ
αὐλείῳ χώρῳ, ἐτέλεσε καί Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν
ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων, ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἀοιδίμων Πατριαρχῶν καί ἀειμνήστων Ἀρχιερέων.
Ἠκολούθησεν ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τόν ἱ. κλῆρον καί τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς ἐκ
τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τούς ὁμογενεῖς, οἵτινες ὑπέβαλον Αὐτῷ τά ἑόρτια
σέβη καί τά συγχαρητήριά των.
Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν
τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου,
Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Βρυούλων κ. Παντελεήμονος,
Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Προικονήσσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Πισιδίας κ. Σωτηρίου,
Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου,
Σασίμων κ. Γενναδίου, Νιγηρίας κ. Ἀλεξάνδρου, Λαοδικείας κ.
Θεοδωρήτου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Ρόδου κ.
Κυρίλλου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Γάνου καί Χώρας κ.
Ἀμφιλοχίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ,
Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Σουηδίας καί πάσης
Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, Ἰωανίνων κ. Μαξίμου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου,
Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Σύμης κ. Χρυσοστόμου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου, Chernihiv καί Nizhyn κ. Εὐστρατίου καί
Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Μακ. Μητροπολίτης Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος,
3
Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐκ προσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ.
Ἀθανάσιος καί Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, οἱ Θεοφιλ.
Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Εὐμένιος, Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, Ἀβύδου κ.
Κύριλλος, Πατάρων κ. Ἰωσήφ, Ρηγίου κ. Εἰρηναῖος, Ἁλικαρνασσοῦ κ.
Ἀδριανός, Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, Ἀραβισσοῦ κ.
Κασσιανός, Ἀπαμείας κ. Παΐσιος, Μελιτηνῆς κ. Μάξιμος καί Τεγέας κ.
Θεόκλητος, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ
ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ.
Vasyl Bodnar, Ἀν. Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, κομίσας
συγχαρητήριον γράμμα τοῦ νεοεκλεγέντος Προέδρου τῆς Οὐκρανίας
Ἐξοχ. κ. Volodymyr Ζelensky, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης,
Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ἐκ προσώπου τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς
Κυβερνήσεως, ὁ Ἐξοχ. κ. Πέτρος Μαυροειδῆς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν
Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ
Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Κουμουτσᾶκος, Βουλευτής, ἐκ προσώπου τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Ἑλλάδος, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ.
Δανάης Βασιλάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαϊτάνη, Προξένων, ὁ
Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει,
Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, παράγοντες
τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος,
Γερμανίας, Ἑλβετίας καί ἐκ τῆς Πόλεως.
Ἐν τῷ τέλει, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησε κατά τό ἔθος ἐκ
μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ α´ τῇ τάξει αὐτῆς Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί ἀντεφώνησεν ὁ
Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κατά τό διαρρεῦσαν ἀπό τῶν περυσινῶν ὀνομαστηρίων Του ἕως
σήμερον διάστημα, κυριωτέρα τῶν ὁποίων ἦτο ἡ χορήγησις τοῦ
ἀυτοκεφάλου καθεστῶτος εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας, προϊόν
τῆς ἀγαπητικῆς καί ποιμαντικῆς μερίμνης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός
τόν χειμαζόμενον, λόγῳ ποικίλων διασπάσεων, εὐσεβῆ οὐκρανικόν
λαόν.
4
Χαιρετισμούς ἀπηύθυνον ὁ Μακ. Μητροπολίτης Κιέβου κ. Ἐπιφάνιος καί ὁ ἅγιος Ἀνθηδῶνος, ἐκ μέρους τοῦ Προκαθημένου τῆς Σιωνίτιδος
Ἐκκλησίας.
Ἠκολούθησεν ἡ ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ὑποβολή σεβασμάτων
καί ἑορτίων συγχαρητηρίων τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας ἡ ὁποία
ἐπέδωκεν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί
ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν,
ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, ὅστις
καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀπαντήσαντα μέ πολλήν πατρικήν
στοργήν.
Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ
ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν πολυαρίθμων
φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, Πρόεδρον τῆς
εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον,
μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ταγέας κ. Θεοκλήτου, ᾧτινι συνεχάρη ἐπί
τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ αὐτοῦ ὡς βοηθοῦ τοῦ ἁγίου Μαντινείας.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον,
Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ.
Δαμασκηνόν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμολ.
Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, ἐκπροσωποῦντας
τήν Ἐκκλησίαν Κρήτης κατά τά ὀνομαστήρια Αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου.
5
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Λάμπρου Νιζάμη, Ἁγιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Μάξιμον, συνοδευόμενον ὑπό
τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Κοσμήτορος, καί τοῦ
Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ
Γένους, Καθηγητοῦ, καί τῶν ἐν τῷ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτῳ
φοιτώντων μεταπτυχιακῶν Θεολόγων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον, Καθηγούμενον τῆς
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Κουτλουμουσίου, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ.
Βαρθολομαῖον Ἰατρίδην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαρωνείας
καί Κομοτηνῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Μητρόπουλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Σπηλιᾶς Καρδίτσης, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Γρηγορίου Λιάντα, Ἐπ. Καθηγητοῦ ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ
Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον,
Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ.
Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Καββαδίαν, ἐκ τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεδεών Μαγκριώτην, ἐπί κεφαλῆς
ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος
καί Ὑμηττοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Γεωργίου, ἐκ τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Κυριακοῦ Μιχαήλ, Διευθυντοῦ τῆς Τεχνικῆς Σχολῆς Λάρνακας, καί μελῶν ἐκ τοῦ διδακτικοῦ
προσωπικοῦ αὐτῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Στυλιανόν Κελαϊδίτην, ἐκ τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Περιστερίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, ἐξ
Ἀθηνῶν.
6
Τόν Μουσικολ. κ. Ἐλευθέριον Νέσερην, Ἱεροψάλτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τάς, ἐπί
τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα,
ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐξ
ἀφορμῆς τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς αὐτῆς, τήν Τρίτην, 11ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου
τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων (ΕΚΒΜΜ)
πρώτην συνάντησιν ἐργασίας διά τήν ἔναρξιν τοῦ ἔργου «Μο. Νa:
Monuments in Nature – A Creative Coexistence», μεταξύ 10ης καί 11ης
ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν
διογανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ζαππείου Σχολῆς τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν
τελειοφοίτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2018 – 2019, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν
αὐτῆς, τήν Δευτέραν, 10ην τ.μ..